ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 17:33
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
ސޯލާރ ޕީވީތަކުން ކަރަންޓު އުފެއްދުން
ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތްތަކުގައި ގާއިމްކުރި ސޯލާރ ޕީވީގެ ޕެނަލްތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދަން ފަށައިފި
 
5 މެގަވޮޓްގެ ސޯލާރ ޕީވީގެ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ލިންކްރޯޑާއި ހުޅުމާލޭ ބޯށިމާ ހިނގުމުގައި
 
ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ފުރާޅުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ 400 ކިލޯވޮޓްގެ ސޯލާރ ޕީވީ

ހުޅުމާލޭ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ފުރާޅުގައި ގާއިމުކުރި ސޯލާރ ޕީވީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި އެ އެޕެނަލްތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދަން ފަށައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ބުނީ، ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި އެ މިނިސްޓްރީން ހިންގާ އެކްސެލެރޭޓިންގް ސަސްޓެއިންބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ރިނިއުވަލް އެނަރޖީ (އެސްޕަޔަރ) ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ހުޅުމާލޭ ލިންކް ރޯޑްގައި އަދި ހުޅުމާލޭ ހައުސިންގް ޔުނިޓްތަކުގެ ފުރާޅުގައި ގާއިމުކުރާ ސޯލާރ ޕީވީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ފުރާޅުގައި ގާއިމުކުރި ސޯލާރ ޕީވީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި، އެ އެޕެނަލްތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދަން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.

މި ނިޒާމުގެ ޖުމްލަ ގާއިމުކުރާ 5.6 މެގަވޮޓްގެ ތެރެއިން ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ފުރާޅުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ 400 ކިލޯވޮޓްގެ ސޯލާރ ޕީވީއެވެ. އަދި 5 މެގަވޮޓްގެ ސޯލާރ ޕީވީގެ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ހުޅުމާލޭ ލިންކްރޯޑާއި ހުޅުމާލެ ބޯށިމާ ހިނގުމުގައެވެ. 

މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެސްޕަޔަރގެ ދެވަނަ ފިޔަފަހީގެ ދަށުން، ހުޅުލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި، އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ 5.6 މެގަވޮޓްގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 21 ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅައި މި މަސައްކަތުގެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރީ ތައިލޭންޑްގެ އެންސިސް ކޯ ލިމިޓެޑުން ކަމަށެވެ.

އެންސިސް ކޯ ލިމިޓެޑުން ވަނީ ސޯލާރ ޕީވީ ޖެހުމަށް ލިންކް ރޯޑްގެ މެދުގައި ހުސްކޮށް އޮންނަ "ޓްރެފިކް އައިލެންޑް" ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން އިރުމަތީ ފަރާތު މޫދާވީ ފަޅީގައި ގަލްވަނައިޒްޑް ސްޓީލް ކެނޮޕީ ސްޓަރކްޗަރތަކެއް ގާއިމުކޮށްފައެވެ. މި ސްޓަރަކްޗަރގެ މަތީގައި ސޯލަރ ޕީވީ މޮޑިއުލްތައް ހަރުކޮށް ނިންމައި، ސޯލާރގެ ނިޒާމުގެ ނެޓްވާރކްގެ ހުރިހާ ބައެއް ގާއިމުކޮށް، ސްޓެކްލޯގެ ނެޓްވަރކާ ގުޅައިލެވި ޕެނަލްތަކުން ކަރަންޓް އުފައްދަން ފަށާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ކުއާރޓަރ ނިމުމުގެ ކުރިން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.   

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެއް ކޮންޓްރެއްޓެއްގެ ދަށުން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ސޯލާރ ޕީވީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ސަބަބުން، ދައުލަތުން ތެލަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަވެގެން ދާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫއިން އަހަރަކަށް އުފައްދާ 7.3 މިލިއަން ކަރަންޓް ޔުނިޓުން، ދައުލަތުން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ތެލަށް ކުރާ ހޭދައިން މަދުވެގެން 15 މިލިއަން ރުފިޔާއާ 20 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް، ތެލަށް ކުރާ ހޭދައިން ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް