ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 22:53
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް: ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވިފައިވޭ
 
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވެނު އެންމެ އަގުބޮޑު މުބާރާތް
 
ބައިވެރިންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ވަރަށް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ނަގައި ދެވިފައިވޭ
 
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މުބާރާތެއް

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މުބާރާތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މުބާރާތް ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އެއްބާރުލުން ލިބުނު ކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ޚާއްސަ ޝުކުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ރަންތާޖުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި މުބާރާތަކީ ހަމައެކަނި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބައިވެރިންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ވަރަށް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ނަގައި ދެވުނު މުބާތާތެއް ކަމަށެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ސަރުކާރުން ދެމުންދިޔަ ލަފައާ އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މު މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރަނީ ރަނގަޅަށް ރީއްޗަށް ކިޔަވާ ބައިވެރިންތަކެއް ތައްޔާރުކުރަން. ރާއްޖޭގެ ދަރިންތަކެއް ރީއްޗަށް ކިޔެވުމަށް މި ހާނުވަނީ. އެކުދިން ބޭނުންވޭ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގެން އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން. އެފުރުސަތު މި ފަހިކޮށްދެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނުކުންނާނެ.
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވެނު އެންމެ އަގުބޮޑު މުބާރާތް ކަމަށެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށް ދިޔައިރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤާރީންއާއި ރާއްޖޭގެ ޤާރީން ގުޅިގެން ވަރަށް މުހިންމު ސެޝަންތަކެއް ނަގައިދީފައިވާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް