ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 12:42
ކެނދިކުޅުދޫ މަސް ފެކްޓްރީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ކެނދިކުޅުދޫ މަސް ފެކްޓްރީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް
ކެނދިކުޅުދޫގައި ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްރީ
ކެނދިކުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި
 
މިއީ 4.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
މި މައްސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ހަނދު އިންވެސްޓްމަންޓާ

ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ހަނދު އިންވެސްޓްމަންޓާއެވެ. މިކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިހާރު ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

މި މަސައްކަތް ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން، ހަނދު އިންވެސްޓްމަންޓާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 210 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ. އެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 4.4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

މިއީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ދަށުން ކެނދިކުޅުދޫގައި ހަދާ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ އެކެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާ އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރީ ފެބްރުއަރީ 2021 ގައެވެ.

ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްރީ މަޝްރޫއުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ބާނާ މަހުގެ ތެރެއިން ކުންފުނިތަކަށް ނުގަނެވޭ މަސްތައް އުކާލުމުގެ ބަދަލުގައި ޕްރޮސެސް ކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ނަފާ ހޯދައިދިނުމެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަސް ފިނިކުރުމާއި މަހުން އެކި ތަފާތު އިތުރު އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ފަހިކޮށްދޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޔާން ބާތިލް ކުރަން އެންގުން - އެލްޖީއޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލަކުން ކަމަކާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ބަޔާނަކާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ: އާދަމް ޝަރީފް
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާނާ ގުޅިގެން އިންކުއަރީއެއް ހަދަން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް މައްސަލަ ނުގެންދިޔައީ ކަމުގެ މުއާލާތް ކެނޑިދާނެތީ: ޒުލްފާ
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭއިން ފޮނުވި ބަޔާން ޑްރާފްޓް ކުރީ ރައީސް އޮފީހުން: އެމްޑީޕީ
އެލްޖީއޭން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވަނިކޮށް: އުޝާމް
އެލްޖީއޭއިން ކައުންސިލުތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ދަތިކުރަން ތާއީދެއްނުކުރަން: ރައީސް
ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތުމުން ބަޔާން ބާތިލުނުކުރަން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި - އެދުނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ މަގްސަދު ގެއްލުވާނުލުމަށް
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭއިން ދިން އިންޒާރު މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލާނަން : މެންބަރު އީސަ