ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 13:09
ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ޙަލާލް މާއްދާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހަށިގަނޑުގައި އެކި ކަހަލަ ކުރެހުންތައް ކުރެހުމާއި، އިސްތަށިގަނޑުގައި ކުލަ ޖެއްސުމުގެ އިތުރުން ސިއްހީ އެކިއެކި ފަރުވާގެ ގޮތުގައި ހީނަފަތް ބޭނުނ
ހީނަފަތް ބޭނުން ކުރުން
"މިހާރުގެ ބައެއް ކުދިންނަށް ހީނާއެއް ނޭނގޭ": ދުބާއީން ތަފާތު މަންޒަރެއް
 
އަޒްރާގެ ހީނާ ފަރުމާތަކަކީ ބަލާލަން، ލޮލަށްވެސް ފަސޭހަ ފަރމާތަކެއް
 
މީހުންގެ އަތްތިލަތަކުގަ ކުރެހުމުގެ އިތުރުން، ބޫޓޫތަކުގައިވެސް ޚާމިސާ ހީނާފަތް އަޅާ
 
މިއީ ޒަމާނީ އަދި ޘަޤާފީ ހީނާ އަރޓްގެ މެސެޖުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެސް މިއަދު އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއް އުފެއްދުމަށް ވަނީ ވެފައި

ސަހަރާގެ ހަނަސްފަސް، ހޫނު ވެލިގަނޑުގައިވެސް ހެދޭ، ނިސްބަތުން ކުޑަކުޑަ ގަހެއް ކަމަށްވާ ހީނާ ގަހުގެ ފަތުގެ އިތުރު ތަޢާރަފަކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެކަން ޔަޤީނެވެ. ހީނާ ފަތް ފުނޑައިގެން، ހަށިގަނޑުގެ އެކި ގުނަވަންތަކުގައި އެކި ފަރުމާތަކަށް އަޅާ އުޅޭތާ މިހާރު މިވަނީ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރިފައިވާ އެކި ޘަޤާފަތްތަކުގައިވެސް އެކަން، ހަމަ އެގޮތަށް ކޮށް އުޅޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވަނީ ވެފައެވެ.

ހީނާފަތުގެ އެތައް ބޭނުމެއް ކުރެއެވެ. ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ޙަލާލް މާއްދާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހަށިގަނޑުގައި އެކި ކަހަލަ ކުރެހުންތައް ކުރެހުމާއި، އިސްތަށިގަނޑުގައި ކުލަ ޖެއްސުމުގެ އިތުރުން ސިއްހީ އެކިއެކި ފަރުވާގެ ގޮތުގައި ހީނަފަތް ބޭނުން ކުރެއެވެ. އަދުގެ ޒަމާނީ ދުނިޔޭގައިވެސް ހިނާފަތުގެ ބޭނުން ކުޑަވެފައި ވާތީއެއް ނުފެނެއެވެ. ހައްތަހާ ވަނީ އިތުރު ކަމުގައިވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ.

ދުބާއީއާއި ގާތްގަނޑަކަށް 100 އެއްހާ ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ ރަސް އަލް ޚައިމާގައި ދިރިއުޅޭ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ގޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ގަހުން ހީނާފަތް ބިންނަމުން ދިޔަ އެކަކީ މޫޒާ އަހުމަދު އަލް އަބްދުލީއެވެ.

މީ ހީނާފަތް ގަސް. މީ ޔޫއޭއީއާއި އޮމާންގަ ހެދޭ ގަހެއް. މި ގަސް ހައްދަނީ ހީނާ އޮށުން. ހެނދުނު، ދުންފިނި ފެތުރިގެން ދާ ގަޑީގަ، މި ގަހުގެ ވަސް ދުވާނެ. ހަމަ ދުވާނީ، ފުނޑާފަ ހުންނަ ހީނާފަތް ޕޭސްޓުގަނޑަކުން ދުވާ ވަސް. އަހަރަމެން މި ބިންނަނީ، ފަތަކުން ފަތަކުން، ވަކި ވަކީން. ދެން ހިޔަލުގަ ބަހައްޓަނީ، އޭގެ ކުލަ ބަދަލު ނުވާނެ ގޮތަށް.
މޫޒާ އަހުމަދު އަލް އަބްދުލީ؛ ޔޫއޭއީގެ ރައްޔިތެއް

ހީނާފަތްތައް ހިފައިގެން އޭނާގެ ގެއާ ދިމާއަށް މިޞްރާބު ޖަހާފައި ހުރި މޫޒާއަކީ އެންމެ އިހުގެ ގޮތަށް ހީނަފަތް ފުނޑައިގެން ހީނާ ޕޭސްޓް ތައްޔާރުކުރާ މަދު މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ.

ހީނާފަތުގެ އަސްލު އޮތީ މިތާ. އެކަމަކު މިހާރަކަށް އައިސް، ހީނާފަތަށް އެބަ ޕެޓްރޯލް އަޅާ، އެ ކަޅު ކުރަންވެގެން. އެހެން ގޮތްގޮތްވެސް އެބަ ހަދާ، ކަޅު ކުލަ ގެންނާށޭ ކިއާފަ. އެކަމަކު، އަސްލު ހީނަފަތަކީ މީ. ސޫދާން، އޮމާން، ޔޫއޭއީއިން މި ލިބޭނެ. ހީނާފަތް، މީ އެއްޗަކީ.
މޫޒާ އަހުމަދު އަލް އަބްދުލީ؛ ޔޫއޭއީގެ ރައްޔިތެއް

ހިއްކާފައިވާ ހީނާފަތްތައް މުގުރާ، ފުރޭނުމަށްފަހު ދެން އެއާ އެއްކުރަނީ ލުނބޯހުތު ފެނެވެ. މިއީ ދުބާއީ ޘަޤާފަތާ ގުޅިފައިވާ އުކުޅެކެވެ. މިއީ ކައިވެނި ހަފުލާތަކާއި ޢީދު ފަދަ އުފާވެރި މުނާސަބުތަކަށް ހާއްސަ ކަމެކެވެ.

ހީނާފަތަކީ އަންހެނުން ޒީނަތްތެރިވާން ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެއް. ޢީދެއް އަޔަސް، އެހެން މުނާސަބާއެއްވިއަސް. އެކުވެރިންނަށް ދަޢުވަތު ދީގެން ގެނަޔަސް، ހީނާފަތަކީ ޒީނަތެއް.
މޫޒާ އަހުމަދު އަލް އަބްދުލީ؛ ޔޫއޭއީގެ ރައްޔިތެއް

އެތައް ޖީލަކަށް ވަރުތަ ވެފައި ވާ ހީނާ އެޅުމުގެ ޘަޤާފަތުގައި ޒަމާނީ ކުލަތައް ޖައްސަމުންދާ އެކަކީ އަޒްރާ ޚާމިސާއެވެ. އަޒްރާގެ މަސައްކަތުން، ހީނާގެ ޒަމާނީ ވައްޓަފާޅި ދައްކާލައެވެ. އޭނާގެ ފަރުމާތަކުން އަދުގެ ފެޝަނަށް ހީނާ އަޅައެވެ. މިއީ ދިވެހިންގެ ދޫ ތަކަށްވެސް މިއަދު ފަރިތަވެފައިވާ ހީނާ އަރޓްއެވެ.

މިހާރުގެ އަންހެން ކުދިންނަކީ ވީހާވެސް ކުޑަ ގޮތަކުން ޒީނަތްތެރިކަން ހޯދަން ބޭނުންވާ ބައެއް. ގިނަ ކުދިންނަކީ ހީނާފަތަކީ އާ އެއްޗެއް. އެހެންވެ، ވަރަށް ކުޑަކުޑަށް ފުރަތަމަ ބޭނުންކޮށްލާނީވެސް. ޤަބޫލު ކުރަން އެހެން ވާނެ ކަންވެސް. އަހަރެންވެސް ފެށީ އެހެން. މިއަށް ހޭނޭ ވަރަކަށް، ނޫނީ އާދަ ވާ ވަރަކަށް، އެކި ކަހަލަ ތަޖުރިބާތައް ކޮށް، ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވާން ފަށާނެ.
އަޒްރާ ޚާމިސާ؛ ހީނާ އަރޓިސްޓެއް

އަޒްރާގެ ހީނާ ފަރުމާތަކަކީ ބަލާލަން، ލޮލަށްވެސް ފަސޭހަ ފަރމާތަކެކެވެ. މީހުންގެ އަތްތިލަތަކުގަ ކުރެހުމުގެ އިތުރުން، ބޫޓޫތަކުގައިވެސް ޚާމިސާ ހީނާފަތް އަޅައެވެ. އަޒްރާ ދަނީ އެޑިޑާށްއާއި އެބެލް ވޮޗަޒްއާ ގުޅިގެން އެ ބްރޭންޑްތަކާވެސް ހީނާ އަރޓް ގުޅުވައިދެމުންނެވެ.

ކަން ދިމާވެފަ އޮތް ގޮތުން، އަހަރަމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަށް މިއުޅެވެނީ ޘަޤާފަތާ ވަރަށް ދުރުގަ. އެކަމަކު މިހާރުގެ އަންހެން ކުދިން ވަރަށް ބޭނުންވޭ، އެމީހުންނަކީ ކިހާ ވަރެއްގެ ބައެއްކަން އަންގާލަދޭ ކަހަލަ ފަރުމާތައް. ހެދުން އެޅުމާއި ދާ ތަންތަނުންވެސް އެކަން އަންގާލަން ބޭނުންވޭ. އެކަމަކު ކުރިން ޢީދުތަކާއި ކައިވެނި ހަފުލާތަކުގަ ބޭނުން ކުރި ފަރުމާތައް، މި ކުދިންނަކަށް މާ ކަމަކު ނުދޭ. އެކަމަކު، ޒަމާނީ ފަރުމާތައް އައިމަ، ވަކި މުނާސަބާއެއް ނޫނަސް، ހީނާ އަޅައިގެން އުޅެން މި ކުދިން ބޭނުންވޭ.
އަޒްރާ ޚާމިސާ؛ ހީނާ އަރޓިސްޓެއް

ޤުދުރަތީ އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަޒްރާ ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ހީނާ ބްރޭންޑެއްވެސް އުފައްދާފައެވެ. "އަޒްރާ"ގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ މި ބްރޭންޑަކީ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މިއަދު އިންތިހާއަށް މަޤުބޫލުވަމުން އަންނަ ހީނާ ބްރޭންޑްއެކެވެ. މިއީ ޒަމާނީ އަދި ޘަޤާފީ ހީނާ އަރޓްގެ މެސެޖުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެސް މިއަދު އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއް އުފެއްދުމަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
50%
10%
20%
0%
0%
ކޮމެންޓް