ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 22:46
ޭރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --
ޭރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --
ނައިބު ރައީސް
ދުނިޔޭގައި އުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފިލާވަޅެއް ގުރުއާނުން ލިއްބައިދޭ: ނައިބު ރައީސް
 
ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ތައުރީފްކުރެއްވި
 
ކޮވިޑާއެކު ވެސް ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދިން އެއްކަމަކީ ގުރުއާން މުބާރާތްކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވެސް ދީނީ ކަންކަމަށް އިސްކަންދޭކަމަށް ވިދާޅުވި

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފިލާވަޅެއް ގުރުއާނުން ލިއްބައިދޭކަމަށް ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ.

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގުރުއާން މުބާރާތެއް މިހާ ފުރިހަމަކޮށް ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި ގުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދު ހަނދާން ނައްތައިލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެެ.

ރަމަޟާން މަހަކީ ގުރުއާނުގެ މަސް ކަމަށައި އެ މަހެއްގައި ގުރުއާން ބާއްވައިލެވުނު މައްސަރު ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ފެށިގެން، ދެ ނަމާދު ދޭތެރޭގައި ރަށްރަށުގައި ހިނގާލާއިރު ކޮންމެ ގެއަކުން ވެސް އިވެނީ ގުރުއާން ކިޔަވާ އަޑު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ގުރުއާނަށް އޮންނަ ލޯތްބަކީ ދިވެހީންގެ ހިތްތަކުގައި ތާއަބަދު އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު މިފަދަ މުބާރާތެއްގެ މަގުސަދަކަށް ވެގެން މިދަނީ އިތުރަށް ލޯބި ޖައްސައި ހާއްސަކޮށް ރިވެތިކޮށް ތަޖުވީދުގެ މަގުން ގުރުއާން ކިޔެވުމަށް ބާރު އެޅުން. ހަމަ އެޔާއެކު އަޅުގަނޑުމެން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި ތިބި ބަޔަކު އަބަދުވެސް ގުރުއާން ކިޔަވައި ގުރުއާނުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވަނީ ކޮން އެއްޗެއް ކަން ދެނެގެންނަން އެބަޖެހޭ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. ގުރުއާނަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެ މަގުން ގޮސްފިކަމަށް ވަންޏާ ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން އިންސާނާއަށް ލިބިދޭ ހަމައެކަނި ގޮތް،
ފައިސަލް ނަސީމް / ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް

އިތުރަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަދު ގުރުއާނުގައި އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ހޯދައި ބަލައި އުޅުން އަބަދުވެސް އެ މަގުން ބެހެއްޓުމަކީ އަޒުމަކަށް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހު ރެޔާއި ދުވާލު ގިނަ ވަގުތު ގުރުއާން ކިޔެވުމަށާއި އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރުމަކީ އެންމެ މޮޅު ގޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގައި އުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް، ހުރިހާ ފިލާވަޅުތަކެއް ގުރުއާނުން ލިއްބައިދޭ ކަމަަށެވެ. އަދި މިއަދު އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމަކީ މުޖުތަމައުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުތިރާމްކޮށް އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅައިލައި އުޅުމުގެ ވިސްނުން ކުރިއަށް ނެރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އަނެކާއަށް އެހީތެރިވުމާއި ހެޔޮގޮތްތައް އެދުމަކީ ކުރެވޭނޭ އެންމެ ރަނގަޅު ކަންތައް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުނިޔެމަތީގައި ވެސް ކުރެވޭ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކަށް މިވަނީ އެހެން މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާ ހެޔޮ ބަސް ބުނާ، ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރުމަށް ބާރު އަޅާ، ހެޔޮމަގު ދައްކައިދީ ، މި ކަންތައްތައް ކުރުން. މިއަދު އަޅުގަނޑު ވަކިން ހާއްސަކޮށް މި މުބާރާތުގެ އެންމެހާ ބައިވެރިންނަށާއި ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދޭން ބޭނުންވާ ނަސޭހަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އުޅުން އަބަދުވެސް މުޖުތަމައެއްގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ މިންގަނޑުތަކާ އެއް ގޮތަށް ނަމޫނާ ދައްކާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުމަށް ބާރު އަޅާ ކުރިއަށް ދިއުން.
ފައިސަލް ނަސީމް / ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް

ފައިސަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރުކާރަކީ ވެސް ދީނީ ކަންތައްތަކަށް އިސްކަންދޭ ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކާއި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވެސް، ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ޓަަކައި އަދި ގުރުއާން މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮވިޑްގެ އެންމެ އުނދަގޫ ވަގުތު ވެސް ގުުރުއާން މުބާރާތް ހުއްޓައި ނުލާ ކަމަށާއި އެ ވަގުތު ކުރެވެން އޮތް ގޮތަށް ސަރުކާރުން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް