ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 20:03
ސައޫދީއާއި އޮމާންގެ މަންދޫބުން ޔަމަނަށް ވަޑައިގަތުން
ސައޫދީއާއި އޮމާންގެ މަންދޫބުން ޔަމަނަށް ވަޑައިގަތުން
ސައޫދީއާއި އޮމާންގެ މަންދޫބުން ޔަމަނަށް
ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް، ސައޫދީއާއި އޮމާންގެ މަންދޫބުން ޔަމަނަށް ވަޑައިގެންފި
 
މިއީ ޔަމަނުގައި ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމައިގެ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް އެގައުމަށް ދިޔަ މަންދޫބުން
 
ސައޫދީއާއި އޮމާންގެ މަންދޫބުން ޔަމަންގެ ވެރިރަށް، ސަންއާއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު
 
މި މަޝްވަރާތައް ކުރުމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރަމުންދަނީ އޮމާނުން

ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާއި އޮމާންގެ މަންދޫބުންގެ ވަފުދު ޔަމަނަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ސައޫދީއާއި އޮމާންގެ މަންދޫބުން ޔަމަންގެ ވެރިރަށް ސަންއާއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

މި ދެގައުމުގެ މަންދޫބުން ޔަމަނަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި މިވަނީ ހޫސީ ޖަމާއަތާއި ޔަމަނުގެ ސަރުކާރާ ދެމެދު ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި ސައުދީން ވަމުންދާ އެހީތެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ޔަމަނުގައި ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމައާގުޅޭ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށެވެ.

މިމަޝްވަރާތައް ކުރުމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރަމުން ދަނީ އޮމާނުންނެވެ. ސައޫދީއާއި އޮމާންގެ މަންދޫބުންގެ ވަފުދު ޔަމަނަށް ވަޑައިގަތުމަކީ، ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގައި މަޑުމަޑުން ކުރިއެރުންތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމުގެ ހެތްކެއްކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޗައިނާ މެދުވެރިއަކަށްވެ ސައޫދީއާ އީރާނާ ދެމެދު އަލުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފެށިގެން ދިއުމަކީވެސް ޔަމަނުގެ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެކެވެ.

ސައޫދީއާއި އޮމާންގެ މަންދޫބުން ހޫސީ ސުޕްރީމް ޕޮލިޓިކަލް ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ، މަހްދީ އަލްމަޝާތުއާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސައޫދީން ބަންދުކޮށްފައިވާ ޔަމަނުގެ ބަނދަރުތައް އަލުން ހުޅުވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ހޫސީން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދާ ބަނދަރުތަކާ، ސަންއާގެ އެއަރޕޯޓް އަލުން ހުޅުވާލުމުގެ މަޝްވަރާތައްވެސް ކުރެވޭނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، އެގައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ގައުމުން ފައިބާނެ ޓައިމްލައިނެއް އެކުލަވާލުމާއި، ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ އުޖޫރައާގުޅޭ މަޝްވަރާތައްވެސް ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމައަކީ ސައޫދީއާއި އީރާނާ ދެމެދު ކުރެވެމުންދާ ގިނަ ޕްރޮކްސީ ހަނގުރާމަތަކުގެ ތެރެއިން ހަނގުރާމައެކެވެ. ސައޫދީން ދަނީ ހަނގުރާމާގައި ޔަމަނުގެ ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވަމުންނެވެ. އަދި ހޫސީންނަށް ހަނގުރާމައިގައި އެހީތެރިވަނީ އީރާނުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް