ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:13
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މެންބަރު ތާރިޤު
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މެންބަރު ތާރިޤު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މެންބަރު ތާރިޤު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު
ފައިސަލް ވަގުތީގޮތުން ރައީސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން ހުށަހެޅި ގަރާރު ބޭރުކޮށްލައިފި
 
އެ ގަރާރާއި ދެކޮޅަށް 40 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވި
 
ފައިސަލް މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތައިރޮއިޑް ފަރުވާއަކަށް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރައްވާތީ

ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަގުތީގޮތުން ރައީސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައި ނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބުކުރެވުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދުސްތޫރީ ހުވައިކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވަނިކޮށް، 2018 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން އުފެދިފައިވާ ދުސްތޫރީ އޮޅުންބޮޅުމަށް ސާފު ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ މެންބަރު ތާރިޤު ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރުގެ ބަހުސް ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

އެ ގަރާރާއި ދެކޮޅަށް 40 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއިރު ގަރާރު ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 7 މެންބަރުންނެވެ. ވަކި ކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 1 މެންބަރަކު އިންނެވި އެވެ.

އެ ގަރާރަކީ ރައީސްގެ މަޤާމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ހުށަހެޅި ގަރާރެއް ކަަމަށް ފުރަތަމަ ހީވިއެވެ. ނަމަވެސް މެންބަރު ތާރިޤު ވަނީ އޭނާ ހުށަހެޅުއްވީ ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އެއް ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ރައީސް ޞާލިހު ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފު ކަމެއް ކުރެއްވިކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ނުވާނެ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އަކީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައަކާއި ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ކަަމަށާއި އެ ކަމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގައި އޮތް މައްސަލައަކަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ވެސް މެންބަރު ތާރިޤު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ބަޣާވާތެއް ކުރުމުގެ ގޮތުން ނޫން ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް އަލުން މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން ނައިބު ރައީސްގެ ހުވަޔަށް ވެގެންދާނީ ކިހިނެތްކަން ސާފުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބާ ޙަވާލުކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތައިރޮއިޑް ފަރުވާއަކަށް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރައްވާތީ، އެ އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު އަލުން އެމަނިކުފާނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަންދެނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް