ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:23
ހޭންޑްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ހޭންޑްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން
ހޭންޑްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން
ހޭންޑްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައި ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފި
ހޭންޑްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ މިއަހަރަށް ވަނީ 6،128،296.40 ގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފައި

ހޭންޑްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައި، މިއަހަރަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ވެސް ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ހަމައެއާއެކު މިއަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ފާސް ކުރުމާއި، ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓު ވެސް ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ހޭންޑްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަހަރަށް ވަނީ 6،128،296.40 (ހަ މިލިއަން އެއް ލައްކަ އަށާވީސް ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހަ ރުފިޔާ، ސާޅީސް ލާރި) ގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ވަނީ 6،048،296.40 (ހަ މިލިއަން ސާޅީސް އަށް ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހަ ރުފިޔާ، ސާޅީސް) ލާރި ހިމަނައިފަ އެވެ. އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 80،000 (އަށްޑިހާ ހާސް) ރުފިޔާ ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ.

ހޭންޑްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތަކުގައި ބޭސިކް ހޭންޑްބޯޅަ ކޯޗިން ކޯސް ހިންގުމާއި، ހޭންޑްބޯޅަ އިންޓްރޯޑަކްޓަރީ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި، އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީ ކޯޗިން ކޯސް ހިންގުމާއި، ހޭންޑްބޯޅަ ޖޫނިއާ ރެފްރީސް ކޯސް ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި މުބާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަ ވަނަ އިންޓަ އޮފީސް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތާއި، ފަސް ވަނަ ހޭންޑްބޯޅަ މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕާއި، ނުވަ ވަނަ ޤައުމީ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް ވަނީ ބާއްވައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ވަނީ 24 މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. ހަމައެއާއެކު ތައިލެންޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޮންޓިނެންޓަލް ހޭންޑްބޯޅަ ރެފްރީސް ކޯހުގައި ރާއްޖޭގެ ދެ ރެފްރީއަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

މިއަހަރުގެ ކަލަންޑަރަށް ބަލާއިރު، މިއަހަރު ވެސް މުބާރާތްތަކެއް ވަނީ ތާވަލްކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފެބްރުވަރީ މަހު ނިމުނު އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ދެން ހިމެނެނީ އޮކްޓޫބަރު މަހު އޮންނަ ޤައުމީ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް، މެއި މަހު އޮންނަ ހޭންޑްބޯޅަ މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް، ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ އިންޓަ އޮފީސް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް، ހޭންޑް ބޯޅަ ޒޯން މުބާރާތް އަދި ވައިޑީޕީ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މެއި މަހު އޮންނަ އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ އަދި އޮގަސްޓު މަހު އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ހިމެނެ އެވެ. ދެން ހިމެނެނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކިއެކި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް