ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 12:22
ހަލާކުވެފައިވާ މުޞްޙަފުތައް އާ ކުރުމަށްޓަކައި އިބްރާހީމް އަލް-ޒައީދީ ކުރީ 115 ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގު ދަތުރެއް
ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މުޞްޙަފުތައް
ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މުޞްޙަފުތައް އާ ކުރުމަށް ޔަމަނުގައި ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތް، ބަލާލަން ހިތްގައިމު
 
ހަލާކުވެފައިވާ މުޞްޙަފުތައް އާ ކުރަނީ، ވަކި ކަހަލަ ކަރުދާހަކާއި ފޮއްޗެއް ބޭނުންކޮށް، ތެރަސްލާ، އެ ތަތްކޮށްގެން
 
ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް މުޞްޙަފު ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ ޢަޒުމުގައި އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ތިބި އެއް ބަޔަކީ، ޔަމަނުގައި، އެންމެ އިހުގެ ގޮތަށް ފޮތް ހަދާ މީހުން

އެ މަހެއްގައި ޤުރުޢާން ބާއްވާލެވުނު، ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ، އެ މަސައްރެއްގައި ވީހާވެސް ގިނައެއްކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވޭތޯ، އެތައް ބަޔަކު ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތްކުރާ މައްސަރެކެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މުޞްޙަފުތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑްވެސް، ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މުޞްޙަފުތަކަށް ޔަމަނު މީހުން ކަމޭ ހިތާ ކަމަށްޓަކާ ﷲއަށް ޙަމްދު ހުރި. މުޞްޙަފުތައް ބަލަހައްޓާ، މުޞްޙަފުތަކަށް ޙައްޤު ޤަދަރު ދީ ހަދާ، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުގެ މާނައާ މެދު ވިސްނާ، ޙައްޤާއި ބާޠިލުގެ މަގު ވަކިކޮށް، ﷲ އެންގެވި މަގުގައި އުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށްޓަކާ ﷲ އަށް ޙަމްދުހުރި.
މުޙައްމަދު އަލް-ޖުންދުބީ؛ ޤުރުއާން ކިޔަވާ މީހެއް

ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް މުޞްޙަފު ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ ޢަޒުމުގައި އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ތިބި އެއް ބަޔަކީ، ޔަމަނުގައި، އެންމެ އިހުގެ ގޮތަށް ފޮތް ހަދާ މީހުންނެވެ. ދުވާލާ ރޭގަނޑު، އެމީހުންގެ މަސައްކަތަށް ވެފައި އޮންނަނީ، އެކި ގޮތް ގޮތުން ހަލާކުވެފައިވާ، ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މުޞްޙަފުތައް އާ ކުރުމެވެ.

ހަލާކުވެފައިވާ މުޞްޙަފުތައް އާ ކުރުމަކީ ކަވި މަސައްކަތެކެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ގޮތް، މީޑިއާއާ ހިއްސާކުރި އެކަކީ ހާޝިމް އަލް-ސިރާޖީއެވެ. ހަލާކުވެފައިވާ މުޞްޙަފުތައް އާ ކުރަނީ، ވަކި ކަހަލަ ކަރުދާހަކާއި ފޮއްޗެއް ބޭނުންކޮށް، ތެރަސްލާ، އެ ތަތްކޮށްގެންނެވެ. އެއަށްފަހު މުޞްޙަފުގެ ބަނޑޭރިގަނޑާއި، ކިއަމުންދާ ހިސާބު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ފާހަގަތައް ލައްވާ، ފޮތް އާ ކޮށް ނިންމާލައެވެ. މަސައްކަތް މުޅިން ނިމިގެން ދަނީ، 24 ގަޑިއިރު ވަންދެން މުޞްޙަފު އަވީލެވުނީމައެވެ.

މިހާ ހިސާބުން އަހަރަމެން މުޞްޙަފު މި ލަނީ، މި ގޮތަށް ފިއްތާލާ މެޝިނަކަށް، 24 ގަޑިއިރު ވަންދެން. މި ގޮތަށް ފިއްތާނުލަންޏާ، ގަނޑުތައް ނިއުޅިގެންދާނެ. މިގޮތަށް މި މެޝިނުން ބާރު ކުރަމުންދާނީ. އޭގެ ފަހުން، އަނެއްކާވެސް 24 ގަޑިއިރު ވަންދެން އަވީލާނީ.
ހާޝިމް އަލް-ސިރާޖީ؛ ފޮތް ހަދާ މީހެއް

ހަލާކުވެފައިވާ މުޞްޙަފުތައް އާ ކުރުމަށްޓަކައި އިބްރާހީމް އަލް-ޒައީދީ ކުރީ 115 ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގު ދަތުރެކެވެ. އޭނާ ގެންނަ މުޞްޙަފުތަކަކީ، އެ ކި މިސްކިތްތަކުން އެއްކުރާ މުޞްޙަފުތަކެވެ. އެ މުޞްޙަފުތައް އާ ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ކުރަނީ އަމިއްލަ ޖީބުންނެވެ.

އަހަރެން މިތަނަށް އައީ އަލް-މަހްވީތު ޕްރޮވިންސްގެ ޝިބާމް ކައުކަބާން ޑިސްޓްރިކްޓުން. އާ ކުރަންވެގެން އަހަރެން ގެނައިން 47 މުޞްޙަފު. ބައެއް މުޞްޙަފުތައް ހަލާކުވެފަ ހުރީމަ. މިސްކިތްތަކުގަ، ހަލާކުވެފަ ހުންނަ މުޞްޙަފުތައް އަހަރަމެން ނަގަން. އަދި އަމިއްލަ ޚަރަދުގަ އެ މުޞްޙަފުތައް އާކޮށްދެނީ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ރަމަޟާން މަހު، ހުރިހާ އެންމެންވެސް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ބޭނުންވޭ.
އިބްރާހީމް އަލް-ޒައީދީ؛ ކަސްޓަމަރެއް

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތިވެފައި އޮތެއް ކަމަކު، ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ޔަމަނުންވެސް އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފެނިގެންދެއެވެ. ނަމާދުކޮށް ޤުރުއާން ކިއެވުމުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމުގައި މިސްކިތްތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު، ވަގުތުތައް ހޭދަ ކުރާ މަންޒަރަކީ، ބަލާލަން ހިތްގައިމު މަންޒަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް