ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 14:29
ސޫދާންގެ ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުން ގައުމުން ބޭރަށް ދަނީ
ސޫދާންގެ ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުން ގައުމުން ބޭރަށް ދަނީ
ރޮއިޓާރސް
ސޫދާން ހަނގުރާމަ
"ސޫރިޔާ މީހަކު އެރި ކޮންމެ ތާކު އޮތީ ހަނގުރާމައާ ކުރިމަތިލުން"
 
އޭޕްރިލް 15 ވަނަ ދުވަހުން ފަށައިގެން ބަދަލު ކުރަމުންދާ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުން، ވެރިރަށް ޚާރްތޫމްގައި ދެމެމުންދަނީ ލޭގެ ކޯރުތައް
 
ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަކަށް ބަދަލު ވުމުން، އަނެއްކާވެސް ރަދްވާންއަށް މަޖުބޫރުވީ ހިޖުރަ ކުރަން

ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން، މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު، އަމަން އަމާންކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަމަކީ ކިހާ ވަރެއްގެ ނިޢުމަތްތަކެއްކަން ވަޒަން ކުރެވެނީ މި ދެންނެވި ކަންކަމުން މަޚްރޫމު ވާންޖެހޭ ހިސާބުންނޭ ދެންނެވުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ދިރިއުޅުމަށް ކުރުމަށް އައި ފޮނި ޢުއްމީދުތައް ބޮޑު ފޮށީގައި ބަންދުކޮށް، ވީ ހާލަކައިގެން ދުނިޔެ އުޅުމަށް ތެދުވަން ޖެހޭ ހިސާބުންނެވެ.

Advertisement

ރަދްވާން ހިޝާމް ވަހްބާ، ސޫރިޔާ ދޫކޮށް، އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ސޫދާންއަށް ބަދަލު ކުރީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ނަމާން އަނދަވަޅަށް ސޫރިޔާ ވެއްޓި، އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ބަޑީގެ ހަމަލާ އަމާޒުވުމުން، އާ ދިރިއުޅުމެއް ފެށުމުގެ ފޮނި ޢުއްމީދުގައެވެ. އެ ޢުއްމީދުވީ ބިލާހެއް ފަދަ ހުވަފެނަކަށެވެ. ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަކަށް ސޫރިޔާ ބަދަލުވިއެވެ. މިއަދު އޭނާގެ ގެދޮރު ކަމުގައި ދެކެމުން ދިޔަ ތަނަކީވެސް ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަކަށް ބަދަލު ވުމުން، އަނެއްކާވެސް ރަދްވާންއަށް މަޖުބޫރުވީ ހިޖުރަ ކުރާށެވެ.

ސޫރިޔާ މީހުން މިޞްރަށް ދާން ވިސާއަށް ދައްކަން ޖެހޭ 1400 ޑޮލަރު، ލީބިޔާއަށް 1700 ނޫނީ 1800 ޑޮލަރު. އެއީ އަހަރަމެންނަށް އަތްފޯރާ ވަރަށްވުރެ މާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ.
ރަދްވާން ހިޝާމް ވަހްބާ؛ ސޫރިޔާ ރައްޔިތެއް

ސޫދާންގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ޕެރާމިލިޓްރީ ރެޕިޑް ސަޕޯރޓް ފޯރސަސް (އާރްއެސްއެފް)ގެ ފައުޖުތަކާ ދެމެދު، އޭޕްރިލް 15 ވަނަ ދުވަހުން ފަށައިގެން ބަދަލު ކުރަމުންދާ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުން، ވެރިރަށް ޚާރްތޫމްގައި ދެމެމުންދަނީ ލޭގެ ކޯރުތަކެވެ. އެ ނަމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް، ރަދްވާން މިހާރު ކޭމްޕު ކުރަމުން ދަނީ، ރެޑްސީގެ އައްސޭރިފަށުގައި އޮންނަ ޕޯރޓް ސޫދާންގެ މަގުތަކުގައެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ މަންޒިލަކަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ ޢުއްމީދުގައެވެ. އަނެއްކާވެސް އާ ފެށުމަކުން ދިރިއުޅުން ފެށޭތޯއެވެ.

ސޫރިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ ދިމިޝްކު ކައިރީގައި އޮންނަ ޒަމާލްކާއަށް ނިސްބަތްވާ ރަދްވާން ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި، ސޫރިޔާ މީހަކު އަރައިފި ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް އެމީހަކަށް އޮތީ ހަނގުރާމައާ ކުރިމަތިލުމެވެ.

މީ އަހަރެން ތަޖުރިބާ ކުރި ފުރަތަމަ ހަނގުރާމައެއް ނުން. ސޫދާންއަށް އައީ ސޫރިޔާ ދޫކޮށްފަ. ވަކި ހިސާބަކުން ލުބްނާނަށް ދިޔައިން، ބޭސްފަރުވާއަށް. އެތާވެސް އޮތީ ހަމަނުޖެހުން. އަނެއްހެން ބުނަންޏާ... ބުނަމާ ހިނގާ، ސޫރިޔާ މީހަކު ދާ ކޮންމެ ތާކުވެސް، އެމީހަކަށް އޮތީ ހަނގުރާމައާ ކުރިމަތިލުމޭ.
ރަދްވާން ހިޝާމް ވަހްބާ؛ ސޫރިޔާ ރައްޔިތެއް

2011 ވަނަ އަހަރު ސޫރިޔާގައި ފެށި ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތް ވުމަށް، އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް އެހެން ޤައުމުތަކަށް އެތައް ސަތޭކަ ހާސް ބަޔަކު ހިކުރަ ކުރިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 66000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ ސޫދާންއަށް އެތެރެވި މީހުން ކަމަށް އދގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ކަލޭމެންނަށް ޚިޔާލަށްވެސް ނުގެނެވޭނެ ޚާރްތޫމުގެ ކަންތައްތައް އޮތް ގޮތެއް. އާންމު ރައްޔިތެއް، ދޭސީއެއް ބިދޭސީއެއް ތަފާތެއް ނެތް. ހުރިހާ އެންމެނަށްވެސް ހަމަލާ އަމާޒުވޭ. ވަކި ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތް. ރޮކެޓް ހަމަލާ އަމާޒުވާނީ ކޮންތާކަކަށްވެސް ނޭނގެ. ޚާރްތޫމުގަ ނޯންނާނެ ސަލާމަތް ލިބޭނެ ހަމަ އެންމެ ތަންފުކެއްގެ މިންވަރުވެސް.
ރަދްވާން ހިޝާމް ވަހްބާ؛ ސޫރިޔާ ރައްޔިތެއް

ސޫރިޔާ ދޫކޮށް ސޫދާންއަށް ބަދަލުވި ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ސަލާމަތުން ސޫދާންއިން ފައިބައިގެން ދިއުމަށެވެ. އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުން ދަނީ ސޫދާންގައި ތިބި އެ ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ސޫދާންއިން ނެރެދީ، ރައްކާތެރި މަންޒިލްތަކަށް ބަދަލުކޮށްދެމުންނެވެ. އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި ދިގުލާ ދިޔަ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތިވެފައިވާ ފަސްގަނޑަކަށް އެނބުރި ދިއުމާއި، މިހާރުވެސް ވަރުގަދަ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކެއް ހިންގަމުންދާ ސޫދާންއާ ދެމެދު، ސޫރިޔާގެ އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ތާށިވެފައެވެ.

ވަޒީފާއެއްގެ ޢުއްމީދުގައި، މިދިޔަ އަހަރު ސޫރިޔާއިން ފޭބި އެކަކީ ޢުމުރުން 33 އަހަރުގެ މަޙްމޫދު ސުވައިދާންއެވެ. އެކަމަކު، ސޫދާންއިންވެސް ސުވައިދާންއަށް ލިބުނީ އިތުރު ޝޮކްއެކެވެ.

އަހަރަމެން ސޫރިޔާ މީހުން، 12 އަހަރު އުޅެފިން ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގަ. ޚާރްތޫމްގަ. ޚާރްތޫމްގަ، 12 ދުވަސް ހީވަނީ 12 އަހަރު ހެން. އަހަރަމެން ތިބީ ކެތްކޮށްލައިގެން. އަހަރަމެންގެ ޤައުމު، 12 އަހަރު ތެރޭ ސުންނާފަތިކޮށް ހަފުސްކޮށްލައިފި. މިތާ، 12 ދުވަސް ތެރޭ ދީފި، އަހަރަމެން 12 އަހަރު ތެރޭ ތަޖުރިބާ ނުކުރާހާ ގެއްލުން. އެމީހުން ތިބެނީ އަހަރަމެންނަށް ވުރެ މާ ބިރުން. އަހަރަމެން ސޫރިޔާ މީހުން މިތިބެނީ ވީ ކަންތަކާ މެދު ސިހިފަ. މާތްﷲ ގެ ރަޙުމަތްފުޅު، އެމީހުންނާއެކު ވުން އަހަރެންގެ ދުޢާއަކީ.
މަޙްމޫދު ސުވައިދާން؛ ސޫރިޔާ ރައްޔިތެއް

ސޫރިޔާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކު ހިޖުރަ ކުރިއިރު، އެތައް ސަތޭކަ ހާސް ބައެއްގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދެއް ނެތެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ކުރިން ސޫރިޔާގައި އޮތް އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ އެމީހުންގެ ގެދޮރު ދޫކޮށްލާފައެވެ. ބޭރުގެ ކޮންމެވެސް އެހެން ޤައުމެއްގައި އާ ދިރިއުޅުމެއް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް