ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 19:03
ގައްޒާގައި ފަތުރުވެރި މަންޒިލެއް ހިންގާ އަމޫނާ އަބޫ ރަޖީލާ
ގައްޒާގެ ފަތުރުވެރިކަން
ގައްޒާގައި ފަތުރުވެރި މަންޒިލެއް ހިންގަނީ ދޮށީ އުމުރުގެ އަންހެން ދަނޑުވެރިއެއް!
 
އަމޫނާގެ މި ހިތްގައިމު ފަތުރުވެރި މަންޒިލް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ، ސިޓީގެ ހަލަބޮލި ހާސް ދިރިއުޅުމުން ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް މިންޖުވެލެވޭ ގޮތަށް

ޔަހޫދީ އިޒްރޭލާ ބޯޑަރު ހިއްސާކުރާ ގައްޒާގެ މި އަވަށުން ފެނިގެންދަނީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ހުރީ، ޣައްޒާގައި ދަނޑުވެރިކަން ކޮށް އުޅުނު ދޮށީ ޢުމުރުގެ އަންހެނެކެވެ. އަމޫނާ އަބޫ ރަޖީލާ، އޭނާގެ ދަނޑުބިން ބަދަލުކޮށްލީ ފަތުރުވެރި މަންޒިލަކަށެވެ. ބޯ ހަމަޖައްސާލަން ބޭނުންވާ އަންހެނުންނަށް އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭ ތަނަކަށެވެ.

އަމޫނާގެ މި ހިތްގައިމު މަންޒިލުން، ގައްޒާގެ ސަގާފީ ކެއުންތައް ލިބެއެވެ. ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތައްވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނައިރު، އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް، ބޭރުގައި އިށީނދެލައިގެންވެސް ހަމަ އިންނަންވީއެވެ. އަމޫނާގެ މި ހިތްގައިމު ފަތުރުވެރި މަންޒިލް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ، ސިޓީގެ ހަލަބޮލި ހާސް ދިރިއުޅުމުން ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް މިންޖުވެލެވޭގޮތަށެވެ.

އުމުރުން 69 އަހަރުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ، އަމޫނާ ބުނިގޮތުގައި، މި ތަނަކީ އިންތިހާއަށް އަރާމު ލިއްބައިދޭނެ ތަނެކެވެ.

މި ސަރަހައްދު ހާއްސަކުރީ، ސިޓީގެ ހަލަބޮލިކަމާއި ހާސްކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގަ. މިތަނުގަ ވަރަށް އަޑު މަޑުވާނެ. ގަސްތަކާ މާމެލާމެލި ހުންނާނެ. ތާޒާ ވައިގެ ތެރެއަށް ނޭވާ ލެވޭނެ. ވައި ސާފުވާނެ. މީ ކޮންމެއަކަސް ވަރަށް ހިތްގައިމު، އަރާމުކަމެއް ލިއްބައިދޭނެ ތަނެއް.
އަމޫނާ އަބޫ ރަޖީލާ؛ ގައްޒާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް

ގައްޒާގެ ގިނަ މީހުންނަކީ، މާ ގިނަ ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ބައެއް ނޫނެވެ. އިޒްރޭލާއި މިސްރުގެ އިތުރުން، ފަލަސްތީނުގެ މައި ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކުރާ ފިއްތުންތަކާއެކު، ގައްޒާ ތެރޭގައި އެމީހުން ތާށިވެފައި ތިބޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެއެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުން ގައްޒާ ސިފަކުރަނީވެސް، ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު، އަނގަމަތި ހާ ޖަލުގެ ގޮތުގައެވެ. މިފަދަ ހާލެއްގައި ވަނިކޮށް، އަމޫނާ ހާއްސަކުރި އޭނާ ދަނޑުބިން ވެފައިވަނީ، ގައްޒާގެ އަންހެނުންނަށް ލިބުނު ނަސީބަކަށެވެ.

އަމޫނާގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ އަގު، އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ވަޒަންކުރާ އެކަކީ އީމާން އަބޫ ހަސަނެވެ.

އަހަރެންގެ ދަރިންނާއެކީގަ މޫދަށް ގޮސް ހަދާއިރު، އެއްވެސް ކަހަލަ ސިއްރިއްޔާތެއް ނޯވޭ. އަމިއްލަވަންތަ ކަމެއް ނޯވޭ، މިތަނުން މި ލިބޭކަހަލަ. ދަރު އުނދުނުގަ ކައްކާފަ ހުންނަ ކާބޯތަކެތި އެބަ ލިބޭ. މަޝްހޫރު އެތައް ޑިޝްއެއްވެސް އެބަ ލިބޭ. މޫދަށް ދާއިރު، ވަރަށް ބައިވަރު މީހުންނަށް އަހަރުމެން ފެނޭ. އެހެންވެ، އެހާ ހިތްހަމަ ޖެހިގެންނެއް ނޫން އުޅެންޖެހެނީ. ގޮނޑުދޮށަށް ގޮސް މޫދަށް އެރި ހަދަންޏާ، 2 ގަޑިއެއްހާއިރު ތެރޭ އަނބުރާ ގެއަށް ދާން ޖެހޭ. މިތާ، އެކަމަކު މުޅި ދުވަސްވެސް ހޭދަކޮށްލެވޭ. މިތާ ނިދަންވެސް ނިދޭ. ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ މިކޮޅުގަ. ޣައްޒާގަ އަދިވެސް މިކަހަލަ ގިނަ ތަންތަން ހަދަންވީ.
އީމާން އަބޫ ހަސަން؛ ފަތުރުވެރިއެއް

އަމޫނާ އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ތަރިކަ ދެމެހެއްޓުމަށެވެ. އެކަން ކުރަން ގަސްތުކޮށްފައިވަނީ، އޭނާގެ ހިތްގައިމު ދަނޑުބިމުން ލިބެން ހުރި ކާބޯތަކެތީގެ ޒަރީއާއިންނެވެ. އަދި ފަލަސްތީނުގެ އަންހެނުންނަކީވެސް ކަންކަން ކުރެވޭ ބައެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އަމޫނާގެ މަގުސަދެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް