ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 16:24
ކުލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިޙުސާން ޢަބްދުލް ޣަނީ (ސާންތީ)
ކުލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިޙުސާން ޢަބްދުލް ޣަނީ (ސާންތީ)
ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް
ތަކުރާރުކޮށްލަން އީގަލްސްއަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް، ސާންތިގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ހަވީރު ކުޅެން ޖެހުން
 
ބުރާއި އީގަލްސް ވާދަކުރާ ސެމީފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު

އަލުން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގެ ތަށި ހޯދަން މިއީ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ކަމަށާއި, އެކަމަކު ސެމީފައިނަލް މެޗު ހަވީރު ކުޅެން ޖެހުމަކީ ޗެލެންޖެއްކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބުދުލްޣަނީ (ސާންތި) ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ޓީމްގެ ކޯޗު ބުނީ މިއީ އީގަލްސްއާއި އޭނާއަށްވެސް ޚާއްޞަ މުބާރާތެއްކަމަށެވެ. އަދި އަލުން ތަށި ހޯދަން ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ދެ މެޗު އަދި އޭގެކުރިން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުވެސް ރޭގަނޑު ކުޅުމަށްފަހު ގަދަ ހޫނުގައި ހަވީރު ސެމީފައިނަލް މެޗު ކުޅެން ޖެހުމަކީ ޗެލެންޖެއްކަމަށް ބުންޏެވެ. އެއާއެކު ހަ ދުވަސް ތެރޭ ތިން މެޗު ކުޅެން ޖެހުމަކީވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ސާންތި ބުންޏެވެ. ސެމިފައިނަލްގައި އިދިކޮޅަށް ނިކުންނަ ބުރު ތިން މެޗު ކުޅުނީ 13 ދުވަސް ތެރޭގައެވެ. އަދި ސެމީފައިނަލަށް ނިކުންނަނީ ހަ ދުވަހުގެ ރިކަވަރީ އަށްފަހުކަން ސާންތި ފާހަގަކުރިއެވެ.

މިވެސް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ބުރަށް ހުރި އެޑްވަންޓޭޖްތަކެއް. އީގަލްސްއަކީ ތަންކޮޅެއް ހައި އިންޓެންސިޓީއެއްގައި ކުޅޭ އަވަސް ފުޓްބޯޅައެއް ކުޅެން މަސައްކަތްކުރާ ޓީމެއް. މާދަމާ ހަވީރު އޮންނަ މެޗުގައި އެޓެމްޕޯގައި, އެއިންޓެންސިޓީގައި ނެތީމަ ކިހާ އުނދަގޫތަކެއްތޯ އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދާނީ އެއީ ޗެލެންޖެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޓެމްޕޯ ވައްޓާލައިގެން ކުޅޭ ޓީމެއްނޫން, ޚާއްޞަކޮށް އެޓޭކްގައި.
އިހުސާން އަބުދުލްޣަނީ / އީގަލްސްގެ ކޯޗު

ސާންތި ބުނީ އޭނާއަށް ޓީމްގައި އަދިވެސް މުޅިން ހިތްހަމަޖެހޭވަރަށް ސެޓްކޮށް ނުލެވެނީ ޑިފެންސްކަމަށެވެ. އެކަމަކު އިސްމާއީލް އީސާ ފަދަ ތަޖުރިބާ ބޮޑު ކުޅުންތެރިން ޓީމްގައި ތިބުމާއި, އެކުޅުންތެރިން ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ތިބުން އެއީ ހިތްހަމެޖެހުމެއް އަދި އެޑްވާންޓޭޖެއްކަމަށް ސާންތި ބުންޏެވެ. އިދިކޮޅަށް ނިކުންނަ ބުރާ ގުޅޭގޮތުން ސާންތި ބުނީ ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްގެން ސެމީއަށް އަންނައިރު ބުރު އޮންނާނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބުރަކީ ދެރަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެން ނެތްކަމަށެވެ.

ބުރުގެ ކޯޗު ނިޒާމްބެއަށް އިޝާރާތްކޮށް ބުނީ ބުރުން ޖެހިލުންވާ ޓީމެއް ނެތްކަން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ނިޒާމްބެ އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފިކަމަށެވެ. އަދި ބުރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި އަލަށް ވާދަކުރާއިރު ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ގެންގުޅެން އިނގޭ, ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ކޯޗެއް ހުރުމަކީ ބުރަށް އޮތް އެޑްވާންޓޭޖެއް ކަމަށްވެސް ސާންތި ބުންޏެވެ.

ބުރާއި އީގަލްސް ވާދަކުރާ ސެމީފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް