ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 15:45
ރާއްޖެއިން ގާނާއާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު (ކ) އަދި ގާނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ (ވ)
ރާއްޖެއިން ގާނާއާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު (ކ) އަދި ގާނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ (ވ)
ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދް / ޓްވިޓާ
ގާނާއާއެކު އެއްބަސްވުމެއް
ދިވެހިރާއްޖެއިން ގާނާއާ އެކު ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި ގާނާގެ ސަރުކާރާ ދެމެދު ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ސޮއިކުރެވުނު ފަހުމުނާމާ ހިމެނޭ
 
އިތުރު ވިސާ ނެގުމަކާ ނުލައި ރާއްޖެއާއި ގާނާއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ
 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ގާނާއާއެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކުރީ 10 އޮގަސްޓް 1989ގައި

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ގާނާއާ ދެމެދު އޮތް ގާތް ދޭދޭ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި ދެޤައުމުގެ މެދުގައި ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއާއި ގާނާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު ދެ އެއްބަސްވުމަކީ, އިތުރު ވިސާ ނެގުމަކާ ނުލައި ރާއްޖެއާއި ގާނާއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސޮއިކުރެވުނު ވިސާ ވެއިވަރ އެއްބަސްވުމަކާއި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި ގާނާގެ ސަރުކާރާ ދެމެދު ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ސޮއިކުރެވުނު ފަހުމުނާމާއެކެވެ.

މިދެއެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން، ގާނާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޭދޭ ގުޅުންތައް އައު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދެޤައުމުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާތަކުގެ މެދުގައި ޤަވައިދުން ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް ބޭއްވޭނެ މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެ. އަދި އިތުރު ވިސާއެއް ނެގުމަކާ ނުލައި ދެޤައުމުގެ މެދުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހުމާއެކު، އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ދަތުރުކުރުން ފަސޭހަވެ، ދެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ދިއުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މިހިނގާ މާރޗް މަހުގެ 15ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމަންވެލްތު ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވުނު ރާއްޖެއާއި ގާނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހުއެވެ. މިދެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދެވެ. އަދި ގާނާގެ ފަރާތުން މިދެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އެޤައުމުގެ މިނިސްޓަރ ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް އެންޑް ރީޖަނަލް އިންޓަގްރޭޝަން، ޝަރލީ އަޔޯކޯ ބޮޗްވޭއެވެ. މިދެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ކޮމަންވެލްތުގެ މައި މަރުކަޒު ކަމަށްވާ ލަންޑަނުގައި ހުންނަ މާލްބަރޯ ހައުސްގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ގާނާއާއެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކުރީ 10 އޮގަސްޓް 1989ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް