ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 23:01
އައި.އެން.އެން.އެފް އިފްތިތާހުކުރުން
އައި.އެން.އެން.އެފް އިފްތިތާހުކުރުން
ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް
އައިއެންއެފްއެފް
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ސްޓެރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި ޙާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އައި.އެން.އެން.އެފް ގެ ސަބަބުން ފަސޭހަވާނެ: މިނިސްޓަރ
 
އައިއެންއެފްއެފް އަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް އިސްކަންދޭނެ އޮނިގަނޑެއް ޤާއިމުކޮށް، ގައުމީ ފެންވަރުގައި ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލު ކުރަން އެހީތެރިވެދޭ އޮނިގަނޑެއް
 
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ފައިނޭންސް އިތުރު ކުރަން ހުރި މައިގަނޑު ހުރަސްތަކަށް ޙައްލެއް ލިބޭނެ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ސްޓެރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެއްކުރުމަށް އިންޓަގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފްރޭމްވޯކް (އައިއެންއެފްއެފް) ގެ ސަބަބުން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށާއި، އދ އަދި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ޖެންޑާ ރެސްޕޮންސިވް އިންޓަގްރޭޓޭޑް ކްލައިމްޓް ފައިނޭންސެއް މިހާރު އެކުލަވާލައިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައިއެންއެފްއެފް ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ ސަބަބުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ފައިނޭންސް އިތުރު ކުރަން ހުރި މައިގަނޑު ހުރަސްތަކަށް ޙައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އަމީރު ވިދާޅުވީ ފައިނޭންސް ސްޓްރެޓަޖީގެ ދަށުން ފޮސިލް ފިއުލަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވިކޮށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މޫސުމީ އެޖެންޑާ އިތުރަށް ޚަރުދާވާނެ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް އެކުލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ޕްރައިވެޓް، ޕަބްލިކް އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސެކްޓަރުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުން ކަމުގައި ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އައިއެންއެފްއެފް ލޯންޗުކުރި ފުރަތަމަ ގައުމަކީ ރާއްޖެއެވެ.

އައިއެންއެފްއެފް އަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް އިސްކަންދޭނެ އޮނިގަނޑެއް ޤާއިމުކޮށް، ގައުމީ ފެންވަރުގައި ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލު ކުރަން އެހީތެރިވެދޭ އޮނިގަނޑެކެވެ. މިއީ މޫސުމާއި އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންސިންއަށް މިހާރު ލިބެންހުރި ރަސްމީ ވަސީލަތްތައް މޮބިލައިޒްކުރުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ފުރިހަމަ ޕްލޭނެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ގެ އެސް.އޭ.ޕީ.، އެން.ޑީ.ސީ. އަދި މޫސުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ދާއިރާއިން ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި، ޖެންޑަރ ރެސްޕޮންސިވް އިންޓަގްރޭޓެޑް ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސިންގ ސްޓްރެޓެޖީ އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.

ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އިނީޝިއޭޓިވްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް މަގު ފަހިކުރުމަށްޓަކައި، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިން ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް ހަބް (އެމް.ސީ.އެފް.އެޗް.) ޤާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. ޖެންޑަރ-ރެސްޕޮންސިވް ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސިންސް ސްޓްރެޓެޖީގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެޓް ޒީރޯ ޓްރާންސިޝަން އަދި އެން.ޑީ.ސީ. ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ހޯދުމަށް އަމާޒުކުރެވޭ 3 ތަނބުން 16 ފައިނޭންސިންގ ޕޮލިސީގެ ދާއިރާއަކަށް އިސްކަން ދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް