ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 17:11
ކެންސަރަށް މަގުފަހި ކުރާ 'އެތިލީން އޮކްސައިޑް'ގެ އަސަރު، އިންޑޯމީގެ "ސްޕެޝަލް ޗިކަން" ފްލޭވަރއިން ހޯދިފައިވޭ
އިންޑޯމީ ނޫޑްލްސް
އިންޑޯމީ ނޫޑްލްސް ކެއުން: "ދޭތިން އެކައްޗަށް ކުޅުން ކަހަލަ ކަމެއް"
 
އިންޑޯމީގައި ކެންސަރަށް މަގުފަހި ކުރާ މާއްދާއެއްގެ އަސަރު ހުރި ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، އެ ކެއުން ހުއްޓާނުލާ ކަމަށް ބުނާ މީހުންވެސް ވަކި މަދެއް ނޫން
 
އިންޑޯމީއަކީ، އިންޑޮނޭޝިއާގެ އިންޑޯފުޑް ސީބީޕީއިން އުފައްދާ، މަޤުބޫލު، އިންސްޓަންޓް ނޫޑްލްސް ބްރޭންޑް

ކެންސަރު ބައްޔަކީ އިންސާނަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑެތި އިމްތިޙާންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އިމްތިޙާނެވެ. ކެންސަރު ބަލީގައި އެތައް ވޭނަކާއި ތަކްލީފެއް ތަޙައްމަލު ކުރުމަށްފަހުވެސް ފުރިހަމަ ޝިފާއެއް ނުލިބި، މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެގެންދާ މީހުންގެ ޢަދަދު، ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ކެންސަރުގެ ޝިކާރައަކަށް އިންސާނާ ވެ ދަނީ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދަ ހުންނަ ގޮތެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެއީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ފޯރުވޭ އާދަކާދަތަކެކެވެ. އަނެއް ބައި ފަހަރު، ކުރެވޭނެ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނެތް ސަބަބުތަކަކާ ހެދިއެވެ.

ބާރު ފޯރުވެން ހުރި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ، ކެއިންބުއިމުގެ އާދަތަކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ޞިއްޙަތަށް މާ ބޮޑު ފައިދާއެއް ނުކުރާ، އެހެން ނަމަވެސް އިންތިހާއަށް ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތި ކުރުވާ ތައްޔާރީ ކާނާގެ ނުވަތަ ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ސިނާޢީ ކާނާގެ އަޅަކަށް ވެގެން ދާ ހިސާބުން، ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ގޮންޖެހުންތައް އިތުރުވެއެވެ. މިއީވެސް އެފަދަ އުފެއްދުމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް އެއަށްވުރެ މީރު ދެވަނަ ކެއުމެއް ނުވާ ކަމަށް ބުނާ، ނޫޑްލްސްގެ ވާހަކައެވެ.

ނޫޑްލްސްއަކީ ޞިއްޙަށް ފައިދާ ކުރަނިވި މާއްދާތަކެއް އޭގައި އެކުލެވޭ އުފެއްދުމެއް ނޫން ކަމަށް، ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވަމުންދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އެއީ އެއްކަންފަތުން ވަދެ، އަނެއް ކަންފަތުން ނުކުމެގެންދާ ކަހަލަ އަޑަކަށް އޮތީ ވެފައެވެ. ނަމަވެސް، ހާލަތު ބަދަލު ވެދާނެ ކަމުގެ ކޮޅުމަތި މިހާރު ވަނީ ފެންނަން ފަށާފައެވެ. އެއީ މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ނޫޑްލްސް ބްރޭންޑެއް ކަމަށް ވާ 'އިންޑޯމީ' ނޫޑްލްސްގައި، ކެންސަރަށް މަގުފަހި ކުރާ މާއްދާއެއް ހުރެދާނެ ކަމަށް ބުނާ ރިޕޯޓެއް އާންމުވި ހިސާބުންނެވެ.

Advertisement

ޓައިޕެއި ހެލްތު ޑިޕަރޓްމަންޓް އިން އޭޕްރިލް 24 ވަނަ ދުވަހު ބުނީ، ކެންސަރަށް މަގުފަހި ކުރާ 'އެތިލީން އޮކްސައިޑް'ގެ އަސަރު، އިންޑޯމީގެ "ސްޕެޝަލް ޗިކަން" ފްލޭވަރއިން ހޯދިފައި ވާ ކަމަށެވެ. އިންޑޯމީއަކީ، އިންޑޮނޭޝިއާގެ އިންޑޯފުޑް ސީބީޕީއިން އުފައްދާ، މަޤުބޫލު، އިންސްޓަންޓް ނޫޑްލްސް ބްރޭންޑްއެކެވެ. ޓައިޕެއިގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަން ފެށި އެއް ޤައުމަކީ މެލޭޝިއާއެވެ. މެލޭޝިއާއިން ވަނީ އެ ޤައުމަށް ނޫޑްލްސް އެތެރެވާ ހުރިހާ ދޮރޯއްޓެއްގައި ބަލާފާސް ކުރުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޢަމުރެއް ނެރެފައެވެ. އަދި އެ ބާވަތުގެ ނޫޑްލްސް ޕެކެޓްތައް އަނބުރާ ކުންފުންޏާ ހަވާލު ކުރުމަށް އިޢުލާނެއް ނެރުމަށް އިންޑޯފުޑްއަށްވެސް ގޮވާލާފައެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރު، އިންޑޮނޭޝިއާގެ ފުޑް ރެގިއުލޭޓަރުން ވަނީ، އެ ބުނާ ބާވަތެއް ހުރީ، އިންޑޮނޭޝިއާގައި ތަންފީޒު ކުރާ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޖަކާޓާގައި އިންޑޯމީއަކީ ބައެއް މީހުންގެ ޑައެޓްގައި ޛަރޫރީ ބާވަތެކެވެ. ޓައިޕެއިގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން، އިންޑޯމީގެ ފޭނުންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިފައެވެ.

އަސްލު ވަރަށް ބިރުވެރި ޚަބަރެއް މީ. ޢުއްމީދު ކުރަނީ އެއީ ދޮގު ޚަބަރަކަށް ވުން. އިންޑޮނޭޝިއާގެ ގިނަ މީހުންނަކީ، އިންޑޯމީއަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް. މި ފެތުރޭ ޚަބަރުގަ ޙަޤީޤަތެއް ނެތުން، ޢުއްމީދަކީ.
އަލިންދްރާ ސަކިތަމާ ރަމަދާން؛ ޖަކާޓާ ރަށްވެއްސެއް

އިންޑޯމީގައި ކެންސަރަށް މަގުފަހި ކުރާ މާއްދާއެއްގެ އަސަރު ހުރި ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، އެ ކެއުން ހުއްޓާނުލާ ކަމަށް ބުނާ މީހުންވެސް ވަކި މަދެއް ނޫނެވެ.

އަހަރެންގެ ދަރިންނަށް އިންޑޯމީ ދޭ ވަރު މަދުކޮށްލައިގެން މިއުޅެނީ، ހަފުތާއަކު 1 ފަހަރު ނޫނީ 2 ފަހަރަށް. އަބަދުވެސް އެކަން އޮންނަނީ އެހެން. ކެންސަރު ޖައްސާ މާއްދާއެއް އެކުލެވޭ ޚަބަރު ފެތުރުނަސް، އަހަރަމެން ހަމަ އިންޑޯމީ ކާނަން.
ލިސްދާ ވަތީ؛ ޖަކާޓާގެ ރަށްވެއްސެއް

މެލޭޝިއާއަށް ބަލާއިރު، ނޫރުފަރުހާނާ ބިންތި ސަމްސުލް އަންވަރު ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި، ނޫޑްލްސް ކެއުމަކީ ދޭތިން އެކައްޗަށް ކުޅުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ.

މީ ވަރަށް ނުރައްކާ ކަމެއް. އެއީ ޛަރޫރީ ކެއުމުގެ ތެރޭގަ ހިމެނޭތީ. ކާލަން ފަސޭހަ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކިޔަވާ ކުދިންނަށް. ޖީބަށް ލުއި. އެހެންވީމަ ބުނެވޭނީ، އަހަރަމެންގެ ކެއިންބުއިން މިއޮތީ ދޭތިން އެކައްޗަށް ކުޅުން ކަހަލަ ކަމަކަށް ވެފައޭ. ކެންސަރު ޖައްސާ މާއްދާތައް ހުރީ ކޯނޗެއްގަ ކަމެއް، ނެތީ ކޯނޗެއްގަ ކަމެއް ނޭނގޭ. ކެންސަރު ޖައްސާ މާއްދާތައް ހަށިގަނޑަށް އެތެރެވިއްޔާ، ކޮންމެވެސް އަލާމާތްތަކެއް ފެންނާނެ. އެކަމަކުވެސް، ކަމުން ދާނީ. އެހެންވީމަ، ސީދާ އަސަރެއް ކުރާނެ. އެހެންވެ، މީ ނުރައްކާ ކަމެއް. ކެންސަރު ޖައްސާ މާއްދާތަކަށް އަހަރަމެން ހުށަހަޅާތީ.
ނޫރުފަރްހާން ބިންތި ސަމްސުލް އަންވަރު؛ ސެލަންގޯގެ ރަށްވެއްސެއް

އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސް ކަމާ ގުޅިގެން ވަކި އެއްޗެއް ބުނުމަށް އިންޑޯފުޑް ސީބީޕީއިން ވަނީ އިންކާރު ކޮށްފައެވެ. އިންޑޯފުޑްގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރު ކުރާ 20 ކާރުޚާނާއެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ އިރު، 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޤައުމުގައި އެ ބްރޭންޑްގެ ނޫޑްލްސް ލިބެން ހުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް