ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 22:58
ރަންތާޖު
ރަންތާޖު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާރް
ދެމައިންގެ ނަމޫނާ ލޯބި: މުބާރާތުން ވަކިވަމުން ވެސް ސުމާ ހިނިތުންވެލީ މަންމައަށް ކުރިއަށް ދެވޭތީ!
 
ދެމައިން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެދުނީ އެކަކު އަނެކެއްގެ ކާމިޔާބަށް

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އެލިމިނޭޝަން ބުރު ކުރިއަށް ދިޔައިރު މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ދެ މައިން ކަމަށްވާ އާސިމާ އާދަމް އާއި ސުމާ ހުސައިން ތިބީ ކައިރި ކައިރީގައެވެ. އެއީ މި މުބާރާތަށް އެކުގައި ފޮނި ހުވަފެންތަކަކާއެކު ބައިވެރިވި ދެ މައިންނެވެ. ދަރިފުޅަށް ގުރުއާން އުނގަންނައިދޭން ފެށި ހިސާބުން ގުރުއާނުގެ ތެރެއަށް ވަދެވި އާސިމާ ވެސް ގުރުއާން އުނގެނުނީ ދަރިފުޅު ސުމާއާއެކުގައެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފަސް ބައިވެރިއަކު ކަޓައިގެން ދިޔައެވެ. ފަހަރަކު ބައިވެރިއަކު ކަޓައިގެން ގޮސް، ސްޓޭޖް މަތީގައި ތިން ބައިވެރިންނަށް ވެއްޖެއެވެ. އޭރު މުބާރާތުން ވަކިވާ ހަތަރު ބައިވެރިއަކު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. ބާކީ މުބާރާތުން ކަޓަން އޮތީ އެންމެ ބައިވެެރިއެެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން ސްޓޭޖްމަތީގައި ތިބި ތިން ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ސުމާ އާއި އާސިމާ ހިމެނެއެވެ. އެ ވަގުތުގައި، އެ ދެމައިންގެ ހިތަށް އަރައި ފައިބަމުންދިޔަ އިހުސާސްތަކަކީ ބުނެދެވޭނެ އިހުސާސްތަކެއް ނޫނެވެ.

އެކަމަކު، މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް މި ދެ މައިން ބުނި ވާހަކައެއް އެބައޮތެވެ. އޭރު ވެސް ސުމާ ބުނީ ބޭނުންވަނީ މަންމަ ކާމިޔާބުވުން ކަމަށެވެ. އާސިމާ ބުނީ ބޭނުންވަނީ ދަރިފުޅު ކާމިޔާބުވުން ކަމަށެވެ. މިއީ މި ދެމައިންގެ ނަމޫނާ ލޯބީގެ ރަމްޒެވެ.

Advertisement

އެންމެން ނޭވާ ހިފަހައްޓައިލައިގެން ތިބި އެ ވަގުތުގައި މުބާރާތުގެ ޕްރެޒެންޓަރު ސުމާއާ ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ. އެ ދެމައިން ކުރެ ކޮންމެވެސް އެކަކު މުބާރާތުގައި މަޑުކުރަން ފުރުސަތު ލިބޭނަމަ އެ ފުރުސަތު ދޭނީ ކާކަށްތޯއެވެ.

"މަންމަ ހުންނަން ބޭނުމީ،" ސުމާ ބުނެލިއެވެ.

ސުމާގެ ޖަވާބު ކުރެވެ. އެކަމަކު ސުމާ އެ ބުނީ ވަރަށް ބައިވަރު ވާހަކައެވެ. އެ ބުނެދިން ދެ ތިން ބަހަކީ އަސަރުގަދަ ދެތިން ބަހެވެ. އެ ކުރު ޖަވާބުން ވެސް ސުމާގެ ހިތުގައި އޭނާގެ މަންމައަށް އޮތް ލޯބި ހާމަވެއެވެ.

އެއީ އަޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބަށް އަންނަން ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވީ މަންމަ
ސުމާ ހުސައިން / ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 16 ވަނަ

ކަން ދިމާ ކުރި ގޮތުން 16 ވަނަ ބައިވެރިޔާގެ ގޮތުގައި މުބާރާތާ އަލްވަދާއު ކިޔަން ޖެހުނީ ސުމާއަށެވެ.

ރަންތާޖު - ރާއްޖެއެމްވީ

އެކަމަކު މުބާރާތުން ވަކިވެގެން ދަމުން ވެސް ހިނިތުންވެލައިފައި ސުމާ ދިނީ އޭނާގެ މަންމައަށް މެސެޖެކެވެ. އެއީ ހިތްވަރުގެ މެސެޖެކެވެ. މުބާރާތުން ވަކިވިޔަސް، މަންމައަށް ޓަކައި މަންމަގެ އަތުގައި ހިފާ ގާތުގައި ހުރިކަން އަންގައިދޭ މެސެޖެކެވެ. އޭނާ އެދެނީ މަންމަގެ ކާމިޔާބީއަށް ކަން އަންގައިދޭ މެސެޖެކެވެ.

މަންމައަށް ބުނެލާނީ މި މުބާރާތުގައި ވެސް އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މި ދާއިރާގައި ކުރިއަށް ދެވޭ އެންމެ ކުރިއަކަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރައްޗޭ
ސުމާ ހުސައިން / ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 16ވަނަ

ދަރިފުޅު ވަކިވެގެން ދިއުމުން އާސިމާ ދެރަވިއެވެ. އެ ކަން އޭނާގެ އަޑުން އެކަނި ވެސް ހާމަވެއެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވެސް އާސިމާ ބުނީ މުބާރާތް ނިމިގެންދާއިރު ވެސް ބޭނުންވަނީ ދަރިފުޅަށް ކާމިޔާބީ ލިބެންކަމަށެވެ.

ސުމާ މުބާރާތުން ވަކިވުމުން އާސިމާ ބުނީ އެއީ އޭނާ އުންމީދުކުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރީ އަޅުގަނޑު މުބާރާތުން ވަކިވެ ދަރިފުޅަށް ހަމަ ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް. އުންމީދުކުރާހާ ކޮންމެކަމެއް ނުވާނެކަން މި އެނގުނީ. އަލްހަމްދުލިﷲ
އާސިމާ އާދަމް / ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާާރާތުގެ ބައިވެރިއެއް، ސުމާގެ މަންމަ

މުބާރާތުން ވަކިވިޔަސް، ސުމާގެ އުންމީދުތައް އަދިވެސް ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކުން ކަސިޔާރެއް ނުވެއެވެ. އޭނާގެ އުންމީދުތައް އަދިވެސް މި މުބާރާތަށް ޓަަކައި ބޮޑެވެ. އެއީ އޭނާގެ ލޯބިވާ މަންމައަށް މުބާރާތުގައި ރަންވަނަ ލިބުން އެދި ސުމާ ކުރާ ފޮނި އުންމީދެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
6%
62%
10%
9%
5%
8%
ކޮމެންޓް