ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 11:33
އިބްރާހީމް އަމީރު - ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު
އިބްރާހީމް އަމީރު - ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަސްދޫގެ 50 ހައުސިން ޔުނިޓު
ރަސްދޫގެ 50 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް އެޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައި އެވޯޑްކުރެވޭނެ - ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
 
ބިޑް ވަނީ އިވަލުއޭޓްކޮށްފައި
 
ނެގޯޝިއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން

އއ.ރަސްދޫގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް އެޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައި އެވޯޑްކުރެވޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޝިޔާން ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަކަށް ލިޔުމުން ދެއްވި ޖަވާބުގައެވެ. ބުދަ ދުވަހު މަޖިލީހަށް މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބު އިއްވަވައިދެއްވީ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާމެވެ. މެންބަރު ޝިޔާންގެ ސުވާލުގައި ވަނީ އއ.ރަސްދޫގައި 50(ފަންސާސް) ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމަށްޓަކައި ޓެންޑަރކުރެވި ބިޑުތައް ކަނޑައަޅާ އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސެސް މިހާރުވަނީ ނިމި ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ސޮއިކުރުމާ ހަމައަށް ގޮސްފައި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ސޮއިކުރެވޭނީ ކޮން އިރަކުންތޯ އާއި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މި ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ނިމި އެތަންތަނުގައި މީހުންނަށް ދިރިއުޅެން ފެށޭނީ ކިހާހިސާބަކުތޯ ވެސް މެންބަރު ޝިޔާން ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު އަމީރުގެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ މަސައްކަތުގެ ބިޑް ހުޅުވާ އިވަލުއޭޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށްގެންދާ ނެގޯޝިއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނެގޯޝިއޭޝަންގެ މަރުހަލާ ނިމުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަކަށް އއ.ރަސްދޫގެ މަޝްރޫޢު އެވޯޑްކުރާނެ ކަަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މަޝްރޫއު އެވޯޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް