ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 06:33
އެމްއެންޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމް
އެމްއެންޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމް
އެމްއެންޕީ
އެމްއެންޕީގެ ސިޓީއެއް ރައީސަށް
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަސްކުރަން ގޮވާލައި އެމްއެންޕީން ރައީސް އަށް ސިޓީއެއް
 
ރައީސް އަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވީ މިމައްސަލައަކީ ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ ހައްލުތަކެއް ބޭނުންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީކަމަށް އެޕާޓީން ބުނޭ

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހުން ބަންދުކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާތީ އެ ސަގާފަތަށް ނިމުމެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމެވުމަށާއި، ބަންދުގައިވާ މީހުންނަށް އިޖުރާއީ އިންސާފު ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުން އެދި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ(އެމްއެންޕީ)ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އެމްއެންޕީން ބުނީ ރައީސް އަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތް ހިންގޭނެ ފަހި އިންތިޒާމްތަކެއް ފަނޑިޔާރުގެއަށް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ.

މިކަން ހުށަހަޅައި އެމްއެންޕީން މި މައްސަލައިގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާ ކޯޓުތަކުން މަނާކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާ، މިމައްސަލައަކީ ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ ހައްލުތަކެއް ބޭނުންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެއެވެ. މިމައްސަލާގައި އެމްއެންޕީން ފޮނުވި ސިޓީގައި ކަމާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ނުކުތާތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރެވިފައި ގާތްގަނޑަކަށް 343 މީހަކު ޖަލުތަކުގެ ހައްޔަރުގައި ތިބިއިރު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގެ ދަށުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދު ކޮންމެ 30 ދުވަހަކުން މުރާޖައާ ކުރުމުގެ އަޑުއެހުން ފަނޑިޔާރުގޭގައި ނުހިނގާތީ މިފަރާތްތަކަށް އެވަނީ އިޖުރާއީ އިންސާފު ލިބުމުގެ މަގު ބަންދުވެފަކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މިހުންގެ ޝަރީޢަތް ނުހިނގާ އަހަރުތަކަކަށް ދިގުދެމިގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ތުހުމަތުކުރެވުމަކީ އިޖުރާއީ އިންސާފުން މީހުން އެއްފަރާތް ކުރެއްވޭނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނޫންކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 7 މާރޗް ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ އާ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ވެސް މީގެ އަޞްލު މައްސަލަ ޙައްލު ކުރެއްވުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެއްވި ވާހަކައެއް ވިދާޅު ނުވާކަމަށް ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ފަދަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ފެނިގެން، އެފަރާތްތަކުން މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަކާއި ގުޅިފައިވާ މި މައްސަލައަށް އަދިވެސް ޙައްލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވާކަމަށް އެމްއެންޕީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި ރައްޔިތުން ބުނަމުންދަނީ ރައީސް ޞާލިހު ނޫން ވެރިއަކު ބޭނުން ނޫންކަމަށް: ސަމީރު
އަމާޒަކީ އައިޔޫއެމް އަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާއާ އެއްގޮތަށް ދީނީ ޢިލްމުފަތުރައި މި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އެންމެބޮޑު މަރުކަޒަށް ހެދުން: ރައީސް
އިމާމުންގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތަށް މުސާރަ އާއި ޗުއްޓީއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ
އޯލެވެލް އިން އެންމެ ޝަރަފްވެރި ވަނަތައް ޙާޞިލް ކުރި ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިނާމާއި ޓްރޮފީ ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފި
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ފަހިކޮށްދޭ ފުރުޞަތުތަކުގެ އަމާޒަކީ ޤައުމީ ޒިންމާތައް އުފުލަން ތައްޔާރަށް ތިބި ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުން: ރައީސް
މެރިޓް ސްކޮލާރޝިޕްގެ ނަމުގައި އައު ސްކޮލާރޝިޕް ސްކީމެއް މިއަހަރު ފަށާނެ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ނިސްބަތްވާ "ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޕީޖީ ގްރޫޕެއް" އަދި ނެތް
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ ހޯދި ކޮންމެ ކާމިޔާބީއެއްގައި ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑު: ރައީސް