ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 09:15
ކުލި އަގުބޮޑުކަމުން މި ޒުވާނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރީ ކުނިގޮނޑަށް
ދިރިއުޅުން ކުނިގޮނޑަށް
ކުލި އަގުބޮޑުކަމުން މި ޒުވާނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރީ ކުނިގޮނޑަށް!
 
އަތްފޯރާ އަގުގައި ތަނެއް ފެންނަ އިރު، އެތަނަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރުމުގެ ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އެހާ ގިނަ
 
ކުނި ޖަމާ ކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ހާއްސަ ގެއެއް އަޅާ، އެތަނަށް އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރީ މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން

ކުލީގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު އެންމެ ކުރިއަރާފައި ވާ ޤައުމުތަކުގައިވެސް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައި ވާ މައްސަލައެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ޛަރޫރީ ޚަރަދުތައް ދެކޮޅު ޖެއްސޭނެ ފަދަ ތަނަވަސްކަމަކާ އެއްވަރުގެ އާމްދަނީއެއް ނުލިބުމާއި، ބާޒާރުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އިންތިހާއަށް އުފުލެމުން ދިއުން ފަދަ އެތައް ސަބަބަކާ ހެދި، އުފުލެމުން ދާ ކުލީގެ އަގުތަކަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ހޯދުމަށް، އިނގިރޭސިވިލާތް ފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުލީގެ އަގުތައް ބޮޑުވާ މައްސަލައަށް ހައްލު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން، އެކަމާ ދެކޮޅަށް އާދަޔާ ޚިލާފު އިހުތިޖާޖެއް ކުރަމުންދާ އެކަކީ ޒުވާން ފަންނުވެރިއެއް ކަމަށް ވާ، ޢުމުރުން 28 އަހަރުގެ ހެރިސަން މަރޝަލްއެވެ.

ކުލީގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުހޯދިގެން އުޅޭ އުޅުމާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ކުރުމުގެ ގޮތުން، މަރޝަލް، އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރީ ލަންޑަންގައި ކުނި ޖަމާ ކުރާ ސަރަޙައްދަކަށެވެ. އެތަނުގައި އަހަރެއްވަންދެން ދިރިއުޅުމަށް އޭނާ ގަސްތު ކުރެއެވެ. ކުނި ޖަމާ ކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ހާއްސަ ގެއެއް އަޅާ، އެތަނަށް އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރީ މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. މަރޝަލް ބުނާ ގޮތުގައި، މިއީ އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުން، ދެކޮޅު ޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތްވެސްމެއެވެ.

ލަންޑަންއަކީވެސް ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށަކަށް ވާ އިރު، ބޭރުގައި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި އައިސް، އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަކީ މަރޝަލްއަށް ކާމިޔާބު ނުލިބުނު ހަނގުރާމައެކެވެ. އަތްފޯރާ އަގުގައި ތަނެއް ފެންނަ އިރު، އެތަނަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރުމުގެ ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އެހާ ގިނައެވެ.

އަހަރެން އުޅުނީ ޤައުމުން ބޭރުގަ، މަސައްކަތެއް ކުރަން. ދެން ލަންޑަންއަށް އެނބުރި އައިސް، ދިރިއުޅޭނެ ކޮޓަރިގަނޑެއް ހޯދަން ކުރަން ޖެހުނީ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް. އަހަރެން ކަހަލަ އެތައް ހާށް މީހުންނެއް މި ސިޓީގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައާއި މުޅި ޤައުމުގަ އެބަ އުޅޭ. އަގުތައް އެހާ ބޮޑު. އެނގޭތަ، ކުލީގެ އަގުތައް ފެނިފަ ސަހަރޯ ހީވޭ. އަހަންނަށް ޚަރަދު ކުރެވޭ ބަޖެޓްގެ ތަނެއް ފެންނަ އިރު، އެތަނަކަށް ފައިވިއްދާލަފަ ތިބޭ އިތުރު 100 އެއްހާ މީހުން.
ހެރިސަން މަރޝަލް؛ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާނެއް

ކުނި އުކާލަން ހާއްސަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި މަރޝަލް ދިރިއުޅެމުންދާ ގެ އެޅުމަށް އޭނާ ވަނީ 4000 ޕައުންޑް ނުވަތަ 4808 ޑޮލަރު ޚަރަދު ކޮށްފައެވެ. މި ގެ އަޅާފައި ވަނީ ރީނދޫ ކުލައިގެ ކޮންޓޭނަރެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވާ އިރު، މި ސާމަނަކީ އިމާރާތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލާ ސާމާނެވެ.

ގެ އަޅާފައި ހުރި ބިމަކީ، ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ހިލޭ ސާބަހަށް ޚިދުމަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާއަކުން މަރޝަލްއަށް ހޯދާދިން ބިންކޮޅެކެވެ.

ޖީބަށް ލުއިވިއެއްކަމަކު، މި ގޭގައި ދިރިއުޅުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. މަރޝަލްއަށް ފެންވަރަން ޖެހެނީ އޭނާގެ އޮފީހުގައެވެ. ނޫނީ ޖިމްގައެވެ.

ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަން ބޭނުންވަނީ މިގޭ ފާޚާނާ ކޮބައިތޯ. ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށްވެސް އޮޅުން ފިލުވާނީ އެކަން. ދެން މިތަނުގެ ވާހަކަ އަޑު އިވޭ އިރަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަހާނެ، މީ އަހަރެންގެ އަރޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްތޯ ނޫނީ، ހަމަ އަސްލުވެސް އަހަރެން ދިރިއުޅޭ ތަންތޯ...އަހަރެން ދިރިއުޅެނީ އެހެން ތަނެއްގައިތޯވެސް ބަލާ.
ހެރިސަން މަރޝަލް؛ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާނެއް

ގޭގައި ބޭނުން ކުރާ ފެން ހޯދަނީ އަވަށްޓެރިންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކީގައެވެ. ފަސޭހަ ކަމަކީ، ގެއާއި އޮފީސް ހުންނަ ކައިރި ކަމެވެ. ބައިސްކަލެއްގައި ދުއްވާފައި، 10 ވަރަކަށް މިނެޓުން އެ ދަތުރު ކުރެވެއެވެ.

ހުރިހާ އަވަށްޓެރިންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު. ވަރަށް އެކުވެރި އެމީހުން. އެންމެވެސް ވަރަށް އެހީވޭ. އަވަށްޓެރިން އާދޭ ކާއެއްޗިހި ހަދައިގެން ހިފައިގެން. ބަގީޗާ ތެރޭގަ ކަމެއް ކުރަންޏާވެސް އަންނާނެ، އެހީއެއް ބޭނުންތޯ ބަލާ ހަދަން. އެހެންވީމަ، އެއީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާ މި މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން. މީ ސަރަޙައްދަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދެއް.
ހެރިސަން މަރޝަލް؛ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާނެއް

މި ދުވަސްވަރަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބާޒާރުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލިފައިވާ ދުވަސްވަރެކެވެ. ފާއިތުވީ 41 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުދާ މިންވަރަށް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންޒިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް (ސީޕީއައި) އުފުލުނީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުއެވެ. އެ މަހު، ސީޕީއައި ވަނީ 11.1 ޕަސެންޓަށް އަރާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން 10 އަކަށް ވުރެ އެ ޢަދަދު ދަށަކަށް ނުދެއެވެ. ނަމަވެސް އުފުލެމުންދާ ކާބޯތަކެއްޗާއި އެނޫންވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ބިލްތަކުގެ އަގުތަކާ އެއްވަރަށް، މުސާރައެއް ބޮޑެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
25%
0%
25%
0%
17%
ކޮމެންޓް