ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 18:34
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
ރައީސް އޮފީސް
ސޯޝަލް ސަރވިސް ދާއިރާ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މުވައްޒަފުން ހިފެހެއްޓުން- މިނިސްޓަރ
 
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޓަރ އާއި މެންޓަރލް ހެލްތް ސެކްޓަރ ރަނގަޅުކުރުން
 
މި ސެކްޓާގައި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ 800 އެއްހާ މުވައްޒަފުން އެބަތިބި
 
ޕްރޮފެޝަނަލް ކާޑާ އަށް ފެއްތުނީ 100އެއްހާ މުވައްޒަފުން

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މުވައްޒަފުން ހިފެހެއްޓުން ކަމަށާއި ސޯޝަލް ސަރވިސް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައަށް އައި ބަދަލުތަކާއި އެކު އެކަން ހައްލު ވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައިި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ މި ވެރިކަމުގައި ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޓަރ އާއި މެންޓަލް ހެލްތް ސެކްޓަރ ރަނގަޅު ކުރަން ކުރިން ނުކުރާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާ ކަމަށެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޓަރ އާއި މެންޓަރލް ހެލްތް ސެކްޓަރ ރަނގަޅުކުރުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް މިހާރު ދެވޭ ކަަމަށާ އަދި ވަސީލަތްތައް އިތުރު ކުރުމަށް ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ 800 އެއްހާ މުވައްޒަފުން ތިބި އިރު ޕްރޮފެޝަނަލް ކާޑާ އަށް ފެއްތުނީ 100އެއްހާ މުވައްޒަފުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޓަރ އާއި މެންޓަލް ހެލްތް ސެކްޓަރގެ ދާއިރާއިން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭތީ ވަކި ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވުމުން މުވައްޒަފުން އެ ދާއިރާ އަށް ބަދަލުވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ފަދަ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު ކުރިއަށް ދާނެ މަގެއް ނެތުމުން އެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ދާއިރާ އަކީ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރުން މުހިންމު ދާއިރާއެއް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އެ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތް ދޭން ޖެހެނީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މެއި 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސޯޝަލް ސަރވިސް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައަށް ވެސް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެންނަވާފައެވެ. ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއެކު، މެއި 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި، ކައުންސިލަރުންނާއި، ސޯޝަލް ވޯކަރުންނާއި، ޝޯސަލް ސަރވިސް ވޯކަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް، ސޯޝަލް ސަރވިސް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ މުސާރައަށްވެސް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް