ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 10:26
ވަކި ޚާއްސަ މިސްކިތަށް މީހުން އަންނަނީ އިމާމުގެ އަޑު ރީތިވެގެން
މިއުޒިކްގެ ބަދަލުގައި ޤުރުއާން އަޑު އެހުން
މިއުޒިކްގެ ބަދަލުގައި ޤުރުއާން އަޑުއަހާ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ހިތްގައިމު އަޑުގެ ވެރި އިމާމުން!
 
ވަކި ހާއްސަ މިސްކިތަކަށް ދަނީ، ޢުރުދުންގެ އިމާމް، އަހުމަދު އަލް-ހަރާސިސްގެ ކިއެވުމާއި އެ އަޑުގެ ފުރިހަމަ ކަމުން
 
ރީތި ރާގުރާގަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ކިއެވުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް

ރަމަޟާން މަހަކީ އެ މަހެއްގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ބާއްވާލެއްވުނު މާތްވެގެންވާ މައްސަރެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތަކާއި ދުވަސްތަކުގައި، އެމީހަކަށްވީ އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުން މިންވަރެއް ކިއެވުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ސަމާލުކަން ދޭ މައްސަރެކެވެ. ރީތި އެއްޗިއްސާއި، ރީތި އަޑުތަކާއި ކަންކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ އިންސާނީ ޠަބިއްޔަތުގައި ވާ ކަމަކަށް ވާ އިރު، ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިއަވާ ޤާރީންނާއި އިމާމުންނަށްވެސް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓެއެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭ އަޅުކަންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަރާވީހް ނަމާދަށް ދާނެ މިސްކިތެއް ޚިޔާރު ކުރުމުގައި، އެ މިސްކިތެއްގައި ހުންނަ އިމާމަކު، ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާ މީހުންވެސް ވަކި މަދެކޭ ނުދެންނެވޭނެއެވެ.

އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ގެއާ ދާދި ކައިރީގައި އިތުރު 5 މިސްކިތެއް ހުރިކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އަހުމަދު ޢީދު، ދުރު ރާސްތާއަކަށް ދަތުރުކޮށް، ވަކި ހާއްސަ މިސްކިތަކަށް ދަނީ، ޢުރުދުންގެ އިމާމް، އަހުމަދު އަލް-ހަރާސިސްގެ ކިއެވުމާއި އެ އަޑުގެ ފުރިހަމަ ކަމުންނެވެ.

އަހަރެން ދިރިއުޅޭ ގެއާއި މި މިސްކިތާ ދެމެދު 5 މިސްކިތް ހުރޭ. އަހަރެން ގޮތަށް، ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކީ މި މިސްކިތުގެ އިތުރުން ރީތި ރާގުތަކަށް ޤުރުއާން ކިއަވާ، ވަރުގަދަ އަޑުތަކުގެ ވެރި އިމާމުން ތިބޭ މިސްކިތްތަކަށް ދާން ޚިޔާރު ކުރާ މީހުން. ނަމާދުގަ ޤުރުއާން ކިއަވާއިރު ލޮލުން ކަރުނަ ހިލެން އެބަ ބޭނުންވޭ. މާﷲއަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި މި ރަމަޟާން މަހުގެ ފައިދާ ހެޔޮ ގޮތުގަ އެބަ ހިފަންޖެހޭ. އެހެންވީމަ، ވަރުގަދަ އަޑެއްގެ ވެރި އިމާމުންނަށް އަހަރަމެން ބޭނުންވޭ.
އަހުމަދު ޢީދު؛ ޢުރުދުންގެ ރައްޔިތެއް

ޢުރުދުންގެ ވެރިރަށް އައްމާންގައި ހުންނަ ޢަބްދުﷲ ބިން ސަލާމް މިސްކިތުގައި، ޢީދާއެކު ނަމާދު ކުރަން ތިބި ގިނަ މީހުންނަކީ، އޭނާ ފަދައިން އިމާމްގެ ކިއެވުމުގެ އަޑު އެހުމަށްޓަކާ، ދުރު ހިސާބުތަކުން އެ މިސްކިތަށް ދަތުރު ކުރި މީހުންނެވެ.

އަޑަކީ، ރޫޙަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރުވާ ކަމެއް. މަށަކީ ކިއާވާ ކުއްޖެއް. މި މިސްކިތަށް އައިސް ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރާ އިރު، އެހެން މިސްކިތްތަކުގަ ކުރާ ވަރަށް ވުރެ ޙުޝޫއަތްތެރިކޮށް، އިޚްތިރާމާއާއެކު އެބަ ނަމާދު ކުރެވޭ. އަހަރެން ދިރިއުޅޭ ގެ ހުންނަނީ މި މިސްކިތާ ވަރަށް ދުރުގަ. އެކަމަކު، އަހަރެންވެސް މި މިސްކިތަށް އަންނަނީ އިމާމުގެ ރީތި އަޑާ ހެދި.
އިބްރާހީމް އަލް އާޝިޤް؛ ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތެއް

ތަރާވީހް ނަމާދު ނިންމާލުމަށްފަހު ރޮއިޓަރޒްއާ ވާހަކަދައްކަމުން ޢީދު ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، ވަރުގަދަ އަޑެއްގެ ވެރި އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވެއެވެ.

އެބައި މީހުންގެ ކިއެވުމުގެ ހިތްޤައިމުކަމާއި ތަފާތު ކަމުގެ ސަބަބުން، އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން އެ އިމާމުންނަށް ސަމާލުކަން ހުއްޓެއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުތަކުން ލިބޭ ސަމާލުކަމުގެ އިތުރަށް، އެ އިމާމުން ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކަށްވެސް ގިނަ ބަޔަކު ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ.

އަޑަކީ މީހުންގެ ރޫޙަށް ފުން އަސަރުތަކެއް ކުރުވާ އެއްޗެއްކަން އަހަރަމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. އަބޫ މޫސާ އަލް އަޝާރީ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާވިދާޅުވި އަޑު އެއްސެވުމަށްފަހު، އެ އަޑުގެ ރީތިކަމާއެކު، ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށްވެސް އަސަރު ކުރި. އެކަލޭގެފާނު، އެ ވާހަކަ އާޝާރީއަށް ދެންނެވުމުން، އަބޫ މޫސާ އަލް އަޝާރީއަށް ބޮޑު އުފަލެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި. އަދި އެކަން ކުރިން އެނގިވަޑައިގެންނެވިނަމަ، ކިޔަވާވިދާޅުވުން އަދިވެސް އިތުރަށް ރީތި ކުރެއްވީސް ކަމަށް ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ދެންނެވި. ވީހާވެސް ރީތި އަޑަކުން ކީރިތި ޤުރުއާން ކިއެވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް. އަހަރަމެންގެ ދީންވެސް އެކަމަށް ބާރު އަޅާ ކަމެއް. އެއީ ﷲގެ ކަލާމްފުޅަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށްޓަކާ. އެކަމުގެ ސަބަބުން، ﷲގެ ވަޙީ ބަސްފުޅަށް، މީހުންގެ ހިތުގަ ލޯބިޖެހޭ.
އަހުމަދު އަލް-ހަރާސިސް؛ ޢަބްދުﷲ ބިން ސަލާމް މިސްކިތުގެ އިމާމް

ޤަޠަރުގެ އެޑިއުކޭޝަން ސިޓީ މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރައްވާ ޔަމަނުގެ އިމާމް ޝައިޚް ޙައިޘަމް އަލްދުޚީން ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި، ޝަޢުޤުވެރިކަމާއެކު އިމާމަކު ނަމާދު ކުރާނަމަ، އޭނާގެ ފަހަތުން ދެން ނަމާދު ކުރާ މީހުންވެސް އެކަން ކުރާނީ ޝަޢުޤުވެރިކަމާ އެކުގައެވެ.

މިޞްރުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އިނގިރޭސި ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޢައްޔޫބު އާސިފްއަކީވެސް ކީރިތި ޤުރުއާން ކިއެވުމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ މީހެކެވެ. އޭނާ ސިފަކުރި ގޮތުގައި ރީތި ރާގުރާގަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ކިއެވުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެއީ އަޅުތަކުންގެ ހިތްތަކުގައި، އާދަޔާ ޚިލާފު ރޫޙެއް އުފައްދަނިވި ކަމެއްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

ވީހާވެސް ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިއެވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، އެމީހާގެ ހިތަށް އެކަމުން އަސަރު ކުރުވާނެ. އެމީހަކު އެ ކިޔަވާ އަޑު އިވޭ މީހާގެ ހިތަށްވެސް އެކަމުން އަސަރު ކުރާނެ، ރީތި އަޑުތަކުން ޤުރުއާން ކިޔެވީމަ. އެކަމުގެ ސަބަބުން، ﷲގެ ބަސްފުޅުތަކުން ފުން އިޙުސާސްތަކެއް ކުރުވާނެ އަޑު އަހާ މީހާއަށް. އަހަރެންވެސް، ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރު، ވީހާވެސް ފުރިހަމައަކަށް ކިޔެވޭތޯ ބަލަން، އާޔަތްތަކުގެ މާނަ، ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ހިތަށް ވަންނަ ގޮތަށް ކިޔެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަން.
މުޙައްމަދު ޢައްޔޫބު އާސިފް؛ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިއަވާ މީހެއް

ކުރިން މިއުޒިކް އަޑު އަހަމުން ދިޔަ މީހުންވެސް، ރީތި ރާގުތަކަށް ޤުރުއާން ކިއަވާ މީހުންގެ އަޑު އަހަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ﷲ އަށް ޙަމްދުހުރި. ގިނަ ބައެއްގެ ފަރާތުން އަހަންނަށް އަޑުއިވިފަ އޮތީ، ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނާ މުސްކުޅިންވެސް އަހަރެން ކިޔަވާ އަޑު އަހަން އަންނަ ވާހަކަ. ބައެއް މީހުން ވަނީ މިއުޒިކް އަޑުއެހެން ހުއްޓާލާފަ، އަހަރެންގެ ކިއެވުން އަޑުއަހަން ފަށާފަ، އަޑާ ހެދި. ޤުރުއާން ކިއަވާއިރު، ޚުދު އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށްވެސް އަސަރު ކުރޭ. ރީތި އަޑަކުން ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރު، ވީހާވެސް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރެވޭތޯ އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރަން.
މުޙައްމަދު ޢައްޔޫބު އާސިފް؛ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިއަވާ މީހެއް

ވީ ވަރަކުން ކީރިތި ޤުރުއާން އަޑު އަހަން ވަޤުތު ހޭދަ ކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަދުގެ މި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. ރީތި ރާގުތަކަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވުމުގެ ރޮނގުން، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯއްދަވާފައިވާ މަޝްހޫރު ބައެއް ޤާރީންގެ ތެރޭގައި، ޝައިޚް ނޫރީން މުޙައްމަދު ޞާދިޤު، ޢުމަރު ހިޝާމް އަލް އަރަބީ، ޢަބްދުއްރަޙްމާން އިބްނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަލް ސުދައިސް، ޝައިޚް މިޝަރީ ރާޝިދު އަލަފަސީ އަދި ޢަބްދުލް ބާސިތު ޢަބްދުލް ޞަމަދު ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
30%
0%
10%
0%
60%
ކޮމެންޓް