ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 14:45
މިދިޔަ 8 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހު، ކެނޑިނޭޅި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލުންތައް ހިންގަމުންދިޔަ ޔަމަނުގެ މަސްރަހުން މިހާރު ފެނިގެންދަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއް
ޔަމަން
ހަނގުރާމައިގެ ވިލާގަނޑު އާތްވަށްވެ، ޔަމަނުން ތަފާތު ދިރުމެއް
 
މިއި މިދިޔަ 8 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ޔަމަނު ދުށް އެންމެ އަމާން ދުވަސްތައް
 
ޕާކުތަކާއި ކުޅިވަރު ކުޅޭ މައިދާންތަކުގައި ހުރި އެކި ކަހަލަ ހަރުގަނޑުތަކާ އުނދޯލިތަކުގައި ކުޑަ ކުދިން އުފާވެރި ވަޤުތުތަކެއް މިހާރު ހޭދަކުރޭ

ދުނިޔެ ދައުރުވަމުން ދަނީ ތަށަލި ދުޅާ އަށޭ ބުނެ އުޅެނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އެއް ފަހަރު، އެއް ފަންވަތުގެ އަޑިން ދިޔައީ ވިއްޔާ، އަނެއް ފަހަރު ދާނީ، އަނެއް ފަންވަތުގެ މަތިންނެވެ. އަހަރަމެންގެ ދީން ކަމުގައިވާ، މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމް ދީންވެސް އެކަން ހަނދާން ކޮށްދެއެވެ. ރަމަޟާން މަހެއްގައި ބާއްވާލެއްވި ﷲ ގެ ކަލާމްފުޅު، ކީރިތި ޤުރުއާންގެ އަލް-އިންޝިރާޙް ސޫރަތުގެ 6 ވަނަ އާޔަތް، އެކަމުގެ ހެއްކަކަށް ފުދެއެވެ. އެ މަތިވެރި އާޔަތް، އަހަރަމެންނަށް ހަނދާން ކޮށްދެނީ، ހަމަކަށަވަރުން، އުނދަގޫކަމާއެކު ފަސޭހަކަން ވާކަމެވެ.

މިދިޔަ 8 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހު، ކެނޑިނޭޅި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލުންތައް ހިންގަމުންދިޔަ ޔަމަނުގެ މަސްރަހުން މިހާރު ފެނިގެންދަނީ އެ މަންޒަރެވެ. ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަންއާގައި މީގެ ކުރިން ފަޅުވެފައި އޮތް ޕާކުތައް މިހާރު ވަނީ ދިރުން ލިބިފައެވެ.

ރަމަޟާން މަހަކަސް އެނޫން މަހަކަސް، ލިބިފަ މިއޮތް ހަމަޖެހުމުގެ ތެރޭގަ، ޔަމަނު މީހުންނަކީ މެންދުރު ފަހުގެ ވަޤުތުތަކުގަ ބޭރަށް ގޮސް، ހިނގާބިނގާވެލާ އުޅޭ ހިތްވާ ބައެއް. ހާމަ ތަންތަނާ ޕާކުތަކަށް ގޮސްލާ ހަދަން މީހުން ބޭނުންވޭ. ހަމަޖެހުމާއި ސުލްޙަމަސަލަސް ކަމަށް ލޯބިކުރޭ. އެއްތަނެއްގަ ބައިވަރު މީހުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ޢާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން، އެކަނިވެލާ، ހިތްހަމަޖައްސާލާ ހަދާލަން ބޭނުންވޭ.
ޢަލީ ޖަރައްﷲ؛ ސަންއާގެ ރަށްވެއްސެއް

އުފާވެރިކަން ގެނުވާ ހިނިތުންވުންތަކާއެކު، ރަމަޟާން މަހުގެ ހިތްގައިމު ވަޤުތުތައް ހޭދަ ކުރާ ޢާއިލާތަކުން ޕާކުތަކާއި ކުޑަ ކުދިން ކުޅެ އުޅޭ މައިދާންތަކަށް ވަނީ އާރޯކަން ލިބިފައެވެ. ފާއިތުވެގެން މިދާ ދުވަސްތަކަކީ، މިދިޔަ 8 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ޔަމަނު ދުށް އެންމެ އަމާން ދުވަސްތަކެވެ. މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ، ޔަމަނުގައި ކުރަމުން ދިޔަ "ދާޚިލީ" ހަނގުރާމައިގެ ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުންތައް މަޑުޖައްސާލުމަށް، އދ މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެގެން އެކުލަވާލި ސުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުމެވެ.

ދަރިންކޮޅު ގޮވައިގެން ހިނގާލަން ނުކުމެ މިއުޅެނީ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަމަހު ޕާކުތަކަށް ގޮސް ހިނގާލަން ހަދާ އަހަރަމެން ތިބެނީ އާދަވެފަ. އެކި އެއްޗިއްސަށް އަރާލާ، ފުޓުބޯޅަ ކުޅެ ހަދާލެވެން ހުންނާނެ. އަހަރަމެން އަބަދުވެސް އަންނަނީ މިތަނަށް. ވިއްސާރަވެލާ، މިހާރު މޫސުންވެސް ރަނގަޅު. މަސްރަހުވެސް އޮތީ އަމާން، ރައްކާތެރިކޮށް. ކަންބޮޑުވެ، ހާސްވާންޖެހޭ ކަމެއް ނެތް.
އަމީން ޔޫސުފް؛ ސަންއާގެ ރަށްވެއްސެއް

މިއީ ޔަމަނުން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބަޔަކު ޢުއްމީދުވެސް ކުރި ދުވަސްތަކެއް ނޫނެވެ. ޕާކުތަކާއި ކުޅިވަރު ކުޅޭ މައިދާންތަކުގައި ހުރި އެކި ކަހަލަ ހަރުގަނޑުތަކާ އުނދޯލިތަކުގައި ކުޑަ ކުދިން އުފާވެރި ވަޤުތުތަކެއް ހޭދަކޮށް، ހެލިފެލިވެ އުޅޭ އިރު، އެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިންވެސް މާ ދުރު ނޫން ހިސާބުތަކުގައި ހިތް ހަމަޖައްސާ ހަދާލަން ތިބޭ މަންޒަރަކީ މިއަދު އާންމު ވަމުންދާ މަންޒަރެކެވެ.

އަހުމަދު އަލް-ސޫފިއާނީ ފަދަ ރައްޔިތުންގެ ޢުއްމީދަކީ މި ހަމަޖެހުން، މި ގޮތުގައި ތާ އަބަށް ދެމިގެން ދިއުމެވެ.

ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުން މަޑުޖައްސާލަފަ މިއޮތް ދުވަސްވަރު، މަސްރަހު މިއޮތީ ފުދޭ ވަރަކަށް ހަމަޖެހިފަ. މީހުން އެބަ ބޭރަށް ނުކުމެލާ، ހިނގާލަން ގޮސް ހަދާ. ﷲ އަށް ޙަމްދުހުރި. އުފެދިފަ އޮތް ރުޅިވެރިކަމާއި ދެކޮޅުވެރިކަން ތާ އަބަދަށް ނެތި ދިއުން އަހަރަމެންގެ ޢުއްމީދަކީ.
އަހުމަދު އަލް-ސޫފިއާނީ؛ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް

ޔަމަނަށް އައިސްފައި ވާ ބަދަލު، ސަންއާގެ އާންމުންގެ ވާހަކަތަކުން ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށްވެސް ހާމަވެގެން ދެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ހާލަތުން މިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ. އަހަރަމެންގެ ނަފްސާނީ ހާލަތުން އެކަން ފެނޭ. މަށަކީ ވަޒީފާ އަދާ ކުރޭ މީހެއް. އަހަރެންގެ ޝިފްޓް ނިމެނީ އިރު އޮއްސޭއިރު. އެކަމަކު، މިއަދު މިއުޅެނީ އަހަރެންގެ ދަރިންކޮޅު ގޮވައިގެން ބޭރަށް ނުކުމެލައިގެން. ބޭރަށް ނުކުމެލައިގެން މިއުޅެނީ، ނަފްސާނީ ގޮތުން އަހަރަމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭތީ. އަހަރަމެން ބޮޑެތި މީހުން އެކަންޏެއް ނޫން، މި ކުޑަކުދިންގެ ނަފްސަނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް، މިކަމުން މަންފާ ކުރޭ.
މާޖިދު އަލް-ޝަހީދީ؛ ސަންއާގެ ރަށްވެއްސެއް

ހަނގުރާމައިގެ ބަނަ ވިލާގަނޑު، ޔަމަނުގެ މަސްރަހު ނުތަނަވަސް ކުރީ ހަތިޔާރު އެޅި ހަނގުރާމަ ވެރި ހޫޘީއިން، 2014 ވަނަ އަހަރު، ޔަމަނުގައި އޭރު އޮތް ސަރުކާރު ވައްޓާލި ހިސާބުންނެވެ. އެއާއެކު ސައުދީ އިސްވެ އޮވެ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އަސްކަރީ ކޯލިޝަނެއް ހަދާ، ޔަމަނުގެ ދާޚިލީ ކޯޅުންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދުނިޔެ ދުށް، އެންމެ ފުން އިންސާނީ ކާރިޘީ އަނދަވަޅަށް ޔަމަނު ވައްޓާލިއެވެ.

ޔަމަނުގައި ކުރީ "ދާޚިލީ" ހަނގުރާމައެއް ނަމަވެސް، އެއީ "ވަކާލާތީ" ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އިއްތިފާޤުވެއެވެ. މާނައަކީ، އެއީ ޒަމާންވީ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި އޮތް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއާއި އީރާނާ ދެމެދު ކުރި ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނެއްގެ ގޮތުގައި ޔަމަނު ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ ކަމެވެ. ޙަޤީޤަތް ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޮތް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެ ހަނގުރާމާގައި އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި، ޔަމަނުގެ އިޤްތިޞާދު ހަފުސްވެ، އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު، ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލިއެވެ.

މިފަދަ އެތައް ތަކުލީފަކަށް ފަހު ޔަމަނު މިއަދު ލިބިފައިވާ ހަމަޖެހުމަކީ، ޔަމަނުގެ ރަށްވެހިންނަށް ޙައްޤު ކަމެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު، އިހު އޮތް ގޮތަށް ރުޖޫޢަވުމަކީ،  ޔަމަނުގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް ދެކެމުންދާ ފޮނި ހުވަފެނެކެވެ. އެ ކަމަކަށް ކެތް މަދު ވެފައިވާ އިންތިޒާރެއް ކުރަމުން ދާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
50%
0%
17%
0%
17%
ކޮމެންޓް