ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 19:22
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިޔާ، މާއިސާ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިޔާ، މާއިސާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިޔާ، މާއިސާ
މާއިސާއަށް ނުކުރެވޭ ކަމެއް މަދު، މޮޓޯއަކީ "ވާނެ"، ބޭނުމީ 100 ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރަން!
 
މާއިސާއަކީ ފެހުމާއި ކޭކް އެޅުން ފަދަ ކަންކަން ދަންނަ ކުއްޖެއް
 
2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުށަހަޅައިދޭ ކުއްޖެއް

މީހުން ބުނެއެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވިދާލި، ރ. ކަނދޮޅުދޫއަށް އުފަން މަރިޔަމް މާއިސާ އިބްރާހީމަކީ އެއާ ދިމާ އިދިކޮޅެވެ. މާއިސާއަށް ކުރަން ނޭނގޭ ކަމެއް މަދެވެ. އޭނާއަކީ ފަށުވި އަޑެއްގެ ވެރިއެވެ. މާއިސާގެ ނަމަކީ ތަޖުވީދަށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނަމެކެވެ. އޭނާއަކީ މަދަހަ ކިޔުމާއި، ބަހުސްކުރުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުގައިވެސް ކުޅަދާނަ, ދޫހެލޭ ކުއްޖެކެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަގު ޕްރެޒެންޓަރުންގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ، ކުޅަދާނަ ހުށަހެޅުންތެރިއެވެ. އޭނާއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒުވާން ނޫސްވެރިންގެ ސަފުގައި ހިމެނޭ، އުފެއްދުންތެރި ލިޔުންތެރިއެކެވެ. މާއިސާއަކީ ތައުލީމަށް ލޯބިކުރާ، ކިޔެވުމަށް މޮޅު ދަރިވަރެކެވެ. އޭނާއަކީ ކަވި ފެހުންތެރިއެކެވެ. އެއްޗެހި ވިޔުމުގެ މަސައްކަތަށް އެހާމެ ކުޅަދާނައެވެ. ކޭކު އެޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އޭނާ އެހާމެ ފަރިތައެވެ. މި ނޫނަސް އެތައް ކަމެއް މާއިސާގެ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ލިސްޓުގައި އެބަހުއްޓެވެ. އަދި އައިޓީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައްވެސް އޭނާއަށް އެނގެއެވެ. އޭނާއަކީ އެހާމެ ކުޅަދާނަ އެތުލީޓެކެވެ.

އެހެންކަމުން މާއިސާއަކީ، ހިތްވަރު ހުރިނަމަ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރެވިދާނެކަމުގެ ދިރިހުރި މިސާލެކެވެ. މާއިސާއާ އިންޓަރވިއުކޮށްލަން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތީގައި އައިސް އޭނާ އިށީނުމާއެކު ފާހަގަވީ އޭނާގެ ފައްސި މިޒާޖެވެ. އޭނާއާ ވާހަކަ ދެކެވެނުވަރަކަށް އާ ކަންކަމަށް އޭނާގެ ކިބާގައި ހުންނަ ޝައުގުވެރިކަން ފާހަގަވިއެވެ. މާއިސާގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ދިޔަވަރަކަށް ހާމަވީ އޭނާގެ ނުގުޑާ އަޒުމެވެ. މާއިސާގެ ކާމިޔާބީތަކުގެ ސިއްރަކީ މިއީ ކަމަށް ވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އާ ކަންތައްތައް ތަޖުރިބާކޮށްލުމަކީ މާއިސާ ވަރަށް ފޯރި ހުންނަ ކަމެކެވެ. އާ ކަމެއްގެ އަޖުމަ ބަލައިލަން ލިބޭ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް މާއިސާ ދޫކޮށެއްނުލައެވެ. އެކަމުގެ ހެތްކަކީ އޭނާގެ ގިނަ ހުނަރުތައް ދިރުވުމަށް އޭނާ އަމިއްލައަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ. ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ދަސްކުރާއިރުވެސް އޭނާ ބަލަނީ، ވީހާވެސް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ތެރޭގައި ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް އެ މަސައްކަތެއް ދަސްކުރެވޭތޯއެވެ.

Advertisement

މާއިސާގެ އުމުރު ކިތަންމެ ހަގު ނަމަވެސް އޭނާގެ ތަޖުރިބާގެ ތިލަފަތް ބަރެވެ. އެހެނަސް ތަޖުރިބާގެގޮތުން އޭނާއާ ފައި ހަމަކޮށްލަން އުނދަނގޫވާނެއެވެ. އުމުރުން 18 އަހަރުގެ މާއިސާއަކީ މިހާރުވެސް ސީއެޗްއެސްސީގައި ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ އުންމީދީ ދަރިވަރެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސްކޫލަށް ދާތީ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން ވަގުތު ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ ބަހަނާއެއް ދައްކާކަށް މާއިސާ ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާ ބަލަނީ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ދަސްކޮށް، އެކަމެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިގަނެވޭތޯއެވެ. މާއިސާ މިގޮތަށް ދަސްކުރި އެންމެ ތަފާތު އެއް ކަމަކީ އާޓިފިޝަލް އަޑެއް އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

އިރާދަކުރެއްވީތީ އަޅުގަނޑަށް އާ ކަންކަން ދަސްވޭ ފަސޭހައިން. ނަގައިގަނެވޭ. ފަހަން ދަސްކޮށްދިނީ މަންމަ. ކޭކު އަޅަން ދަސްކުރީ ޔޫޓިއުބް ބަލައިގެން. ފަހުން ކޮވިޑް ތެރޭގަ ކޯހެއް ހެދީ. ގިނަ ކަންކަން ދަސްކުރީ އެގޮތަށް. ދެން ލޮކްޑައުންގަ ކޭކް ކޯހެއް ހެދީ. ދެން އާ ކަންކަން ދަސްކުރަން ވަރަށް ބޭނުންވޭ. އެގޮތަށް އައިޓީގެ ކަންކަންވެސް އެނގޭ. އެންމެ ތަފާތު ކަމަކަށް ދަސްކޮށްގެން ކުރި ކަމަކީ އާޓިފިޝަލް އަޑެއް ހަދަން މަސައްކަތްކުރުން. މާއިސާ ބުނަން ބޭނުންވަނީ، ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރާށޭ. ދުވާލަކު ކަމެއް ކޮށްގެން ވިޔަސް ކުރެވޭނެ. ކުރަން އުޅުނީމަ ވާނެ. އުންމީދު ހާސިލްވަންދެން ވާނެ މަސައްކަތްކުރަން.
މާއިސާ
މާއިސާ - ރާއްޖެއެމްވީ

ގައުމީ މަދަހަ މުބާރާތް، ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތްގަދަ ގައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުުރުން, އޭނާއަކީ ސްކޫލްގެ ކަންކަމުގައި އިސްނަގާ، ކެރޭ ފަހުލަވާނެކެވެ. އަދަބީ ހަރަކާތްތަކަށް ލޯބި ބަހައްޓާ މާއިސާއަކީ ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި މި ދެ މާއްދާއަށް ޚާއްސަ ޝައުގެއް ހުންނަ ދަރިވަރެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ބަލާނަމަ އޭނާ ފެނިގެންދަނީ ކްރިކެޓާއި، ނެޓްބޯޅައިގެ ދާއިރާއިންނެވެ. މާއިސާ މީޑިއާ ކްލަބްގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި މީޑިއާއަށް އުފެދުނު ޝައުގުވެރިކަން ފުޅާވެ، އޭނާގެ ހުނަރުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްދީ، އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާއިން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ނޫހެއްކަމަށްވާ ދުވަސް ނޫހުގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. މާއިސާ ބުނާގޮތުން ލިޔުންތެރިކަމަކީ އޭނާގެ "ހޮބީ"އެކެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ އެހުންތެރިންނަށް މާއިސާގެ އަޑަކީ އާ އަޑަކަށް ނުވާނެއެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އޭނާ ވަނީ އެ ތަނުގައި ތަފާތު އެތައް ޕްރޮގްރާމެއް ހުށަހަޅައިދީފައެވެ. މާއިސާ ވަނީ އޭނާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނު ގޮތް ކިޔައިދީފައެވެ.

ވީގޮތަކީ މީޑިއާ ކްލަބްގަ އުޅުނުއިރު، ގްރޭޑް 8ގަ ފީލްޑް ޓްރިޕެއްގަ ދިޔައީ. އަޑުން އޭރު ފުރުސަތު ލިބުނީ. ޕްރޮގްރާމަކަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ އޭރު. ދެ ކުދިން ނެގި ސްކޫލުން. ހުށަހެޅުން ކަމުގޮސްގެން އިތުރު ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމެއް ދިން. އޭރު ދަން ކޮންމެ ދުވަހަކު. މިހާރުވެސް ވަރަށް ގިނައިން ދޭ.
މާއިސާ
މާއިސާ - ރާއްޖެ އެމްވީ

މާއިސާގެ ޝައުގު ހުންނަ ކަންކަން ކިތަންމެ ގިނަ ނަމަވެސް އޭނާގެ ޝައުގުވެރިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހުރީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމަށެވެ. އެހެންކަމަށް ވާއިރު ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ އޭނާއަށް ޤުރުއާން އުނގެނުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު، އެންމެ ބޭނުންތެރި ފުރުސަތުކަމަށް މާއިސާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ވަރަށް ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން ޤުރުއާނަށް ޚާއްސަ ޝައުގެއް ބަހައްޓާ މާއިސާ، ހިފްޒުކޮށް އޭނާއަށް އަލް ހާފިޒާ މާއިސާގެ ނަމުން މުޚާތަބުކުރާނެ ދުވަހެއް، ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި ފެނުމަކީ އޭނާގެ އިތުރުން އޭނާގެ މުޅި އާއިލާގެ ހުވަފެނެކެވެ. ޤުރުއާނުގެ ގިރާއަތު ލެވެލް 1، 2، 3 ނިންމުމަށްފަހު ޓީޗިންގ އިސްލާމް އެންޑް ގުރުއާންގެ އެޑްވާސްންސް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ އެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކޮށްފައެވެ. މިހާރުވެސް ޤުރުއާން ކިޔަވަދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޝާމިލްވެ އުޅޭ މާއިސާއަކީ އޮންލައިން ހިފްޒު ކުލާހުގައި އުނގަންނައިދެމުންދާ މުދައްރިސެކެވެ. މާއިސާ ބުނާގޮތުން އެކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ އޭނާގެ ހިފްޒު މުރާޖައާކުރުމެވެ.

ހިފްޒުކުރަން ފެށުނީ، އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދެއް އެއީ އަލްހާފިޒާގެ ނަމުން މުޚާތަބުކުރުން. އެންމެ ކުޑައިރުން ފެށިގެން ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިގައި މުބާރާތްތަކުގަ ކިޔަވަނީ. މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 24 ފޮތް މި ނިމުނީ. ސްކޫލްގަ އުޅޭތީ އެހާ ކުރިއަށް ނުދަނީ. އުންމީދަކީ އަންނަ އަހަރު ނިންމާލުން.
މާއިސާ

މާއިސާގެ އުންމީދުތަކާމެދު ވާހަކަދައްކަމުން އޭނާ ބުނީ، އެންމެ ބޮޑަށް އުންމީދު ކުރަނީ އޭލެވެލް އިމްތިހާނުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޤުރުއާން މުބާރާތަކުން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު ވަނައެއް ހޯދުމުގެ އިތުރުން، ޤުރުއާނުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނުމަކީ މާއިސާ ކުރާ އުންމީދެކެވެ. އަދި ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ލޯބިކުރާ މާއިސާ ބުނާގޮތުން، އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އުންމީދަކީ 100 ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރުމެވެ. އެ ހުވަފެން އޭނާ ދެކެން ފެށީ ގްރޭޑް 7ގައި އުޅެނިކޮށެވެ. އޭނާގެ އުންމީދަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ހުނަރުތައް އެނގޭ "މަލްޓި ޓެލެންޓެޑް" މީހެއްގެ ގޮތުގައި ވިދާލުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
20%
27%
2%
4%
2%
45%
ކޮމެންޓް
20 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 20:29
ކަންދޮޅަދޫ ކުއްޖެ
މައިރާ އަކީ ހުނަރުތަކުން ފުރިގެން ވާ ކުއްޖެއް ما شاء الله❤️
ގުޅުންހުރި
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ބައިވެރިންނާއި ބެލުންތެރިންނަށްވެސް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ މުބާރާތެއް - އަލްގާރީ މުހްމަދު ތައުފީގް އަލީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދި ސާއީއާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން ސާއީގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ހުސްކުރި، ބައެއް ރޭރޭ 3 ޖަހަންދެން ގުރުއާން ކިޔަވާ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ސާއީއަށް - ދަރިފުޅަށް ލިބުނު ކާމިޔާބުން މަންމަ ރޮއްވާލައިފި
"ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ފަންނީ ހުނަރު ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެވުން"
"ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުން އުފެއްދޭނެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި އަދި ނެތް"
ޤާރީންނާއި ޙާފިޡުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު ދީގެން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް މުބާރާތް: ރައީސް