ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 08:06
މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޝައުނާ
މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޝައުނާ
މަޖުލިސް
އީޕީއޭގެ މަސައްކަތްތައް
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އީޕީއޭއަށް ރިސަރޗް ވެސެލްއެއް ދެނީ
 
ކުރިން އީޕީއޭގެ ބަޖެޓަކީ 9.7 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ރީސަރޗް ވެހިކަލް އަކާއި އެއަށް ބޭނުންވާ ކްރޫއިން ހަމަޖައްސާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އީޕީއޭ އަށް ރީިސަރޗް ވެސެލް އެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައުނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށް ފަހުގައި އީޕީއޭގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ވަރަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ ކަަމަށެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން އީޕީއޭގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އަޅާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޝައުނާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރެއްވީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ސުވާލަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ތަނަކަށް ހެދުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ވައުދަކަށްވާ އިރު، އަދި ފުރަތަމަ 100 ދުވަސްތެރޭގައި ކުރަން ކަނޑައެޅި ކަމަކަށްވާއިރު، މި ވައުދު ނުފުއްދައި މިހާ ދިގުލަނީ ކީއްވެތޯ އޭނާ ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ޝައުނާ ވިދާޅުވީ އީޕީއޭ ބާރުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި އެ އިދާރާ އަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ހޯދާދިން ސަރުކާރަކީ މި ސަރުކާރު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބަލާނަަމަ މި ސަރުކާރު އައުމުގެ ކުރިން އީޕީއޭގެ ބަޖެޓަކީ 9.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން އީޕީއޭގެ ބަޖެޓް 15.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ބޮޑުކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝައުނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ އީޕީއޭގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ސައިންޓިފިކް ނުވަތަ ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރާ މަސައްކަތްތަކަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ އިދާރާ އަށް ރިސަރޗް ވެހިކަލްއަކާއި އެއަށް ބޭނުންވާ ކްރޫއިން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު ވަނީ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ކޮމިޝަނަކުން ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ކަންކަން މެނޭޖްކުރުމަކީ ރާއްޖެ ފަދަ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމް ނޫން ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް