ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 13:59
ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝާޒް މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން
ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝާޒް މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން
މަޖިލިސް
ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ޝާޒް
 
މިއީ މުޅި ގުރައިދޫ އަދި މާފުށީ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް
 
މިއީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ޙަޔާތުގައި ރަން އަކުރުން ފަވާލެވޭ ދުވަހެއް

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރަށް ދޭން ޖެހޭ އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާނެކަމަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާޒް އެހެން ވިދާޅުވީ މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

Advertisement

މިއީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ޙަޔާތުގައި ރަން އަކުރުން ފަވާލެވޭ ދުވަހެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޝާޒް ވިދާޅުވީ، މިއީ އެމްޑީޕީއަށް ދުވަހަކުވެސް ލިބިފައިނުވާ ގޮނޑިއެއް ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންތަކެއް އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކޮށް ބޮޑު އަޢުލަބިއްޔަތަކުން އަޅުގަނޑަށް އިތުބާރު ކުރައްވައި މަޖިލީހަށް ވެއްދީ
ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝާޒް

މިއީ މުޅި ގުރައިދޫ އަދި މާފުށީ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުގައި ޝާޒް ސިފަ ކުރެއްވިއެވެ. ޝާޒް ވަނީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވުނީ ކުރު މުއްދަތަކަށްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޝާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މި ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލު ހޯއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރަށް ދޭން ޖެހޭ އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާނެކަމަށްވެސް ޝާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ފުއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ޝާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް