ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 20:53
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ އަގާ ގުޅޭ އިސްލާހު
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ އަގާ ގުޅޭ އިސްލާހުގެ ބަހުސް ހޯމަ ދުވަހު
 
ކޮތަޅު ބޮނޑިއެއްގެ އަގުވަނީ 220 ރުފިޔާއަށް މަތިވެފައި
 
ކޮތަޅަކުން 2 ރުފިޔާ ނެގުމުގެ ކުރިން ބާޒާރުގައި ކޮތަޅުބޮނޑިއެއް ހުރީ 20 ރުފިޔާއަށް

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ފީއެއް ނަގަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އާއްމުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް، ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަށް ބަހުސްކުރުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފިއެވެ.

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ފީ ނެގުން އިސްތިސްނާކުރުމަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެ އިސްލާހު ފާސްވުމުން، ކޮތަޅުން ފީ ނަގާތީ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ދިމާވާ ތަކްލީފުތަކަށް ހައްލު ލިބޭނެކަމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ވިޔަފާރި ހަރަކާތަކުން "ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް"ގައި ކަސްޓަމަރަށް ވިއްކާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކަށް ކަސްޓަމަރުގެ އަތުން ދެ ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގަން ފެށީ މި ހިނގާ އެޕްރިލް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއާއެކު ކޮތަޅުގެ އަގު ބޮޑުވެ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އާންމުންގެ ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

ކޮތަޅަކުން ދެ ރުފިޔާ ނެގުމުގެ ކުރިން ބާޒާރުގައި ކޮތަޅުބޮނޑިއެއް ހުރީ 20 ރުފިޔާއަށެވެ. ނަމަވެސް އައި ބަދަލާއެކު ކޮތަޅު ބޮނޑިއެއްގެ އަގުވަނީ 220 ރުފިޔާއަށް މަތިވެފައެވެ. 35 ރުފިޔާއަށް ހުރި ކޮތަޅު ބޮނޑި ހުރީ 235 ރުފިޔާއަށެވެ.

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގާނޫނު އެކުލަވާލެއްވުމަށް ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ބިލު ފޮނުވާފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވަކިވަކި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުތަކުން ފީ ނަގާ ގޮތަށެވެ. އަދި 50 ކޮތަޅަށްވުރެ ގިނައިން ހިމެނޭ ކޮތަޅު ބޮނޑިން މި ފީ ނެގުން އިސްތިސްނާކުރަން އޭރު ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެ މާއްދާ އުނިކުރީ މަޖިލީހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް