ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:31
ހުޅުމާލޭގެ ސަރަހައްދުތައް
ހުޅުމާލޭގެ ސަރަހައްދުތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
ހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިންގ ޤަވާއިދު
ހުޅުމާލޭ ގެތައް 6 ބުރިއަށް ހެދޭގޮތަށް ޕްލޭނިންގ ޤަވާއިދު ގެޒެޓުކޮށްފި
 
އިމާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ހިމެނޭނީ 6 ފަންގިފިލާކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި
 
ކުރެހުން ފާސްކުރާތާ މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިމާރާތްކޮށް ދިރިއުޅެންވާނެ

ހުޅުމާލޭ ގެތައް 6 ބުރިއަށް ހެދޭގޮތަށް ހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިންގ ޤަވާއިދު ގެޒެޓުކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިންގ އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓު ކޮށްފައިވާއިރު، އިމާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ހިމެނޭނީ 6 ފަންގިފިލާކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

މި ޤަވާއިދު ކުރިން މަޖިލީހުން އެކުލަވާލީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރުއުޅެން އާންމުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބިންތަކުގައި 10 ބުރިއަށް އިމާރާތްކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ހުޅުމާލޭގައި އާންމު ފަރުދުންގެ އެންމެންނަށް 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން އެޗްޑީސީންވެސް ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އެގޮތުން އެއީ ހުޅުމާލޭގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ކުރާނެ ކަމެއްކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން މަޖިލީހުގައިވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އޮތް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ނަމަވެސް މި ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފައިނުވާތީ، އެކަން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އޭރު ވަނީ ދިރާސާކޮށްފައެވެ. 

Advertisement

މިހާރު ބަދަލުތަކާއެކު މި ޤަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ޤަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި އެއްވެސް އިމާރާތެއް ހަދަން ފަށަންވާނީ، އެފަދަ އިމާރާތެއް ކުރުމުގެ ކުރިން، އިމާރާތެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ. އެގޮތުން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައާއި އެ ހުއްދައާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ހުއްދަތައް ދޫކުރެވޭނީ، އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ހުށަހަޅައި، އެ ކޯޕަރޭޝަނުން އެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމުންކަމަށްވެސް ޤަވާއިދުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކުރެހުން ފާސްކުރާތާ މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިމާރާތްކޮށް ދިރިއުޅެންވާނެކަމަށްވެސް ޤަވާއިދުގައި ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް