ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 15:57
ފަސް ރަށެއްގެ އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރަން ފެނަކަ އާއި ހަވާލުކޮށްފި
ފަސް ރަށެއްގެ އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރަން ފެނަކަ އާއި ހަވާލުކޮށްފި
ރާއްޖެއެމްވީ
އައިސްޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް
ފަސް ރަށެއްގެ އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރަން ފެނަކަ އާއި ހަވާލުކޮށްފި
 
މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ 10 ސަރަހައްދެއްގައި ވަނީ އައިސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކޮށްފަ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފަސް ރަށެއްގެ އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ގދ.ރަތަފަންދޫ، އއ.ރަސްދޫ، ހއ.ދިއްދޫ، ދ.މީދޫ އަދި ލ. މާމެންދޫއެވެ. އެ ފަސް ރަށުގެ އައިސްޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ބެއްވި ރަސްމިއްުޔާތުގައި ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ.ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވިދާޅުވީ އަލަށް ޤާއިމްކުރަން ހަވާލުކުރި ފަސް ރަށުގެ އައިސްޕްލާންޓާއެކު، ސަރުކާރުގެ ވަޢުދު ފުއްދައިދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އައިސްޕްލާންޓްތައް ޤާއިމްކުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރި ސަބަބަކީ އެ އައިސްޕާންޓްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ސަޢީދު މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ، އެ އައިސްޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފެނަކައިގެ ދަށުން ހިންގާ އައިސްޕްލާންޓްތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ 10 ސަރަހައްދެއްގައި ވަނީ އައިސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް