ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 15:49
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސްޓޫޑެންޓް ލޯން
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު ބުދަ ދުވަހު ހަމަވާނެ!
 
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅޭނީ މި މަހުގެ 15 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:30އާ ހަމައަށް

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލާފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ ބުދަ ދުވަހަށް ހަމަވާތީ, ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ވީހާވެސް އަވަހަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ.

މިފަހަރުގެ ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން، އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންނަށާއި މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ހިމެނޭހެން، 720 ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި އަހަރުގެ ލޯނު ސްކީމް ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެހެން އަހަރުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ ޑިމާންޑް އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް ދާއިރާތަކަށް ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް މިއަހަރު ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ، ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ޑިޕްލޮމާ ލެވެލަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުންދާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް، އެދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ދާއިރާއިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، އެ ފަރާތެއްގެ ޓިއުޝަން ފީގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ސްކީމުގެ ދަށުން ހަމަޖެހިފައިނުވާ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތުގައި ދަރިވަރުގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުން ދިމާވާ ސަބަބަކާހުރެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަނުކުރެވިގެންދާ މުއްދަތަށް ޓޮޕްއަޕް ލޯނު ދިނުމަށްވެސް މިއަހަރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ލޯން ސްކީމުގެ ދަށުން ޕައިލެޓް ޓްރެއިނިންގެ 60 ފުރުސަތާއި، ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން އެމްބީބީއެސް ހެދުމަށް 55 ފުރުސަތާއި، މާސްޓަރސް ފެންވަރުގައި ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް މެޑިސިން ހެދުމަށް 20 ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް އަދި ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ކިޔަވައިދޭނެ ލެކްޗަރަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޕީ.އެޗް.ޑީ ލެވެލަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ކޮންމެ ގައުމަކަށްވެސް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުސަތުގައި ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް އެއްކޮށް ދޭނީ އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ކިޔެވުމަށެވެ. އެނޫން ގައުމެއްގައި ކިޔެވުމަށް ލޯނުދޭނީ އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރު އިޚްތިޔާރުކުރާ ގައުމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުންނެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ކިޔެވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ ލޯން ސްކީމް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ލޯނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާރޖް 1 އިންސައްތައަށް ކުޑަކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅޭނީ މި މަހުގެ 15ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:30އާ ހަމައަށެވެ. މި ލޯނަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހުޅުވާފައިވާ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވަނީ، ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު އެޕްލިކޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ހަމަކުރުމަށް ހަނދާންކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް