ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 08:04
ލޯތްބާއެކު ކެމްޕޭނުގެ އެހީ
ލޯތްބާއެކު ކެމްޕޭނުގެ އެހީ
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން
ދިވެހިންގެ ދީލަތިކަން
ދިވެހިންގެ "ލޯތްބާއެކު" ދުނިޔޭގެ އެތައް ބައެއްގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުން!
 
ދިވެހިންގެ އެހީގައި އައިއޭސީން ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ދަނީ ޚިދުމަތް ދެމުން
 
ލޯތްބާއެކު ކެމްޕޭނަށް 5.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު
 
ދިވެހިން "ލޯތްބާއެކު" ފޯރުކޮށްދިން އެހީގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ 11 ޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ 180،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ހިނިތުންވުން ގެނެސްދީފަ

ދިވެހިންނަކީ ދީލަތި ބައެކޭ ބުނުން ދޮގަކަށްނުވާނެއެވެ. މީހަކު ހާލުގައި އުޅޭކަން އެނގިއްޖެނަމަ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އެމީހަކަށް އެހީވާ އެތައް ބަޔަކު އެބަތިއްބެއެވެ. އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަ އެހީއަކަށްވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެވެ. މި ރީތި މިސާލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިނގާފައިވާ ހިތާމަވެރި ބައެއް ހާދިސާތަކުގައި ވެސް ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި އަމިއްލަ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ދިވެހިން ތިބެނީ ތައްޔާރަށްކަން އެތައް ފަހަރަކު މިވަނީ ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement

ރޯދަ މަހަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކާ ވެސް ބައްދަލު ކުރާ އެންމެ މާތް މައްސަރައްވާއިރު މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން މިފަދަ ރިވެތި ނަމޫނާގެ އެތައް މިސާލުތަކެއް ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން، މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ދިވެހިން "ލޯތްބާއެކު" ފޯރުކޮށްދިން އެހީގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ 11 ޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ 180،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ހިނިތުންވުން ގެނެސްދީފައެވެ. "ލޯތްބާއެކު" މިއީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން މޯލްޑިވްސް (އައިއޭސީ) އިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ކެމްޕޭނެކެވެ.

ލޯތްބާއެކު ކެމްޕޭނުގެ އެހީ - އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން

އައިއޭސީން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެ ޖަމިއްޔާއިން މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ކެމްޕޭނަށް ވަނީ 5،401،792.01 (ފަސް މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ ރުފިޔާ އެއް ލާރި) ލިބިފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ރޯދަ މަސް ނިމުނުއިރު އެކި ކަންކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ 5.33 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަ ކޮށްފައެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާއިން ދިވެހިންގެ މި ދީލަތި އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ހާލުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އެގޮތުން، ފަލަސްތީނާއި އަފްޣާނިސްތާނާއި ޔަމަނާއި ބަންގްލަދޭޝާއި ސްރީލަންކާ އާއި އިރާގާއި މެލޭޝިއާ އާއި މިޔަންމާ އާއި ކެންޔާ އާއި ނޭޕާލް އަދި ސީރިއާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މި އެހީ ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ލޯތްބާއެކު ކެމްޕޭނުގެ އެހީ - އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން

ލޯތްބާއެކު ކެމްޕޭނަށް ލިބުނު ފައިސާއިން އައިއޭސީން ވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ޕެކޭޖުތަކާއި އިފްތާރު މީލްސް އާއި އީދު ހަދިޔާ އަދި ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމަށް ވެސް ޚަރަދު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފަލަސްތީނުގެ ފަސް ގެއެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް މިއަހަރު ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފަލަސްތީނާއި މިޔަންމާ އާއި ނޭޕާލާއި ސީރިއާގެ 3،450 ފަރާތަކަށް ވަނީ އީދު ހަދިޔާ ދީފައެވެ. މި އެހީއާއެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އައިއޭސީން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯތަކާއި ފޮޓޯތަކުން ފެނިގެންދަނީ ކުޑަކުދިންގެ އުފާވެރި މޫނުތަކެވެ. ދިވެހިން ދިން ހަދިޔާއަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ މަންޒަރުތަކެވެ.

ދިވެހިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވެސް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އެތައް ޤައުމުތަކެއްގައި މިހާރުވެސް އައިއޭސީން ދެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މިސްކިތް ބިނާ ކުރުމާއި ސްކޫލް ކުދިން ސްޕޮންސަރ ކުރުމާއި ކާރިސާތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ލޯތްބާއެކު ކެމްޕޭނުގެ އެހީ - އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން

އައިއޭސީން މި ފިތުރު ޢީދުގައި ހިއްސާކުރި ފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ ދިވެހިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން ސީރިއާގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުންދާ ކުދިންތަކެކެވެ. އެ ކުދިންނަށް ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ "އަލޫކާ" ސްކޫލަކީ ވެސް ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އައިއޭސީން ހިންގާ ސްކޫލެކެވެ. އެ ސްކޫލުގައި 374 ކުދިން ކިޔަވާއިރު ސްކޫލުގައި ކުދިންގެ ކިޔެވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ެރާއްޖޭގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ތައުލީމު ހާސިލު ކުރާ ދަރިވަރުންތަކެއް ޢީދު ފާހަގަކުރަނީ: އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން

ދިވެހިން ލޯތްބާއެކު ދެމުން އަންނަ މިފަދަ ދީލަތި އެހީއަކީ ހަމައެކަނި "ލޯތްބާއެކު" ކެމްޕޭނުގެ ސަބަބުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމެއް ނޫނެވެ. މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ދިވެހިންގެ މި އެހީތެރިކަން ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް