ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 12:01
މިސްކިތްތަކުގައި ރޯދަ ވީއްލަނީ
މިސްކިތްތަކުގައި ރޯދަ ވީއްލަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރޯދަ މަހުގެ ތައްޔާރީތައް
ރޯދަ މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ކޯޓުތަކާއި ކައުންސިލްތައް ހުންނާނީ ހުޅުވާފައި
 
ހަނދާބެހޭ ޤަރާރު އިޢުލާންކުރުމުން ކޯޓުތައް ބަންދުކުރާނެ
 
މާރޗް 21 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:30 ފެށިގެން ހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ހަނދު ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން މި ހިނގާ މާރޗް މަހުގެ 21 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:30އިން ފެށިގެން ހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި ކައުންސިލް އިދާރާތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ޑީޖޭއޭ އިން ބުނިގޮތުގައި މާރޗް 21 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:30 ފެށިގެން ހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެއެވެ. ޑީޖޭއޭ އިން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް އަންގާފައި ވަނީ ކޯޓުތައް ބަންދުކުރުމަށް އެންގުމުން ނުވަތަ ހަނދާބެހޭ ޤަރާރު އިޢުލާންކުރުމުން ކޯޓުތައް ބަންދުކުރުމަށެވެ. އަދި ހަނދު ފެނުނުކަމުގެ ހެކިބަސް ދިނުމަށްޓަށް އައިސްފި ނަމަ އެކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކާ ވަގުތުން ޑީޖޭއޭ އަށް އެންގުމަށް ވެސް ކޯޓުތަކަށް ވަނީ އިރުޝާދު ދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަނދު ފެނުނުކަމުގެ ހެކިބަސް ނަގާ އިރު ހަނދު ފެނުނުއިރު ހަނދުހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ އުސްމިނާއި، މިސްރާބާއި، މިންވަރު ފަދަ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ޑިޕާޓްމެންޓުން ވަނީ އަންގާފައވެެ. ރޯދަ މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކާ ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދު ފެނުނު ކަމުގެ ހެކިބަސްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭގައި ނަމަ މާލޭ ކޯޓެއްގެ ޤާޟީއެއްގެ ކުރިމަތީގައެވެ. އަދި މާލެ ފިޔަވާ އެހެންތަނެއްގައި ނަމަ އެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ހަމައެހެންމެ މެޖިސްޓްރޭޓެއް ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ ހެކިބަސްދޭން ޖެހޭނީ އެވަގުތަކު ރަށު ކައުންސިލް އިދާރަގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ފަރާތެއްގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

އެހެންކަމުން މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:30 އިން ފެށިގެން ހަނދުގެ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން އަތޮޅުތަކުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކާއި، ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތެއް ހަމަޖަައްސާ ދިނުމަށް އެ ޑިޕާޓްމެންޓުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް