ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 23:17
ހައްޖުވެރިން ގެފުޅުގެ ފޮޓޯ ނަގަނީ
ހައްޖުވެރިން ގެފުޅުގެ ފޮޓޯ ނަގަނީ
ސައުދީގެޒެޓް
ހައްޖާއި އުމްރާގައި ފޮޓޯ ނެގުން
ހައްޖަށާއި އުމްރާއަށް ގޮސް އުޅޭއިރު، މާތްވެގެންވާ ބިނާތަކަށް އިހުތިރާމްކުރުމަށާއި ފޮޓޯނެގުމައިގެން މަޝްޣޫލް ނުވުމަށް، ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި
 
ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަމަށްޓަކައި ސައޫދީއަށް ދާ ފަރާތްތަކުން ފޮޓޯ ނަގަން އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި އިސްކަން ދޭންޖެހޭނީ، މަބްރޫރު ގޮތުގައި އަޅުކަން ފުރިހަމަކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް

ހައްޖުވުމަށާއި އުމްރާވުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ގޮސް އުޅޭއިރު، އެގައުމުގެ މުގައްދަސް ބިނާތަކަށް ހައްގުގޮތުގައި އިހްތިރާމް އަދާކުރުމަށާއި، އަބަދު ފޮޓޯ ނެގުމައިގެން މަޝްޣޫލްވެ ނޫޅުމަށް، އެގައުމުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާއިން އަންގައިފިއެވެ. އަދި ފޮޓޯ ނެގިނަމަވެސް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭއަދަބީ ގޮތަކަށް ފޮޓޯ ނުނެގުމަށްވެސް އަންގާފައި ވެއެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަމަށްޓަކައި ސައޫދީއަށް ދާ ފަރާތްތަކުން ފޮޓޯ ނަގަން އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި އިސްކަން ދޭންޖެހޭނީ މަބްރޫރުގޮތުގައި އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރެވޭތޯ ބެލުމަށެވެ. އަދި ފޮޓޯ ނެގުމުގައިވެސް ގެންގުޅެންޖެހޭ އަދަބުތަކެއް ހުންނަކަން ފާހަގަކޮށް، މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ، އެހެން މީހުންގެ ހުއްދަ ނެތި އެމީހުން ފޮޓޯގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެކަމުގައެވެ. އަދި ފޮޓޯ ނެގުމަށްޓަކައި، ތަވާފް ކުރުމާއި އެހެންވެސް ރުކުންތައް އަދާކުރަމުންދާއިރު ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓުންފަދަ ކަންތައް ކުރާނަމަ، ބައިބޯވެ، މީހުން ފިތުންފަދަ ހަދިސާތައް ދިމާވާކަން ހަނދާން ކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ގޮސްއުޅެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް