ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 14:39
ޖޮބް ސެންޓާ އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޖޮބް ސެންޓާ އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ޖޮބް ސެންޓަރު
ޖޮބް ސެންޓަރު ހިންގުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް
 
މި ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދިނީ 45 މެންބަރުން
 
ޖޮބް ސެންޓަރާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި

ނެޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނަމިކް ޑިވަލަޕްމަންޓުގެ ދަށުން ހިންގާގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދީފިއެވެ.

ނެޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، އުފެއްދެވި އިދާރާއެކެވެ. މި އިދާރާ ހިންގާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ދަށުން ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރު ގާއިމްކުރެއްވީ، ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ގުޅުވައިދިނުމަށާއި، މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރާގެ މީހުންނަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި އަދާކުރެވިދާނެ ވަޒީފާތައް ޚިޔާރުކުރުމަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމަށާއި، ވަޒީފާގެ ބާޒާރާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާކޮށް އެ ދިރާސާތަކުން ހޯދޭ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަންފީޒުކުރުމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި އިއުލާނުގައި ވާގޮތުން، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ލިޔާ ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖަހާއިރު، ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރަށް ލިޔާ ސިޓީގައި ޖަހަން ޖެހޭނީ 490އެވެ.

ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރ އުފެއްދެވިކަން އިއުލާންކުރައްވާ ނެރުއްވި ދެންނެވުމުގައި މި އިދާރާގެ ބޭނުމާއި މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ

  1. ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި، ދިވެހިންކުރެ ވަޒީފާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ގުޅުވައިދޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
  2. ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރެވިދާނެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
  3. މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރާގެ މީހުންނަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާނެ ސްކިލްޑް އަދި ސެމީ-ސްކިލްޑް މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، އެކިއެކި ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ތަމްރީނާއި، ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން.
  4. މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރާގެ މީހުންނަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި އަދާކުރެވިދާނެ ވަޒީފާތައް ޚިޔާރުކުރުމަށް، ލަފަޔާއި އިރުޝާދުދެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
  5. މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރާގެ ދިވެހިން، އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށާއި، މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ޕުރޮގުރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން.
  6. ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
  7. ވަޒީފާގެ ބާޒާރާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާ ކުރުމާއި، އެ ދިރާސާތަކުން ހޯދޭ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
  8. ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމުއިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސަރވިސަސް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ނެޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނަމިކް ޑިވަލަޕްމަންޓުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ތަނެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނަމިކް ޑިވަލަޕްމަންޓުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައިގައި ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުމުން މަޖިލީހުގެ ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

މި ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދިނީ 45 މެންބަރުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް