ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 12:19
މާލޭގެ މަގުމަތި
މާލޭގެ މަގުމަތި
ރާއްޖެއެމްވީ
ލައިސަންސް
އޮންލައިންކޮށް ލައިސަންސް އަށް އެދުމުގެ ކަންތައްތައް ދަނީ ރަނގަޅަށް، ތަރުހީބު ބޮޑު
 
ކުރިއަތް އޮތްނުގައި އޮންލައިންކޮށް އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސަށް ވެސް އެދެވޭނެ

އޮންލައިންކޮށް ލައިސަންސް އަށް އެދުމުގެ ކަންތައްތައް ދަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށާ އެކަމަށް އާންމުންގެ ތަރުހީބު ބޮޑު ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށިގެން އައިރު ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވިނަމަވެސް މިހާރު ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ.

މިއީ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ ތެރެއިން ގެނެވޭ ފުރަތަމަ ހިދުމަތްކަން ފާހަގަކޮށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކުރިއަތް އޮތްނުގައި އޮންލައިންކޮށް އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސަށް ވެސް އެދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ މަޤްސަދަކީ ހިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ބަރާބަރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ތިއަރީ ޓެސްޓް ނުހެދި ހުރި އެއްވެސް މީހަކު ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެޕްލިކޭޝަންގެ ފަސޭހަތައް ފެންނަން ފަށައިފި ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާއިރު އަލަށް ލައިސަންސް ނަގާ މީހުންhttps://sims.transport.gov.mv/login އަށް އަޕްލޯޑް ކުރަން ޖެހެނީ ފޮޓޯ ގަނޑާއި އެޕްލިކޭޝާން ފޯމެވެ. އަދި ޕްރޮސެސް ފީ ދެއްކުމުން ތިއަރީ ޓެސްޓް ކިއުއަށް އެމީހަކު ދާނެއެވެ. ޓެސްޓް ހަދާ ނިމުމުން ނަތީޖާ އޮންލައިންކޮށް ފެންނާނެއެވެ. އެއަށްފަހު އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޑިޖިޓަލްކޮށް ލައިސަންސް ކާޑު ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން އާންމުންނަށް ލުއިތައް ލިބިގެންދާއިރު މިނިސްޓްރީއަށް ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޑިވަލޮޕަރުން ގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން ނުލިބުމާއި ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން އެބަހުރިކަމަށެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް އެ ޚިދުމަތް މިނިސްޓްރީން ތައާރަފުކޮށްފައިވާއިރު މި ބަދަލާއެކު މިހާރު އީފާސް ޕޯޓަލް އަދި ޕޮލިސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ލައިސަންސް ބަލާލެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލައިސަންސް ކާޑު ޕޭޖުން ފެންނާނެ ކަމަށާއި ކާޑާއެކު އަރާ ކިއުއާރު ކޯޑު ސްކޭން ކޮށްލުމުން ލައިސެންސްގެ ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެއެވެ. ފިޒިކަލް ލައިސަންސް ކާޑު ނެތަސް ފުލުހުންގެ މޯބައިލް އެޕް "ޕޮލިސް އެމްވީ" އިން ފެންނަ ޑިޖިޓަލް ލައިސަންސް ބަލައި ގަންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް