ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 18:22
ސާއީ މުބާރިކް
ސާއީ މުބާރިކް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން ސާއީގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ހުސްކުރި، ބައެއް ރޭރޭ 3 ޖަހަންދެން ގުރުއާން ކިޔަވާ
 
ސާއީ ވަނީ ރަންތާޖު މުބާރާތުގެ ތަޖުރިބާ އާއި މުބާރާތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައި
 
ތަފާތު ރާގުތަކަށް ކިޔެވުމުގެ ޝައުގު ކުޑަ އިރު އޭނާގެ ކިބައިގައި އުފެދުނު
 
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައިވެސް މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ އަގު ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް ކަމަށްވާ، ''ރަންތާޖު ޤުރުއާން'' މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހާސިލްކުރި ނ. ހޮޅުދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މުހައްމަދު ސާއީ މުބާރިކް އަކީ ޤުރުއާނުގެ ދާއިރާ އަށް ޚާއްސަ ޝައުގެއް ހުރި ތޫނުފިލި ދަރިވަރެކެވެ. ޤުރުއާނުގެ އިލްމު އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ސާއީ އަކީ ބުރަ މަސައްކަތުން މިހިސާބަށް އައި ޒުވާނެކެވެ. އުމުރުން 20 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ސާއީ މުބާރިކް އަކީ މި ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ އެންމެންނަށް ހުރި ނަމޫނާއެކެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި، އޭނާ އަށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ފެށުނު ގޮތާއި މެދު ވާހަކަދައްކަމުން ސާއީ ބުނީ ތަފާތު ރާގުތަކަށް ކިޔެވުމުގެ ޝައުގު ކުޑަ އިރު އޭނާގެ ކިބައިގައި އުފެދުނު ކަމަށެވެ. ގުރުއާން ކިޔަވަން ފެށި އިރު ގުރުއާން ކިޔަވަން ކޮށިކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވަރު ބައެއް ކުދިންގެ މަލާމާތާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް ސާއީ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އުނދަނގޫތައް ދިމާވި ނަމަވެސް ގުރުއާން ކިޔެވުން ދޫކޮށްނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ޤާރީއަކަށް ވާން ހުރި ޝައުގުގެ ބޮޑުކަމުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

ސާއީ ބުނާގޮތުން ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އިތުރުން އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއްގެ ފަހަތުގައި ހުރީ އޭނާގެ މަންމައެވެ. އޭނާގެ ހުރިހާ ކުރިއެރުމެއްގެ ޝުކުރާއި ތައުރީފް އޭނާ އަމާޒުކުރީ އޭނާގެ ލޯބިވާ މަންމައަށެވެ. ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމާއި އެހެނިހެން މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް އޭނާގެ މަންމަ އަކީ އޭނާ އަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރުކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ ބައްޕަ އާއި ދައްތަގެ އެހީތެރިކަން ވެސް އޭނާ އަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ލިބޭ ކަމަށް ސާއީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މަންމަ އާއި ނުލާ މިހިސާބަށް އާދެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތި. ދައްތަވެސް އެހީވޭ. ދައްތަ ވެސް އިމްތިހާނުގައި ވެސް ތައްޔާރުވާން ވެސް އެހީވެދޭ. ކިޔަވާއިރުވެސް ބުނެދޭ. އަަބަދުވެސް ގާތުން އުޅޭ. ބައްޕަވެސް ހިފްޒު ބައިގައި ވެސް އަމިއްލަ އަށް ބަަލައިގެން ސުވާލު ވެސް ކުރޭ. ވަަރަށް އެހީވޭ.
ސާއީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި ސާއީ އޭނާގެ އާއިލާ އާއި އެކު - ރާއްޖެއެމްވީ

ސާއީ ވަނީ ރަންތާޖު މުބާރާތުގެ ތަޖުރިބާ އާއި މުބާރާތަށް އޭނާ ވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާފައެވެ. ރަންތަޖު މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހިފްޒުގެ ބައިން އަންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވުނު ބައި ހިތުން ދަސްކޮށް މުރާޖަޢާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެނާ ބުންޏެވެ. މި މުބާރާތަކީ އޭނާ ބައިވެރިވި އެހެން މުބާރާތްތަކާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތު މުބާރާތެއް ކަމަށް ސާއީ ބުންޏެވެ. މުބާރާތް ލޯންޗްކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން ސުވާލުތަކާއި، ބަލައިގެން ކިޔުމާއި އެހެނިހެން ބައިތަކަށް ވެސް އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވިކަން އޭނާގެ ވާހަކައިން ފާހަގަވިއެވެ.

އޮޑިޝަންގެ އެއްމަސްކުރިން ރެޑީވާން ފެށިން. ހިފްޒުވެސް މުގައްރަރު ދަސްކޮށް ތޮރޯވެސް ކުރިން. ތަޖުވީދު ފޮތްތައް ކުތުބުހާނާއިންނާއި މުދައްރިސް ކައިރިންނާއި ހޯދައިގެން ބަލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަސްކުރިން. އަމިއްލަ ނޯޓްސް ވެސް ހެދިން. ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވިން
ސާއީ

ރަންތާޖު މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނާއި މެދު އޭނާ ބުނީ އެ ބައިވެރިންނަކީ ވަރަށް ޤާބިލް ބައިވެރިންތަކެއް ކަމަށެވެ. އެ މުބާރާތުން ކާމިޔަބުކުރުމަށް އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަަމަށް ސާއީ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފައިނަލް އާއި ހަމައަށް ދާން ހިތްވަރު އެލުވާނުލާ މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ރޭގަނޑު ކިޔަވަނީ އާއްމުކޮށް. ހިފްޒުގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދަން. ރޭގަނޑު 9 އިން 10 އަށް ކިޔަަވަން. އޮޑިޝަން އިން ހޮވުނީމަ ހެނދުނު ތެދުވެގެން ނާސްތާކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަން. ބައެއް ރޭރޭ ހުންނަން 3 ޖަހަންދެން ވެސް
ސާއީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް - އަބީދު

ސާއީގެ ކާމިޔާބީތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އަލްކައުން މުބާރާތް، ފަލާހް މުބާރާތް، އުފަވި މުބާރާތް އަދި ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން އެއްވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 2021 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އުމުރުފުރާތަކުގެ ބައިންވެސް އޭނާ ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

ސާއީ ވަނީ މަދަހަ ކިޔުމާއި، ލަވަ ކިޔުމުގައި ޝާމިލްވުމުގެ އިތުރުން އަދަބީ މުބާރާތްތަކާއި އެތްލެޓިކް އާއި ވޮލީ މުބާރާތުގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ އަކީ އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރަން ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ އުންމީދުތައް ބޮޑަށް ގުޅިފައި ވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާން އުނގަންނައިދިނުމާއި އުނގެނުމުގެ ދާއިރާ އާއިއެވެ. އޭނާގެ އުންމީދަކީ ގުރުއާނުގެ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގޮސް ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމެވެ. އޭނާގެ އެންމެ އިސް ދުޢާއަކީ ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި އެފަދަ ފުރުސަތެއް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
10%
0%
10%
0%
0%
80%
ކޮމެންޓް
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 19:36
އެކުއްޖާ
އެހެންބައިވެރިންގެ ވާހަކަތައްވެސް ކިޔާލަން ބޭނުން..
ގުޅުންހުރި
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ބައިވެރިންނާއި ބެލުންތެރިންނަށްވެސް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ މުބާރާތެއް - އަލްގާރީ މުހްމަދު ތައުފީގް އަލީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ސާއީއަށް - ދަރިފުޅަށް ލިބުނު ކާމިޔާބުން މަންމަ ރޮއްވާލައިފި
"ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ފަންނީ ހުނަރު ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެވުން"
"ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުން އުފެއްދޭނެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި އަދި ނެތް"
ޤާރީންނާއި ޙާފިޡުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު ދީގެން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް މުބާރާތް: ރައީސް
''ރަންތާޖު ޤުރުއާން'' މުބާރާތުގެ ފަޚުރުވެރި 1 ވަނަ މުހައްމަދު ސާއީއަށް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ ވެފައި