ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 10:48
ނަން އިއްވުމުން ޖާބިރު މަޖިލީހުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވައިފި
ނަން އިއްވުމުން ޖާބިރު މަޖިލީހުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވައިފި
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
ނަން އިއްވުމުން ޖާބިރު މަޖިލީހުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވައިފި
 
ފުރަތަމަ ސެކިއުރިޓީން އޭނާ މަޖިލީހުން ބޭރަށް ގެންދަން އުޅުމުން އޭނާ ވަނީ ބިންމަތީ އިށީނދެ ވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ދެކޮޅުހައްދަވާފައި
 
ނަން އިއްވުމުން ޖާބިރު މަޖިލީހުން ބޭރަށް ވަޑައިގަތީ އަމިއްލަފުޅަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފުވުމުން، ރިޔާސަތުން އޭނާގެ ނަން އިއްވުމުން މަޖިލީހުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާކޮށްފައި އޮތީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ އާ ކުރައްވާ ސުވާލަށް ޖަވާބު ހޯއްދެވުމެވެ. އޭނާ ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަކީ އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ތަނަކަށް ހެދުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ވައުދަކަށްވާ އިރު، އަދި ފުރަތަމަ 100 ދުވަސްތެރޭގައި ކުރަން ކަނޑައެޅި ކަމަކަށްވާއިރު، މި ވައުދު ނުފުއްދައި މިހާ ދިގުލަނީ ކީއްވެތޯއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ ސުވާލުގެ މަސައްކަތާއި ހަމައަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ޖާބިރު ވަނީ މަޖިލީހުގައި އަޑުގަދަކުރައްވަން ފައްޓަވާފައެވެ. ޖާބިރު ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މޭޒުކޮޅު ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން އަޑުގަދަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރެއްވީ ކޮން ސަބަބަކާއި ހުރެކަން ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ޖާބިރު މިގޮތަށް އަޑުގަދަކުރެއްވުމުން ރިޔާސަތުން ވަނީ އޭނާގެ ނަން އިއްވާފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީން އޭނާ މަޖިލީހުން ބޭރަށް ގެންދަން އުޅުމުން އޭނާ ވަނީ ބިންމަތީ އިށީނދެ ވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ދެކޮޅުހައްދަވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން ޖާބިރު މަޖިލީހުން ބޭރަށް ވަޑައިގަތީ އަމިއްލަފުޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
40%
10%
20%
10%
10%
10%
ކޮމެންޓް