ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 17:34
އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ބުނަނީ ބައިޑަން ވެރިކަން ކުރައްވާ ވަރަށްވުރެ މުސްކުޅިފުޅު ވެއްޖެކަމަށް
ބައިޑަން ދެވަނަ ދައުރަކަށް
"މަށަށް ހީވަނީ ބައިޑަން މިހާރު މާ ބޮޑަށްވެސް މުސްކުޅިފުޅު ވެއްޖެހެން"
 
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ރޭހުގައި 2 ވަނަ ދައުރެއް ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށް ބައިޑަންއާއެކު ދެން މަސައްކަތްކުރައްވާނީ، މިހާރުގެވެސް ނައިބު ރައީސް ކަމަލާ ހެރިސް
 
ވެރިކަމުގެ 2 ވަނަ ދައުރަކަށް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، ނުރައްކާ ކުޅުމަކަށް ނޫނީ ނުވާނެ

ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ގައުމުކަމަށް ވަކާލާތު ކުރަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ، ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ މަގާމުގައި މިވަގުތު ހުންނެވި ޖޯ ބައިޑަންއަކީ އެމެރިކާގެ ވެރިކަމުގެ ތާރީޚު ދުށް، އެންމެ އުމުރުން ދޮށީ ރައީސެވެ. އުމުރަކީ "ހަމައެކަނި އަދަދެއް" ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއުޅޭއިރު، މިހާރު ޢުމުރުފުޅުން 80 އަހަރު ވެފައިވާ ބައިޑަން މި ވަނީ، 2024 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ ރޭހުގައި، ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރެއް ހޯއްދަވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. އެއީ އަނެއްކާވެސް އަނެއް 4 އަހަރު ދުވަހެވެ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު، އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން މިކަމާ ދެކެނީ ކިހިނެއްބާއެވެ؟

Advertisement

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޕެންސިލްވޭނިއާއިން ނިއުޔޯކް ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ޗާލްސް ކޭގަލް ބުނިގޮތުގައި، ވެރިކަން ކުރެއްވުމުގެ އާރާއި ބާރު ބައިޑަންގެ ހަށިކޮޅުގައި ހުރިކަމަށް ވަންޏާ، ދެވަނަ ދައުރަކަށް މަސައްކަތްޕުޅު ނުކުރައްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޓެނެސީގެ ރަށްވެއްސެއް ކަމާށްވާ ޖޯއޭން ގާރސިއާގެ ޚިޔާލު ތަފާތެވެ.

މަށަކަށް ނުފެނޭ 2 ވަނަ ދައުރަކަށް ބައިޑަން ކުރިމަތިލައްވާކަށް. މަށަށް ހީވަނީ މިހާރު ބައިޑަން މާ ބޮޑަށްވެސް މުސްކުޅިފުޅު ވެއްޖެހެން. މަށަށް ހީވަނީ ވެރިކަމަށް އަންނަން ވަކި އުމުރެއް ކަނޑައަޅަންވެއްޖެހެން. އެއީ، އުމުރުން ދުވަސްވަމުން ދާ ވަރަކަށް، ގާބިލިއްޔަތުކަންވެސް ދާނީ މަޑުމަޑުން ދަށްވަމުންކަމަށް އަހަރެން ގަބޫލު ކުރަނީ.
ޖޮއޭން ގާރސިއާ؛ އެމެރިކާ ރައްޔިތެއް

2024ގައި ވެރިކަމުގެ 2 ވަނަ ދައުރެއް ހޯއްދަވަން ބައިޑަން ނުކުންނަވާނެކަން އިއުލާންކުރެއްވީ، އޭނާގެ ކެމްޕޭން ޓީމުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއް މެދުވެރިކުރައްވާއެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި ބައިޑަން ވަނީ، އެމެރިކާގެ ޑިމޮކްރަސީ ދިފާއުކުރެއްވުމަކީ އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ވީޑިއޯ ފެށިގެން ދަނީވެސް، ޖެނުއަރީ 6، 2021 ވަނަ ދުވަހު، އެމެރިކާގެ އޭރުގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން، އެ ގައުމުގެ މަޖިލިސްކުރާގެ، ނުވަތަ ކެޕިޓަލް ބިލްޑިންގ ސަރަހައްދުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ މަންޒަރުތަކުންނެވެ. 

އެމެރިކާގެ އަދުގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފިކުރު ކަމުގައިވާ ރިޕަބްލިކަންސްގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކަކީ އެމެރިކާގެ މިނިވަންކަމަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްގެގޮތުގައި ބައިޑަން ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. "މޭކް އެމެރިކާ ގްރޭޓް އަގެއިން" ނުވަތަ މާގާގެ ނަމުގައި ރިޕަބްލިކަންސް ފިކުރުން ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުންދާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން؛ އަންހެނުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ސިއްހީ ފަރުވާގެ ކަންކަން އުނިކުރުމާއި، އިޖުތިމާއީ ސަލާމަތް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ދާއިރާތައް ހަނިކުރުން ފަދަ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބައިޑަން ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. "މާގާ"އަކީ ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕޭން ޝިއާރެވެ.

ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް މިހާރުވެސް ބައިޑަން ކުރި ހޯއްދަވައި، އެކަން ސާބިތު ކޮށްދެއްވާފައި ވާކަމަށް ބައެއް ރައްޔިތުން ބުނާއިރު، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ މީހުންވެސް އެބަތިއްބެވެ. ނަމަވެސް، އެކަމާ ދެކޮޅު މީހުންވެސް ވަކި މަދެއްނޫނެވެ.

އަހަންނަށް ހީވަނީ ބައިޑަންއަކީ ބޮޑު ފެއިލްވުމެއްހެން. ވެރިކަމުގަ ހުންނެވީ ބައިޑަން ނޫން ބޭފުޅެއްނަމަ، އިގްތިސާދު ގަޑުބަޑު ނުވީސް. ޔޫކްރެއިނާ ހަނގުރާމަ ނުކުރީސް. މި ބުނީ، ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ނުކުރާނޭ. އިގްތިސާދު މިއަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނޭ. އަހަރުމެން އަތުގަ ގިނަ ފައިސާވެސް ހުންނާނޭ. މިހުރިހާ ކަމެއް ނުވީސް. ކަން ވާނީ މިހެން. އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެ.
ވިލިއަމް ކޭސީ؛ އެމެރިކާ ރައްޔިތެއް

ބައިޑަންގެ އުމުރުފުޅަށް ބަލާއިރު، ވެރިކަމުގެ 2 ވަނަ ދައުރަކަށް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން މަސައްކަތްކުރުމަކީ، ނުރައްކާ ކުޅުމަކަށް ނޫނީ ނުވާނެއެވެ. 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ރޭހުގައި 2 ވަނަ ދައުރެއް ކަށަވަރުކުރެއްވުމަށް ބައިޑަންއާއެކު ދެން މަސައްކަތްކުރައްވާނީ، މިހާރުވެސް ނައިބު ރައީސް ކަމަލާ ހެރިސްއެވެ.

އޭޕްރިލް 19 ވަނަ ދުވަހު ރޮއިޓަރޒްއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ސަރވޭއަކަށް ބަލާއިރު، ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިޑަންގެ މަގުބޫލުކަން އުޅެނީ 39 ޕަސެންޓްގައެވެ. ވެރިކަމުގެ 2 ވަނަ ދައުރެއް ކަށަވަރު ކުރައްވައި، އެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފިނަމަ، އޭރު ބައިޑަންގެ އުމުރުފުޅަކަށް ވާނީ 86 އަހަރެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ ފިރިހެނުންނަށް ބަލާއިރު، އާންމު ގޮތެއްގައި މީހަކު ދިރިހުންނާނެ ކަމަށް ބަލާ އެންމެ ދިގު އުމުރު ނުވަތަ ލައިފް އެކްސްޕެކްޓަންސީއަށްވުރެ 10 އަހަރު ދޮށީ އުމުރެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް