ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 22:27
ހައިރައިސްގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް މުހައްމަދު ޝާމިން
ހައިރައިސްގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް މުހައްމަދު ޝާމިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ހައިރައިސް އިވެންޓްތައް
ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ އިވެންޓްތައް ބާއްވާނެ ރަނގަޅުތަނެއް ނެތުން - ހައިރައިސް
އިވެންޓެއް ބާއްވަން ބަލާއިރު، ތަން ނުލިބުމުގެ މައްސަލައާއި، ރަނގަޅު އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނެތުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވޭ

ހައިރައިސްގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އިވެންޓްތައް ބާއްވާނެ ރަނގަޅު ތަނެއް ނެތުން ކަމަށް އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް މުހައްމަދު ޝާމިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ 15 އަހަރު ދުވަސް ވީއިރުވެސް ބަދަލު ނުވާ އެއްކަމެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެއީ ގިނަ އިވެންޓްތަކެއް ބާއްވާއިރު، އެކަން ކުރާނެ ތަނެއްގެ މައްސަލަ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އިވެންޓެއް ބާއްވަން ބަލާއިރު، ތަން ނުލިބުމުގެ މައްސަލައާއި، ރަނގަޅު އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނެތުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެކަން އޮގޮތަށް އޮތްނަމަވެސް، އެކި ގޮތްގޮތުން އިވެންޓްތައް ބާއްވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެއްއަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ބައިވެރިން އިތުރުވާ ކަމަށެވެ. ޒިޔާރާތް ކުރާ މީހުން އިތުރުވާ ކަމަށާއި، އެއިން ދައްކަނީ ހައިރައިސްއަށް މީހުން އިތުބާރުކުރާކަން ކަމަށް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ އިވެންޓްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑެއް ގެންދާ ހަމައެކަނި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކީ ހައިރައިސް ކަމަށާއި، އެކަމާ ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް ޝާމިން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ގިނަ ފަންނާނުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް