ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 12:29
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ 720 ފުރުސަތަށް އެދި 1507 އެޕްލިކޭޝަން!
 
މިިދިޔަ އަހަރު 720 ފުރުސަތު ހުޅުވާލި އިރު ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 1000 މީހުން

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް އެދި 1507 މީހުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މިފަހަރުގެ ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން، އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންނަށާއި މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ހިމެނޭހެން، 720 ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. މި އަހަރުގެ ލޯނު ސްކީމް ހުޅުވާލީ އެހެން އަހަރުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ ޑިމާންޑް އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް ދާއިރާތަކަށް ފުރުސަތު އިތުރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް މިއަހަރު ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން، ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ޑިޕްލޮމާ ލެވެލަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ހުޅުވާލިއެވެ. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުންދާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް، އެދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ދާއިރާއިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، އެ ފަރާތެއްގެ ޓިއުޝަން ފީގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ސްކީމުގެ ދަށުން ހަމަޖެހިފައިނުވާ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ހުޅުވައިލިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތުގައި ދަރިވަރުގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުން ދިމާވާ ސަބަބަކާހުރެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަނުކުރެވިގެންދާ މުއްދަތަށް ޓޮޕްއަޕް ލޯނު ދިނުމަށްވެސް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ފުރުސަތު ހުޅުވައިލިއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުސަތުގައި ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް އެއްކޮށް ދޭނީ އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ކިޔެވުމަށެވެ. އެނޫން ގައުމެއްގައި ކިޔެވުމަށް ލޯނުދޭނީ އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރު އިޚްތިޔާރުކުރާ ގައުމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުންނެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ކިޔެވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ ލޯން ސްކީމް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ލޯނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާރޖް 1 އިންސައްތައަށް ކުޑަކުރުމަށްފަހުއެވެ.

މިއަހަރު ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު މި ފުރުސަތުތަކަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅީ 1507 މީހުންނެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ފޯމު ހުށަހެޅި އަދަދަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެކެވެ. އެގޮތުން، މިިދިޔަ އަހަރު 720 ފުރުސަތު ހުޅުވާލި އިރު ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 1000 މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް