ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 09:48
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ފިލްމެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން 29 މާޗުގައި
 
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮތީ އޭޕްރީލް 4ގައި

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ފިލްމެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސް އިން ފިލްމެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ "ގެވެށި ގުޅުން" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުންނެވެ. އެ ކެމްޕެއިނަށް ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ ފީޗަރ ފިލްމު ހަދަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދައުވަތު ދީފައެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮތީ މި މަހު 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވާ ގޮތުން އެ ފިލްމަކީ ދެމަފިރިންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާ އެކު ކުރެވޭ މަސައްކަތުން އާއިލާއަކަށް ލިބޭ ހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަމާއި ކުރިއެރުން ދައްކުވައިދޭ ފިލްމަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ފިލްމުގެ ދިގުމިނަކަށް ވާން ޖެހޭނީ ގާތްގަނޑަކަށް 90 މިނެޓެވެ.

ފިލްމުގެ ވާހަކައާއި ސްކްރިޕްޓް ލިޔާނީ އެ ފިލްމު މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީން މުޖުތަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ މައިގަނޑު މެސެޖުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން ކަމަށް އެ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވެއެވެ. އަދި ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ ހަރަދު ހަމަޖައްސަން ވެސް ޖެހެނީ އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ބައެކެވެ. އެކަމަކު ކުދި ރޯލުތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެ މަަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ބަޔަކު ފިލްމު ޕްރޮމޯޓްކުރަން 30 ސިކުންތުގެ ޓްރެއިލާއެއް ވެސް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ. އެ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ ބަޔަކު ކަނޑައެޅުމުގައި އެ މަސައްކަތުގެ އަގާއި އެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތުގެ އިތުރުން ޓީމުގެ ގާބިލުކަމާއި މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓަށް ފެތޭ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ފިލްމާއި، ޓްރެއިލާ އުފެއްދުމުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާނެކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް