ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 17:00
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ގޫގުލް
ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުން
އެވްރެޖް ޕަވަރ ޔޫސޭޖް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މަތިވެ، މެންދުރު ޕީކްލޯޑް 102 މެގަވޮޓަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވޭ
 
ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރު ކަރަންޓު ބިލް ވަރަށް ބޮޑުވޭ
 
ޕީކް ހޭންޑްލް ކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ވެސް އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ
 
ކަރަންޓު އިގްތިސާދު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ އެވްރެޖް ޕަވަރ ޔޫސޭޖް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ޕީކްލޯޑް 102 މެގަވޮޓަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ މިދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭ އެންމެ ހޫނުގަދަވާނެ ދުވަސްތައްކަމަށް މޫސޫމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ މާލެއާއި ހުޅުމާލެ ހިމެނޭހެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ އެވްރެޖް ޕަވަރ ޔޫސޭޖް ނުވަތަ އެވްރެޖް އެނާރޖީ ކޮންސަމްޕްޝަން ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 2023 އޭޕްރީލް 24 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:10 ގައި ޕީކްލޯޑް 102 މެގަވޮޓަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ.

ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ކަރަންޓު އިގްތިސާދު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމަށްދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ އާންމު ގޭބީސީ ތަކާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި، އޮފީސްތަކާއި، ސުކޫލުތަކުގެ އިތުރުން، ބޮޑެތި އަދި ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ އާންމު ގޭބީސީތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލްގެ 40 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކުރަނީ ފިނިކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އެއާރކޮންޑިޝަން ފަދަ އާލާތްތަކުން ކަމަށްވާތީ، ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް 25 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށްވުރެ ދަށް ނުވާނެހެން އެއާރކޮންޑިޝަން ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަންދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ދިއްލަންޖެހޭ ދިއްލުންތަކާއި، ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ކަރަންޓު އާލާތްތައްފިޔަވާ އިތުރު އާލާތްތަށް މިދުވަސްވަރު ބޭނުން ނުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މިދުވަސްވަރު ޕީކް ހޭންޑްލް ކުރުމަށް، ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ވެސް އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރު ކަރަންޓު ބިލް ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމުގެ ޝަކުވާތައްވެސް އާންމުންކުރެއެވެ.

ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމަށް އޮތް ހައްލަކީ ބޭކާރުގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަށްކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އުންމީދަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަރަންޓުގެ ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުން - ޝަރީފް
ކަރަންޓް ފުލެޓް ރޭޓަކަށް ހެއްދެވޭނީ ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭގައި އިހްލާސްތެރިކަމާ އޯގާތެރިކަމާއެކު ވިސްނަވާ ބޭފުޅަކަށް - ޝަރީފް
ކަރަންޓު ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް ކަރަންޓު ފީގެ ރޭޓު މަތި ނުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިިފި
މުވައްޒަފުން ބަދުނާމުކޮށް، ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން: ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ: ދައުވާލިބޭ މީހުން ބޭނުންވަނީ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން
ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވަނީ "ހިޔަންޏަށް މުޑި" ނަގާހެން - ޝަރީފް
ރަސްދޫގައި 100 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދޭ އާރު.އޯ ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިފި
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބަހައްޓަން ބިމުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި