ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 11:25
ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ފަރާތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން
ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ފަރާތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ރައީސް ނަޝީދު ޖޭޕީއާއެކު މެނިފެސްޓޯއެއް އެކުލަވާލައްވަނީ
 
އަމީން ވިދާޅުވީ މިއީ ފެށުމެއް ކަމަށް
 
ސިޔާސަތުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް މެނިފެސްޓޯއެއްގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލެވޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ހިމެނުން
 
ފުޅާކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމަކީ ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކުރިމަތިލައްވާ އިރު، އެކީގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައެޅުން

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު މެނިފެސްޓޯއެއް އެކުލަވާލައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފިކުރެއްގެ ދިރުން ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމުމާއެކު، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީން ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާއި ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި އަދި ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނިންމުމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ވެސް ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި އޮފީހުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހަސަން ލަތީފުގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސަކީ ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ރައީސް ނަޝީދުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް އޭނާ އާއި އަމްރު އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަން ވަޑައިގެންނެވީ ކަމަށެވެ.

ޖޭޕީއާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓީމާ ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި ފުޅާކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކުރިމަތިލައްވާއިރު، އެކީގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައެޅުމާއި އެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް މެނިފެސްޓޯއެއްގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލެވޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސް މި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑާއި އަމްރުއާއި ދެމީހުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް އައިސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެމްޑީޕީން މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތުގެ މަޝްވަރާއެއް ކުރާއިރު، ރައީސް ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެމްޑީޕީއަށް އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބައްލަވާ އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް. އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށްޓަކައި. އެހެންވީމަ އެ ނިންމަވާ ހުރިހާ ނިންމެވުމެއް އަދި ކުރައްވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވަނީ އެމްޑީޕީއަށް. އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބަލަން އެ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ. ތަފްސީލުކޮށް އޭގެ މަޝްވަރާ ނުކުރިކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ކުރަމުން ގެންދާ މަޝްވަރާއެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކީގައި މަޝްވަރާކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކީގައި މަޝްވަރާކުރުން. މިއީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކުވެސް ކުރާ މަޝްވަރާއެއް. މި ބައްދަލުވުމުގައިވެސް އޭގެ މަޝްވަރާވެސް ހިމެނިގެންދާނެ.
ހަސަން ލަތީފު

ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި، ނިންމުނު އެއްކަމަކީ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު، މެނިފެސްޓޯއެއް އެކުލަވާލަން މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުން ކަމަށެވެ. ދެން ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތް ނިންމާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނީ އެ ދެ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވެސް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރާއި މަޝްވަރާކުރައްވާ އެއަށް ގެންނަވާނެ އިސްލާހާއި ބަދަލުތައް ހޯއްދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓީމުން ވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ އަރިހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަަމަށާއި، މީގައި އިތުރަށް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ގެންނާނެ ސިޔާސަތުތަކަކީ ކޮބައިތޯއާއި އެ ސިޔާސަތުތަކާއެކު އެކުލަވާލާ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތުގެ މަޝްވަރާއެއް މިރޭ މިދިޔައީ.
ހަސަން ލަތީފް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ޖޭޕީއާއި އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުކުރެއްވުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަދި ކުރިއަށް ދިއުމަށް، ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެއް ކަމަށެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކެވީ، ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރާކަމުގައިވާނަމަ، ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކާއި މަޤްސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނާނެ ސިޔާސަތުތައް އަދި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުން ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަފްސީލު ހާމަކުރަމުންދާނަން. މިއީ ފެށުމެއް އިނގޭތޯ! މިއީ ފެށުމެއް.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހީމް

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށްފަހު ރައީސް ނަޝީދު ގެންދަވަނީ ފިކުރެއްގެ ދިރުން ނަމުގައި އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ވަކި ފިކުރެއް ދިރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި އެމްޑީޕީން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ނަމަވެސް، އެހެން ޕާޓީތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވާ އެހެން ޕާޓީތަކަށް ދަނީ ތާއީދުކުރައްވަމުންނެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަކީ މިހާރު އޮތް ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއެކެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ހުންނަވަނިކޮށް އެމްޑީޕީގެ ވަކި ފިކުރެއް ހިންގާ ބަޔަކާއެކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓިން ސާފު ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް