ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:48
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީ އަށް
 
މި އިސްލާހު ބަލައިގަތީ 42 މެންބަރުންގެ ވޯޓުން
 
އެއީ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ކުޅިވަރު ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ކުންފުންޏެއް

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ ދިރާސާކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މި އިސްލާހު ބަލައިގަތީ 42 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ދެކޮޅަށް ނުވަ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއިރު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ އެއް މެންބަރު އިންނެވި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނަށް ވަނީ ހަތް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ.

Advertisement

ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ވަނީ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ނިންމައިފަ އެވެ. އެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުގައި ހުރި ފުށުއެރުންތައް ނައްތާލައި، ކުޅިވަރު ވުޒާރާ އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަދާ ކުރަން ޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ރަނގަޅު އުސޫލަކަށް ފެއްތުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ކުޅިވަރު ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. ކޮރަޕްޝަން ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމުގެ އިތުރަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ހަލާކުކޮށް ސުންނާފަތިކޮށްލި ތަނަކީ ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ކަމަަށާއި، އެ ކޯޕަރޭޝަން އުފެދުނުފަހުން، ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އޮތީ ވަޅުޖަހާފައި ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް