ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2023 | ބުދަ 17:58
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް، ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު އަލީ، މުހައްމަދު ސާއީ މުބާރިކާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް، ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު އަލީ، މުހައްމަދު ސާއީ މުބާރިކާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދި ސާއީއާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގައުމަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި
 
ސާއީ ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވަނީ ދީނީ ތައުލީމުގެ ރޮނގުން
 
މިނިސްޓަރު ސާއީއަށް ހިތްވަރު ދެއްވާފައިވޭ

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދި މުހައްމަދު ސާއީ މުބާރިކްއާ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް، ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު އަލީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފަޚުރުވެރި 1 ވަނަ ލިބުމާގުޅިގެން މުހައްމަދު ސާއީއާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ހިތްވަރުދެއްވިއެވެ.

ސާއީ ދެއްކި ވާހަކާގައި، މިފަދަ މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ފަޚުރުވެރި އެއްވަނަ ލިބުމުގައި މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަން (ޚާއްސަކޮށް އޭނާގެ މަންމަގެ އެހީތެރިކަން) ލިބުނުކަން ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި އިތުރަށް ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވަނީވެސް ދީނީ ތައުލީމުގެ ރޮނގުންކަމަށްވާތީ، ރާއްޖެއިން ބޭރުން، އިސްލާމީ ގައުމަކުން ކިޔެވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ވަނީ އެކަމުގައި މިނިސްޓްރީން ކޮށްދެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެކަމަށާއި އެކަމުގައި އެހީތެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ރާއްޖެ ޓީވީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވަނީ، 1444 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީން ރަމަޟާންމަހު ކުރިއަށްގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށްގެންދެވުނު މުބާރާތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެހާ ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނުކަމަށްޓަކައި، އެއްބާރުލުން ދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދެވުނުކަންވެސް މިނިސްޓަރު ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް