ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 14:58
ގދ. މަޑަވެލި
ގދ. މަޑަވެލި
ސޯޝަލް މީޑިއާ
މަޑަވެލީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު
މަޑަވެލީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވަނީ މަގު ކޮންނަނިކޮށް ނަރުތަކެއް ބުރިވެގެން
 
މި މައްސަލާގައި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަންނަންޖެހޭ
 
ނަރެއް ބުރިވުމުން މަޝްރޫއު އެއްކޮށް ހުއްޓުވާލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން

ގދ. މަޑަވެލީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވަނީ މަގު ކޮންނަނިކޮށް ނަރުތަކެއް ބުރިވެގެންކަމަށް, މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭޕްރީލް މަހުގެ 26 ވީ ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ފިރުޝާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަޑަވެލީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ބަޖެޓްކޮށް ޑިޒައިން ކުރިތާ ދެ އަހަރު ވެފައިވާކަމަށާއި، ނަރުދަމާގެ މައްސަލައަށްވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 7 އަހަރު ވެފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ދެ މަޝްރޫއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކިހައި ހިސާބެއްތޯ މެމްބަރު ފިރުޝާން ވަނީ ސުވާލު ދަންނަވާފައެވެ.

Advertisement

މެމްބަރުގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މަޑަވެލީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށްޓަކައި ސޮއިކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި މިމަޝްރޫއުގެ އަގު ހޯދައި، ހުއްދަތައް ހޯދައި، ބިން ހިއްކާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ނިމިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޑަވެލީ ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއަށް އިޝާރަތްކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މަގު ކޮންނަނިކޮށް ނަރުތަކެއް ބުރިވެފައިވާކަަމަށެވެ. އެމައްސަލަ ދިމާވުމާގުޅިގެން މުޅި މަޝްރޫއު ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށާއި، މިއީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މަޑަވެލީގެ އިތުރުން އެހެން ރަށްރަށުގައިވެސް މި މައްސަލަ ދިމާވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ނަރެއް ބުރިވުމުން މަޝްރޫއު އެއްކޮށް ހުއްޓުވާލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަރުދަމާގަ ޖެހިގެން އުޅެނީ ވަރަށް ޒާތެއްގެ މައްސަލައެއް. ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް، މަސައްކަތް ކުރުމުގަ އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވާނަން ކޮންޓްރެކްޓަރު މާ އިފިޝެންޓެކޭ ވެސް. އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު އަޑިން ވަޅުލާފަ ހުރި ކަރަންޓު ނަރު ބުރިވީ. ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގަ އެމައްސަލަ ދިމާވޭ. އެމައްސަލާގަ ރަށު މީހުން ބުނަނީ އެއީ އެމީހުންގެ މަގުމަތީގެ ފޮށިން ގެއަށް ވަންދާފަ އިންނަ ކޭބަލްއޭ. މުޅި ކޭބަލް އެކީ ރީޕްލޭސް ކޮށްދޭން ބުނަނީ. ނަމަވެސް ފެނަކައިން ގަބޫލުކުރާ މިންވަރަށް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާކަށް އެއްބަހެއް ނުވޭ. ދެން ވާގޮތަކީ އެއް ތަންކޮޅެއްގަ މައްސަލަ ޖެހުނީމަ މުޅި މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލަނީ.
މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ؛ މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިމައްސަލާގައިވެސް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމަށް ނާދެވޭނަމަ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އުދަނގޫވާނެކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
33%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް