ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 12:11
ޗެރިޓީ ޝީލްޑު މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ޕްރެސްގައި މާޒިޔާގެ ކޯޗު އިވާން
ޗެރިޓީ ޝީލްޑު މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ޕްރެސްގައި މާޒިޔާގެ ކޯޗު އިވާން
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން
މާޒިޔާ
"ގިނަ ވަގުތު ކުޅުންތެރިން ތިބީ ދަނޑު މަތީ އޮށޯވެގެން، މިއީ ފުޓުބޯޅައެއް ނޫން!"
 
ދެ ވަނަ ހާފުގައި ކުޅެވުނީ ގާތް ގަނޑަކަށް 15 ވަރަކަށް މިނެޓު ވަންދެން ކަމަށާއި، ބާކީ ވަގުތުތައް ދިޔައީ ޓީސީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބުނު އަނިޔާ އަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އިވާން ބުނި

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގެ ގިނަ ވަގުތު ކުޅުންތެރިން ތިބީ ދަނޑު މަތީގައި އޮށޯވެގެން ކަމަށާއި، އެއީ ފުޓުބޯޅައެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ކޯޗު އިވާން ކޮލޭވް ކަންބޮޑުވާ ރާގަކަށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

މާޒިޔާ އިން ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި 2-0 އިން ޓީސީ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފަ އެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އިވާން ބުނީ، ދެ ވަނަ ހާފާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނަން އޭނާ އަށް އުނދަގޫ ކަމަށެވެ. އެއީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ކުޅެވުނީ ގާތް ގަނޑަކަށް 15 ވަރަކަށް މިނެޓު ވަންދެން ކަމަށާއި، ބާކީ ވަގުތުތައް ދިޔައީ ޓީސީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބުނު އަނިޔާ އަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ގިނަ ވަގުތު ދަނޑު މަތީގައި އޮށޯވެލައިގެން ކަމަށާއި، އެއީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅެވުނު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުޅި ފުރަތަމަ ހާފުގައި މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދައިގެން ކުޅެވުނު ކަމަށާއި، ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ލިބުނު ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިވާން ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ކުރިމަތިލާއިރު މާޒިޔާ އިން އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު އޭނާ ވަނީ މެޗުގައި ޓީސީން ދެއްކި ކުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފަ އެވެ. އެގޮތުން އިވާން ބުނީ މެޗުގައި ޓީސީން އެ ވައްޓަފާޅީގައި ކުޅުނީ އެހެން ބޭނުމެއްގައި ކަމަށާއި، އެކަން އޭނާ އަށް އިނގޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މާޒިޔާ އިން މިހާރަށް ވުރެ ވަރު ގަދަ ކުޅުމެއް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ތަކުރާރުކޮށް އިވާން ބުނީ މިއީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ ވައްޓަފާޅިއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މިއީކީ ފުޓުބޯޅައެއް ނޫން، ފުޓުބޯޅައެއް ނޫން. އަހަރެންނަށް އިނގޭ އެމީހުންގެ ފިލޯސަފީ. އެމީހުން އެ ވައްޓަފާޅީގައި ކުޅެނީ ވަކި މަގުސަދެއްގައި. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަހަރަމެން ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ.
އިވާން ކޮލޭވް / މާޒިޔާގެ ކޯޗު

މާޒިޔާ އަކީ އައު ސީޒަނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރިތަކުރުންތައް ފެށި ޓީމެވެ. އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާޒިޔާ އިން ވަނީ ސައުދީ އަރަބިޔާގައި ކޭމްޕެއް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އެ ކޭމްޕުގައި ވެސް އެ ޓީމުން ވަނީ އެކުވެރިކަމުގެ ތިން މެޗެއް ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޤައުމީ ޓީމުން ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ވެސް ތިބީ ގިނައިން މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން އިވާން ވެސް ވަނީ އެ މެޗަކީ މާޒިޔާ އަށް ލިބުނު ޕްރެކްޓިސް މެޗްއް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އައު ސީޒަނަށް ގިނަ ކުލަބުތަކުން ތައްޔާރުވާން ފެށީ ވެސް ވަރަށް ފަހުންނެވެ. ޓީސީން މާޒިޔާގެ މެޗަށް ކުރިމަތިލީ ވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފަރިތަކުރުން ކުރިއަށް ނުގެން ގޮހެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މެޗުގައި ޓީސީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ މެޗުގައި އަނިޔާ އާއި ފިޓްނަސްގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް