ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 19:26
މީރާ
މީރާ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
މީރާގެ ތަފާސްހިސާބު
ފެބްރުއަރީ މަހު މީރާ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 1.72 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ޖީއެސްޓީ

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު މީރާއަށް 1.72 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

މީރާއިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި އަދަދަކީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ 18.6 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ 20.8 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

މީރާއިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި، ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ޖީއެސްޓީ ކޯޕަރޭޓް އިންކަމް ޓެކްސް، ނޮން ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އަދި އެއަރޕޯޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އަމްދަނީ އިތުރުވުމެވެ.

ޖެނުއަރީ 2022 އާއި އަޅާބަލާއިރު ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 30.9 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވުމާއި ޖެނުއަރީ 1ން ފެށިގެން ޖީއެސްޓީ ރޭޓް ބޮޑުވުމަކީ ފެބްރުއަރީ ލިބުނު އާމްދަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅާކިޔާއިރު އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށް މީރާ އިން ބުނެއެވެ.

ފެބްއަރީ 2023 ގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެން މަދުން އާމްދަނީ ލިބިފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ފެބްރުއަރީ މަހު ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރި ވަރަށްވުރެން ދަށްވުމުންކަމުގައި މީރާ އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިކަމުގައި މައިގަނޑުގައި ސަބަބަކީ ޖެނުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖީއެސްޓީގެ ރޭޓަށް އައި ބަދަލާއެކު ޖަނަވަރީ މަހު އައިސްފައިވާ ޓޫރިސްޓުންނާ ގުޅޭ ޖީއެސްޓީގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ޓައިމް އޮފް ސަޕްލައިގެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ޖަނަވަރީ މަހުގައި ލިބިފައިވާތީ ފެބްރުއަރީ މަހު ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރި ވަރަށްވުރެން ލިބުނު ޖީއެސްޓީ މަދުވުންކަމުގައި މީރާ އިން ބުންޏެވެ. ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ ވަރަށްވުރެން 73 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ ޖީއެސްޓީގެ އަދަދު އިތުރު ކަމަށް ވެސް މީރާ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހު މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ޖީއެސްޓީއެވެ. އެއީ 1.18 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ދެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުންނެވެ. އެއީ 182.04 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 91.87 މިލިއަން ރުފިޔާ، އެއަރޕޯޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ފީ ގެ ގޮތުގައި 81.87 މިލިއަން ރުފިޔާ، ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 78.84 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އެހެނިހެން ޓެކުހާއި ފީގެ ގޮތުގައި 98.55 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައިވެއެވެ.

މީރާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފެބްރުއަރީ މަހު އެ އިދާރާއިން ބަލައިގަނެފައިވާ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި 73.60 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް