ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 18:02
ގދ ފަރެސްމާތޮޑާ
ގދ ފަރެސްމާތޮޑާ
ޓައިމްސް އޮފް އައްޑޫ
ފަރެސްމާތޮޑާއިން ވެލި ނެގުން
އީޕީއޭގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފުވައްމުލަކަށް ވެލި ގެންދިޔުން ހުއްޓުވައިދޭން ފަރެސްމާތޮޑާއިން އެދިއްޖެ
 
ފަރެސްމާތޮޑާ އާ ގުޅިފައިވާ ސަރަހައްދުން ކޮނެގެން 45،000 ކޮޑި މީޓަރުގެ ވެލި ފުވައްމުލަކަށް ގެންދިޔުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް ކުރިޔަށްގެންދާ ކަމެއް

ފަރެސްމާތޮޑާ އާއި ގުޅިފައިވާ ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ކޮނެގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެލި ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ގެންދާ ގެންދިޔުން ހުއްޓުވައި ދިނުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އެދިއްޖެއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ އާއި ގުޅިފައިވާ ފަޅުގެ ސަރަހައްދުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެލި ނަގާ މައްސަލައިގައި ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ވެލި ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ގެންދިޔުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ އަދި އެމްޓީސީސީ އާ ދެމެދު މަޝްވަރާކުރެވި ވެލި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެމަސައްކަތް ވަނީ ނުފެށިފައިކަމަށެވެ. އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ދެކުނު ފަރާތް ހިއްކުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަސް ނެގުމަށް ސަރވޭގައި ހިމެނިފައިވަނީ އެތެރެވަރީގެ 2 ތިލައަކުން ކަމަށެވެ.

މިކަން މިހެން އޮއްވާ ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ އާ ގުޅިފައިވާ ސަރަހައްދު ކޮނެގެން 45،000 ކޮޑި މީޓަރުގެ ވެލި ފުވައްމުލަކަށް ގެންދިޔުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް ކުރިޔަށްގެންދާ ކަމެއްކަމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން ދެކޭކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އަދި ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ވެލި ފަރެސްމާތޮޑާ އާއި ގުޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ކޮނެގެން ނެގުމަށް އީޕީއޭއިން ހުއްދަދީފައިނުވާކަމަށާއި އަދި އީޕީއޭގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮންނަކޮނުން ކުށްވެރިކޮށް ވަގުތުން ވަގުތަށް އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ކައުންސިލުން ގޮވާލާކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް