ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 15:56
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރ
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
31 ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން ތިބީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އަކު ނޫން - ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
 
ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބީ ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ އެ ދާއިރާތަކުގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގައި 31 ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން ތިބިކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ފަތުރާފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީން އެފަދައިން ބުނެފައި މި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ނޫހެއްގައި އެ މިނިސްޓްރީގައި 31 ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން ތިބިކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާތީ އެކަމާއި ގުޅިގެން އާއްމު ކުރި މައުލޫމާތުތަކެއްގައެވެ. އެ ނޫހުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގައި 5 މުޝީރުން ތިބި އިރު ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 20،000 ރުފިޔާ ލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމް 1 ބޭފުޅަކަށް ދީފައިވާ އިރު އޭނާ އަށް 43،500 ރުފިޔާ، 4 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 31،500 ރުފިޔާ ލިބޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ 17 ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 25،500 ރުފިޔާ، ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާ އަށް 18،500 ރުފިޔާ، 2 ރިސާޗް އެނަލިސްޓުންނަށް 25،500 ރުފިޔާ ލިބޭ ކަމަށް އެ ނޫހުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނީ 31 ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން ތިބީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އަކު ނޫން ކަމަށާއި އެ މުވައްޒަފުން ތިބީ ފަންނާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ދާއިރާގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ދާއިރާގައި މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން 6 އިދާރާއެއް ހިމެނޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ، ޤައުމީ އަރުޝީފު، ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ދި އާޓްސް، ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު، ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ، ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ތަންތަނުގެ ދަށުން 6 ތަނެއް ހިންގާ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު، - ހުވަދޫ ރީޖަނަލް މިއުޒިއަމް، ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒު، ޗިލްރަންސް މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީ، އޮލިމްޕަސް އަދި ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ ހިމެނޭ ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

31 ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މި 13 ތަނުގައި، ރައްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ދާއިރާގެ އެކި މަސައްކަތްތަކުގައި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބީ ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ އެ ދާއިރާތަކުގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް