ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 12:29
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް
މަޖިލިސް
ބަނދަރުގެ މައްސަލަތައް
ކަނޑުމެދުގައި ހުންނަ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރަށް ވަނުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވޭ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
 
ސީދާ ކަނޑުގައި ހުންނަ ރާޅު ނުހުއްޓުވޭނެ
 
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާގެ ބަނދަރު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ދުވަހެއް ނާންނާނެ

ބައެއް ދުވަސްވަރު ކަނޑުމެދުގައި ހުންނަ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރަށް ވަނުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށާއި، އެ ގުދުރަތީ ނިޒާމު ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިމަހުގެ 26 ވީ ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޝިޔާން ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ތޮއްޑޫގެ ބަނދަރުގެ ނެރު މައްޗަށް ބޮޑެތި ރާޅު ނަގާ މައްސަލާގައި ސީދާ ޖަވާބެއް ދެއްވަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ބަނދަރުތަކަކީ އެއްޒާތެއްގެ ބަނދަރުތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ބަނދަރަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު އިސްބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ މަސައްކަތުގައި ޝާމިލްވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. އެރަށުގެ ބަނދަރު ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް 11 ދުވަހު ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ޑިޒައިން ރިޕޯޓުގައި އަންގާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިއާ ހިލާފަށް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާގެ ބަނދަރު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ދުވަހެއް ނާންނާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސީދާ ކަނޑުގައި ހުންނަ ރާޅު ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށާއި، ބަނދަރުގެ އެތެރެއަށް ވަންނަ ރާޅު ހުއްޓުވިދާނެ ކަމަށެވެ.

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ބޭނުން ނުކުރެވޭ އެއްވެސް ދުވަހެއް ނާންނާނެ. އެއީ އެތަން އޮތް ގޮތުން. އެހެންވީމަ ބައެއް ރަށްރަށް ހުރޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޗެލަންޖިން. ދުނިޔޭގެ އެހެންތަންތަނުގައި އެކަހަލަ ބަދަރުތަކަށް އެއީ ކޮންމެ ޕޯޓަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ ކައްޕިއަކަށް ގޮސް ބަނދަރު ކުރެވޭނެ ތަނެއް. ބައެއް ޕޯޓުތައް ހުންނާނެ ޚާއްސަ ކައްޕިން އެތަނަށް ވަންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމަ ބަނދަރުތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މެނޭޖްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބަނދަރަށް ވަނުން ނުރައްކާ ނުވަތަ ސަމާލުވެ ވަންނަންޖެހޭ ބަނދަރުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ދުވަސްތަކެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި މެނޭޖްކުރަން.
މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް

ތޮއްޑޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތުން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް